ความสนุกและข้อดีของการได้พูดคุยกับ “เบอร์หนึ่ง” ในแต่ละธุรกิจอุตสาหกรรม คือการได้เห็นวิสัยทัศน์มุมมองแนวคิดที่เป็นแก่นของความสำเร็จในธุรกิจที่ผ่านมา และแผนกลยุทธ์ที่จะนำพาองค์กรให้เติบโตไปพร้อม ๆ ผู้คนในสังคมอย่างมั่นคง

ครั้งนี้ก็เช่นกัน Marketeer มีโอกาสได้พูดคุยกับ ไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กับเป้าหมายการเป็น Iconic Brand บริษัทคนไทยระดับสากลและเป็นต้นแบบการประกันชีวิตในประเทศไทยของ “ไทยประกันชีวิต” 

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เราได้เห็น “ไทยประกันชีวิต” ทั้งในมุมของการดูแลลูกค้าผ่านแบบประกันและการบริการให้ดีที่สุด และอีกบทบาทคือการดูแลและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในสังคม ด้วยการเป็น Love, Care & Inspiration Brand และแนวคิดนี้เองที่เป็นต้นแบบการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 

Life Solutions มุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิตให้คนไทย

เมื่อปี 2562 ไทยประกันชีวิตได้ประกาศ Reinvent Business Model เพื่อมุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ให้กับลูกค้าและคนไทย ผ่านการส่งมอบสุขภาพที่ดี (Healthy) สร้างความมั่งคั่งผ่านการออมและการลงทุนให้กับลูกค้า (Wealthy) และการส่งมอบชีวิตที่ดีมีคุณค่า (Better Lives) ด้วยการวิวัฒนาการ (Evolution) และเปลี่ยนผ่าน (Transform) วัฒนธรรมองค์กร  ทั้งกระบวนความคิดและการทำงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสังคมอย่างครบรอบด้าน

“การจะเป็น Life Solutions ให้กับลูกค้าและคนไทยได้ เราเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยน Mindset และทัศนคติของคนไทยประกันชีวิต ให้เข้าใจ เข้าถึงความรู้ และการทำงานในรูปแบบใหม่ โดยยกระดับตัวแทนให้เป็นมากกว่านักขายหรือผู้นำสินไหมส่งให้ลูกค้า นั่นคือการเป็น Life Partner เพื่อนคู่คิด เคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์ และเป็น Life Solutions ทุกคำตอบของชีวิตให้กับลูกค้า” คุณไชยบอกถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจ และเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะทำให้ไทยประกันชีวิตเป็น Iconic Brand 

ประกันชีวิตคือ People Business

จากการพลิกโฉมโมเดลธุรกิจใหม่ ทำให้เราเห็นไทยประกันชีวิตดำเนินธุรกิจในลักษณะ People Business ที่ให้ความสำคัญกับ “คน” และตระหนักถึงการสร้างคุณค่าให้กับ Stakeholders ในทุกภาคส่วนชัดเจนขึ้น ผ่านการดำเนินธุรกิจบนแนวคิดการแสวงหากำไรที่เหมาะสม (Optimize Profit) และนำกำไรส่วนหนึ่งคืนกลับสู่ Stakeholders 

“ไทยประกันชีวิต เราถือว่าคนเป็นทรัพยากรและทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัทฯ รวมถึงเป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้แบรนด์สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน”

สะท้อนคำกล่าวข้างต้นของคุณไชยผ่านการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ คือ

ยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรอบด้าน ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้า 

พัฒนาช่องทางการขาย ให้มีศักยภาพและมีความหลากหลายมากขึ้น 

ปรับปรุงระบบจัดการธุรกิจและนำเทคโนโลยีใหม่มาพัฒนาการดำเนินงาน ทั้งระบบการขายในทุกช่องทางการขาย และการให้บริการ 

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง เราเชื่อมั่นว่าความผูกพันเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จร่วมกัน วัฒนธรรมองค์กรไทยประกันชีวิตจึงอยู่บนพื้นฐานความ ใส่ใจ (Care) ไว้วางใจ (Trust) และ แบ่งปัน (Share) นอกจากนี้ ไทยประกันชีวิตยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้วยการ Upskill / Reskill / Cross Skill อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี 

ให้ความสำคัญกับคู่ค้า (Partner) พร้อมตอบสนองความต้องการของคู่ค้าบนพื้นฐานของคุณค่าที่ยั่งยืน ผลตอบแทนที่เหมาะสม และทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของความไว้วางใจ และใส่ใจซึ่งกันและกัน 

มุ่งสร้างแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจ บนพื้นฐานการตระหนักถึงคุณค่าชีวิต คุณค่าความรัก และคุณค่าของมนุษย์ 

การสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคม หรือ CSV เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนา “คน” และ “สังคม” ด้วยการสร้างคุณค่าให้เกิดระหว่างกันทั้งบริษัทฯ และสังคม เพื่อผลักดันให้เกิดความ “ยั่งยืน อาทิ โครงการไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน ที่ส่งเสริมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดธุรกิจได้ด้วยตัวเอง สามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

จาก Vision สู่ Brand Message “ให้รักเป็นทุกคำตอบของชีวิต”

ถัดจากแนวการดำเนินธุรกิจ มาดูวิสัยทัศน์ ในการสร้างแบรนด์ ส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ไทยประกันชีวิตไม่ใช่เพียงแค่แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับของคนไทย แต่จะกลายเป็น แบรนด์ที่อยู่ในความทรงจำของผู้คน

