บริษัท ปตทจำกัด (มหาชนจับมือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดโครงการ วังจันทร์วัลเลย์ เมืองนวัตกรรมอัจฉริยะของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของ EECi Headquarters บนพื้นที่ 3,454 ไร่ ท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งเป็นเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อผลักดันและพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศไทย ให้เปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจแห่งอนาคตและอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ New S-Curve เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบาย Thailand 4.0

ปัจจุบันโครงการวังจันทร์วัลเลย์มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งถูกออกแบบตามมาตรฐานเมืองอัจฉริยะ Smart City  เพื่อรองรับกลุ่มนักลงทุนหรือผู้สนใจที่จะเข้ามาทำงานวิจัยและสร้างโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant)

นอกจากนี้ ภายในพื้นที่ของโครงการฯ ยังมีอาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operation Center : IOC) ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบอัจฉริยะต่าง ๆ โดยภายในอาคารประกอบด้วย ห้องควบคุมปฎิบัติการ (Control Room) ที่ใช้ควบคุมและดูแลระบบต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) เป็นต้น

ในส่วนของพันธมิตรหลักของโครงการฯ มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น สวทช., กรมวิทยาศาสตร์บริการ, เอไอเอส, ดีแทค, ทรู ตลอดจนบริษัทในกลุ่ม ปตท. เช่น ปตท.สผ., บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติสก์ จำกัด (ARV) เป็นต้น ซึ่งแต่ละพันธมิตรดังกล่าวข้างต้น มีแผนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ อาทิ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. อันเป็นพันธมิตรหลักของโครงการ ซึ่งมีความพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยต่าง ๆ ตามเป้าหมายที่จะพัฒนาเมืองนวัตกรรมเฉพาะทางใน 4 ด้าน ได้แก่

  • เมืองนวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS)
  • เมืองนวัตกรรมระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ARIPOLIS)
  • เมืองนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOPOLIS)
  • เมืองนวัตกรรมการบินและอวกาศ (SPACE INNOPOLIS)

เช่น แผนการพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery) เป็นส่วนหนึ่งของเมืองนวัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS)

นอกจากนี้ ในส่วนของพันธมิตรอื่น ๆ ก็ยังมีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เช่น แผนการพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน (Synchrotron) ซึ่งจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ในอนาคต และล่าสุด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสนามทดสอบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ และห้องปฏิบัติการค้นคว้าวิจัย ร่วมกับพันธมิตร บนพื้นที่ขนาด 26 ไร่ เพื่อยกระดับประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางยานยนต์สมัยใหม่ในภูมิภาค

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอเข้าชม รับฟังสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ ตลอดจนรับคำปรึกษาและคำแนะนำการลงทุน ได้ทาง www.wangchanvalley.com เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โปรดติดต่อผ่านช่องทาง E-Mail : info@wangchanvalley.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ Call Center : 02-140-2424อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน