ถือหุ้น 18.93% ใน INTUCH ไม่พอ

GULF บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด  (มหาชน) ประกาศ Conditional Voluntary Tender Offer เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยมีเงื่อนไขในหุ้นของ INTUCH ของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในราคาเสนอหุ้นละ 65 บาท หรือผ่านการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในราคาปัจจุบันตลาด แต่คิดเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 2,599,631,112 หุ้น คิดเป็น 81.07% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH 

และในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ GULF จะต้องซื้อหุ้นสามัญ INTUCH เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนไม่เกิน 1,268,956 หุ้น

 

ในปัจจุบัน GULF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 2 รองจาก SINGTEL

 

การซื้อซื้อหุ้นของ GULF ครั้งนี้ มีความหมายกับ GLUF คือ ถ้า GULF ถือหุ้น INTUCH ในสัดส่วนเกิน 50% จะทำให้ GLUF มีอำนาจในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของหุ้น ADVANCE ของ AIS ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle หรือครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลได้ เนื่องจาก INTUCH เป็นผู้ถือหุ้น 40.45% ใน ADVANCE ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่สำคัญในการซื้อหุ้นครั้งนี้

 

แต่การซื้อหุ้น INTUCH หนึ่งในเงื่อนไขสำคัญอีกประการคือ GULF จะต้องได้รับการผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน THCOM ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle และข้อผ่อนผันอื่น ๆ

 

ทั้งนี้การซื้อหุ้น INTUCH ของ GLUF เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในเวลานั้นคือลงทุนเพื่อรับเงินปันผล

และการลงทุนใน INTUCH ได้รับการอนุมัติเพิ่มสัดส่วนหุ้นจากบอร์ดที่ประชุม GLUF อย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับผลประกอบการ INTUCH ในปีงบประมาณ 2563 มีสินทรัพย์รวม 52,636.61 ล้านบาท หนี้สินรวม 8,495.84 ล้านบาท

 

มีรายได้รวมและกำไรสุทธิย้อนหลัง 4 ปี ดังนี้

2560      10,110.33 ล้านบาท กำไร 10,673.18 ล้านบาท

2561      6,669.90 ล้านบาท กำไร 11,490.68 ล้านบาท

2562      5,296.90 ล้านบาท กำไร 11,083.01 ล้านบาท

2563      4,571.97 ล้านบาท กำไร 11,047.65 ล้านบาท

 

INTUCH มีผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ Free Float อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งหมด 63,640 ราย คิดเป็นหุ้น 63.21% ของหุ้นทั้งหมด

และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 อันดับแรก ได้แก่

SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD สัดส่วน 21%.
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สัดส่วน 15.78%

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด สัดส่วน 14.44%

 

https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?newsId=16187886028861&sequence=0

https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?newsId=16187886032321&sequence=0

https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?newsId=16187886032421&sequence=0

https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?newsId=16187886032261&sequence=0

 ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online