Vision ของไทยประกันชีวิตคือ มุ่งสู่การเป็นแบรนด์ชั้นนำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกชีวิต ด้วยการตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต คุณค่าของความรัก และคุณค่าของมนุษย์ ซึ่งเป็นแก่นของธุรกิจประกันชีวิต 

“คนจะซื้อประกันก็เพราะเขาเห็นคุณค่าของความรัก เห็นคุณค่าในชีวิตของตัวเองและคนที่เขารัก”

ตรงนี้เองที่เป็นที่มาของ Brand Message ที่ว่า “ให้รักเป็นทุกคำตอบของชีวิต” โดยไทยประกันชีวิตต่อยอดแนวคิดนี้ผ่านการสื่อสารด้วยภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งโฆษณาของไทยประกันชีวิตจะสื่อสารกับผู้บริโภคด้วยการสร้างอารมณ์ ความรู้สึก ในลักษณะ Emotional Approach ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกร่วมและเกิดการจดจำได้ง่าย โดยเฉพาะผู้ชมที่มีประสบการณ์ร่วมกับเนื้อเรื่อง โฆษณาทุกเรื่องของไทยประกันชีวิตจึงเป็น Moment of Truth ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน 

“จิตวิญญาณของแบรนด์ไทยประกันชีวิต คือความเข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิต ทั้งของตัวเองและผู้อื่น เข้าใจในคุณค่าของความรัก เห็นคุณค่าการส่งมอบความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นด้วยความรัก และเข้าใจในคุณค่าความเป็นมนุษย์ เราจึงเห็นคุณค่าของคนในองค์กร คุณค่าของลูกค้า คุณค่าของผู้ถือหุ้น และคุณค่าของคนในสังคม”

“นอกจากหนังโฆษณาที่มีเอกลักษณ์ เรายังสื่อสารผ่านคนของไทยประกันชีวิต โดยสร้างแบรนด์จากตัวตนของคนไทยประกันชีวิต ด้วยโจทย์ที่ว่าทำอย่างไรให้คนในองค์กรเป็นเหมือนแบรนด์ เพราะเขาคือ Brand Ambassador เป็นจุดเริ่มต้นในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ไทยประกันชีวิตจึงมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรเป็นมากกว่าแค่คนในบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนประกันชีวิต แต่ต้องเป็นทุกคำตอบของชีวิตให้กับลูกค้า และบริการลูกค้าด้วยจิตวิญญาณของการดูแล”

ด้วยวิสัยทัศน์ วิธีการสร้างแบรนด์ และวิธีการสื่อสารที่ไทยประกันชีวิต ทำอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด จึงไม่ใช่เรื่องแปลก เมื่อผลสำรวจแบรนด์ประกันชีวิตยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนไทย ปี 2019-2020 จาก Marketeer Research ผู้ที่ได้ตำแหน่ง No.1 Brand Thailand คือ ไทยประกันชีวิต

โดย Key Success ที่ทำให้ผู้บริโภครักและประทับใจใน ไทยประกันชีวิต จนกลายเป็นแบรนด์ประกันชีวิตอันดับ 1 ของไทย คือ

1. การเป็นแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในสังคม ด้วยแนวคิด Value of Life, Value of Love & Value of People ส่งผลให้เกิดความแตกต่าง และเข้าถึงใจของผู้บริโภค

2. การสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกชีวิต สื่อสารผ่านโฆษณาที่ไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทย แต่กลายเป็น Universal Message สำหรับคนทั้งโลก

3. ดำเนินธุรกิจในลักษณะ People Business ด้วยการสร้างคุณค่าที่แตกต่างให้กับ Stakeholders ทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นคุณค่าที่ผลักดันให้ไทยประกันชีวิตเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจคนไทยได้อย่างยั่งยืน โดยดำเนินการอยู่บน 3 แกน คือ

Promise การดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคง โปร่งใส เป็นธรรม บนหลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้พร้อมเป็น Life Solutions 

Protect สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลลูกค้าอย่างรอบด้าน อาทิ ไทยประกันชีวิต Life Fit สำหรับลูกค้าที่รักสุขภาพ หรือแบบประกันควบการลงทุน (Unit Liked / Universal Life) การพัฒนาบริการที่เป็น Signature Service ไม่ว่าจะเป็นไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์ ช่องทางการชำระเบี้ยฯ มากกว่า 10 ช่องทาง และการบริการใหม่ ๆ ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัล อาทิ แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต หรือไทยประกันชีวิต Privilege รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

Prosper การสร้างคุณค่าให้เกิดกับชุมชนและสังคม ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน หรือโครงการหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก ที่ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ระดมทุนช่วยเหลือผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ที่ขาดแคลนโอกาสในการรักษา

“จากนี้ไปเราจะยังคงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจในทุกด้าน เพื่อเป็น Life Solutions ให้กับลูกค้าและคนในสังคม รวมถึงการเป็นแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับทุกคนในสังคม ท้ายที่สุด เพื่อผลักดันให้แบรนด์ไทยประกันชีวิตกลายเป็น Iconic Brand หรือแบรนด์ที่หนึ่งในใจของผู้บริโภค เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม และอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน” คุณไชยกล่าวทิ้งท้ายอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน