ขึ้นชื่อว่าธุรกิจ แน่นอนว่าการทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าซ้ำย่อมเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดหวัง แต่ ‘เงินติดล้อ’ กลับทำให้เราเห็นว่าการทำธุรกิจไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะในปี 2559 เงินติดล้อได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ในวงการโฆษณาและธุรกิจสินเชื่อ ด้วยการประกาศเจตนารมณ์ถึงลูกค้าว่า เราไม่อยากให้คุณกลับมาหาเราอีก … เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าของเงินติดล้อ

เช่นเดียวกับในวันนี้ ที่เงินติดล้อยังเน้นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนเป็นหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพที่สามารถแก้ไขข้อจำกัด (Pain Point) พร้อมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่ม Long-tail Segment ซึ่งเป็นประชากรไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท คิดเป็นกว่า 80% ของประชากรไทยทั้งหมด (อ้างอิงจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในปี 2562 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ)

เป็นที่มาของการบริหารต้นทุนและกำหนดราคาที่เหมาะสมกับกำลังการใช้จ่าย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้โดยง่ายและไม่ซับซ้อน โดยเงินติดล้อได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้ประกอบการที่มีการรับรู้ในแบรนด์แบบ Top of Mind เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ จากการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันในประเทศไทย (อ้างอิงจากผลสำรวจโดยอิปซอสส์ในเดือน พฤศจิกายน 2562) นอกจากนี้ แบรนด์ “เงินติดล้อ” ยังเป็นที่รู้จักจากการให้ความรู้ทางการเงินที่สร้างสรรค์และเข้าใจง่ายแก่ผู้บริโภค

เงินติดล้อเป็นบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย เมื่อคำนวณจากยอดหนี้คงค้างในปี 2562 (อ้างอิงจากข้อมูลโอลิเวอร์ ไวแมน) โดยนอกจากการเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันแล้ว เงินติดล้อยังได้ขยายธุรกิจของบริษัทไปสู่ธุรกิจนายหน้าประกันภัยเมื่อปี 2557 ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นรายสำคัญในธุรกิจนายหน้าประกันภัยในประเทศไทยได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี

สำหรับแวดวงธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันในประเทศไทยนั้น เงินติดล้อถือเป็นผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการทางการเงินที่สามารถเข้าถึงได้โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และทำการพัฒนาการทำงานและรูปแบบบริการโดยใช้นวัตกรรม (Digitalization) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทฯ มีความแตกต่างจากผู้เล่นรายอื่น และตอบรับกับพฤติกรรม Go Digital ของผู้บริโภค

นอกจากการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เหตุผลหลักที่ทำให้เงินติดล้อครองตำแหน่งผู้นำลำดับต้น ๆ ในตลาดสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และตลาดนายหน้าประกันวินาศภัยสำหรับรายย่อยท่ามกลางสมรภูมิการแข่งขันอันดุเดือดนั้น เกิดจากการทำธุรกิจด้วยปรัชญาและวิธีการที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น ๆ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงบรรยากาศการทำงานที่ดี เพื่อให้บุคลากรทำงานได้อย่างเต็มที่และนำไปสู่การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในระยะยาว

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการวัดผลความสำเร็จของธุรกิจด้วยตัวเลขอย่างเดียวอาจไม่พอสำหรับโลกยุคปัจจุบันที่ทุกฝ่ายต่างให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับสังคม บริษัทที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนไปพร้อมกับการขับเคลื่อนธุรกิจ จึงเป็นโมเดลที่ทวีความสำคัญและมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเช่นธุรกิจของเงินติดล้อที่มุ่งสร้างโอกาสทางการเงินที่โปร่งใสและเป็นธรรมให้แก่ผู้คนในสังคมของเรานั่นเอง…

References

– ร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มของ บมจ. เงินติดล้อ ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.co.th

– Oliver Wyman analysis

– Fitch Solutions

– Statista

– ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย

– ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

– ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

– ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน