กลุ่มเซ็นทรัล ยังคงตอกย้ำจุดยืนในการเป็น ‘หัวเรือหลัก’ ขับเคลื่อนโครงการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการที่ชื่อว่า ‘เซ็นทรัล ทำ’ เน้นย้ำ การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Values) เพื่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคฝ่าย ทั้งตัวองค์กร ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน โดยมีแท็กไลน์สำคัญคือ ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา โครงการต่างๆ ภายใต้ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ได้ช่วยเหลือชุมชุนกว่า 500,000 คน รวมกว่า 100,000 ครัวเรือน ครอบคลุมกว่า 44 จังหวัดทั่วประเทศ สร้างรายได้ผ่านการรับซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อนำมาจำหน่ายในร้านเครือกลุ่มเซ็นทรัล มากกว่า 1,500 ล้านบาท และ ฟื้นคืนผืนป่ากว่า 2,000 ไร่ นี่คือภาพกว้าง ๆ ที่ เซ็นทรัล ทำ ได้ลงมือทำมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในปีนี้ได้เริ่มการพลิกกลยุทธ์ในการทำโครงการ CSV ให้สามารถเข้าถึงทุกคนได้วงกว้าง จับต้องและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น ด้วยการสื่อสาร “เซ็นทรัล ทำ” – ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ ผ่านหนังโฆษณาเรื่องใหม่ “วงจรชีวิตของการทำ” เพื่อสื่อสารให้ผู้คนได้ฉุกคิดถึงวิธีการขับเคลื่อนให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้ โดยไม่ต้องพึ่งพลังที่ยิ่งใหญ่ เพียงแค่เริ่ม “ลงมือทำ” วงจรแห่งการทำอะไรบางอย่างให้ดียิ่งขึ้น อาจจะเพื่อให้ สังคม ชุมชน หรือตัวเอง ก็จะค่อย ๆ ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล คือหนึ่งในผู้บริหารที่ถอดสูทตัวเก่งแขวนไว้บนเก้าอี้ทำงาน และเลือกที่จะลงพื้นที่ด้วยตัวเองเพื่อให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับมองหาโอกาสที่ กลุ่มเซ็นทรัล จะสามารถเข้าไปต่อยอด

“แน่นอนว่าเราไม่ได้มีหน้าที่สอนเขาอย่างเดียว หรือเอาโครงการไปใช้กับชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนมีปัญหามีความต้องการ รวมถึงมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกัน หน้าที่ของเราคือต้องเรียนรู้ร่วมกัน และตรงจุดนั้นทำให้เห็นว่า เราทำคนเดียวไม่ได้ แต่ทุกคนต้องทำด้วยกัน เเละทำด้วยใจ”

ทุกโครงการของ “เซ็นทรัล ทำ” จึงมุ่งเน้นในการส่งเสริมความยั่งยืนจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำการพัฒนาด้านการศึกษา, คุณภาพชีวิตที่ดี, การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม, การสร้างอาชีพให้คนพิการ, การลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รวมถึงการพัฒนาสินค้าชุมชนในหลากหลายแนวทาง เช่น การเข้าไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามที่ตลาดต้องการ การรับซื้อสินค้าโดยตรงจากเกษตรกรและสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านหน้าร้านของกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบวิถีชุมชน

เพียงแค่เริ่มลงมือทำ!

ในส่วนของกลยุทธ์ในการสื่อสาร เซ็นทรัล ทำ ได้ดึงผู้กำกับฝีมือดี ณฐพล บุญประกอบ มาร่วมมือทำหนังโฆษณาเรื่องล่าสุด “วงจรชีวิตของการทำ” สื่อสารให้คนดูเกิดแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของบุคคลและชุมชน รวมทั้งเชื่อในพลังแห่งการ “ลงมือทำ”

“จุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้เกิดจากคำว่า ทำ ผมและทีมคุยกันว่าการลงมือทำอะไรสักอย่างนั้นมีวงจรของมันเหมือนกัน จะเห็นได้ว่าหนังเรื่องนี้เริ่มจากการทำอะไรที่อาจจะดูไม่ได้จริงจัง จนค่อย ๆ พัฒนาขึ้นไปสู่เรื่องที่เป็นรูปธรรมขึ้น ใหญ่ขึ้น และมีการร่วมมือกันทำ ตั้งใจ และทดลองทำในสิ่งที่เชื่อมั่น ซึ่งปลายทางของหนังไม่ได้จบลงที่ผลิตภัณฑ์หรือโครงการใดโครงการหนึ่ง แต่ต้องการสื่อสารให้คนดูเกิดแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของบุคคลและชุมชน รวมทั้งเชื่อในพลังแห่งการลงมือทำ”

“หนังโฆษณาเรื่องนี้ไม่ใช่แค่โฆษณาที่แค่หานักแสดงมาแคสติ้งเพื่อให้ได้หนังที่ดีที่สุด… แต่การที่ผมได้ลงพื้นที่จริงทุกตัวละครที่อยู่ในภาพยนตร์ คือคนที่ทำจริง โครงการของในแต่ละชุมชนพวกเขาก็ทำกันจริง ๆ เป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถไปกำกับได้ ทำให้ หัวใจ ของงานนี้คือต้องถ่ายทอดให้ทุกคนสัมผัสได้เหมือนกับสิ่งที่ผมสัมผัส และนำเสนอประสบการณ์ที่มีค่าแบบนี้ออกมาผ่านหนังเรื่องนี้”

 


6 แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนของ ‘เซ็นทรัล ทำ’

  • ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ และบรรเทาสาธารณภัย (Community & Social Contribution) ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชนด้วยการยกระดับชุมชนผ่านการพัฒนาสินค้าชุมชน, การออกแบบบรรจุภัณฑ์, การเปิดช่องทางการสื่อสาร ขนส่ง และจัดจำหน่าย, การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ
  • ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม (Inclusion) การดำเนินงานด้านการศึกษา พัฒนาทักษะความรู้ เติมเต็มโอกาสในการทำงาน และส่งเสริมด้านการกีฬาและสุขอนามัย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็ก เยาวชน คนพิการ และกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม
  • พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital Development) การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานบนฐานความรู้ใหม่ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการทำงานและการแข่งขัน
  • ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Circular Economy & Waste Management) การดำเนินธุรกิจบนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีสำนึกความรับผิดชอบ ส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะมูลฝอย และการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจและให้ทุกคนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
  • ลดการสูญเสียอาหารในกระบวนการผลิตและลดปริมาณขยะอาหาร (Food Loss & Food Waste Reduction) การจัดการอาหารส่วนเกินเพื่อลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งตั้งแต่ต้นทาง ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการใช้วัตถุดิบ การจัดการอาหารที่เหลือจากการจำหน่าย การแปรรูปอาหารที่ไม่สามารถรับประทานได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพเพื่อนำมาสร้างประโยชน์หมุนเวียนต่อไป
  • ฟื้นฟูสภาพอากาศ ลดมลภาวะ และผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียน (Climate Action) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า การติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า การเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในและพื้นที่โดยรอบศูนย์การค้า และการปลูกป่าในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ


ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ‘เซ็นทรัล ทำ’
ได้ที่: www.centraltham.com/bettertogetherอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน