12 + 3 องค์กรชั้นนำ ร่วมผนึกกำลังปั้น โครงการ “สร้างโลกสีเขียว” ผลักดันการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทย

หลัง 12 ภาคีแรกเริ่ม ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างโลกสีเขียว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กำหนดระยะเวลาโครงการ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ตลอดระยะเวลาของการลงนามความร่วมมือ 12 ภาคีเครือข่าย มีบทบาทการดำเนินงานที่แตกต่างกันไป หากแต่มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

– ให้การสนับสนุนวัสดุในกระบวนการธุรกิจที่เหลือใช้ อาทิ กล่องกระดาษ พาเลตไม้ที่ชำรุด ถุงบรรจุไปรษณีย์ภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเป็นสิ่งของหรืออุปกรณ์ พร้อมมอบรายละเอียดข้อมูลสำหรับการวิจัยและประเมินผลในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของการดำเนินโครงการฯ ที่จะเกิดขึ้น

เพื่อร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ เพื่อศึกษา วิจัย และนำไปสู่การรีไซเคิล สำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ในทางธุรกิจ หรือเพื่อประโยชน์อื่น ๆ ต่อไป ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางตาม BCG Model

นอกจากนี้ ปณท ยังเป็นจุดรับบริจาคกล่อง UHT ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ พร้อมจัดส่งไปที่บริษัท เบสท์ โพลีเมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ แมท จำกัด และบริษัทฯ ที่จะร่วมแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นในอนาคต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2. บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด

– ให้การสนับสนุนด้านการขนส่งและจัดเก็บถุงน้ำยาล้างไตอย่างเหมาะสม และนำส่งไปยังโรงงานรีไซเคิลเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่าย

3. บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

– ให้การสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้บริโภคนำกล่องยูเอชทีที่ผ่านกระบวนการแกะ ล้าง เก็บ มาแลกเพื่อรับส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือแลกผลิตภัณฑ์พรีเมียมของดอยคำและของภาคี

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ประสานงานระหว่างภาคีเครือข่ายในการรวบรวม การจัดเก็บ การออกแบบ การแปรรูป รวมไปถึงการกระจายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปไปยังภาคีเครือข่าย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนแก่สังคมในวงกว้าง อีกทั้งยังช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

4. องค์การเภสัชกรรม

– ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการนำถุงน้ำยาล้างไตและวัสดุเหลือใช้อื่นๆ เข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ยั่งยืนในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สังคม

5. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

– ให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง ได้รับทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการรีไซเคิลถุงน้ำยาล้างไต และรับทราบขั้นตอนแนวทางการแกะ ล้าง เก็บ ถุงน้ำยาล้างไตอย่างถูกวิธี

สำหรับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์กลับคืนไป ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดี และเข้าร่วมโครงการสร้างโลกสีเขียว มุ่งสู่สังคมไร้ขยะ เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ยั่งยืนในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สังคม ทั้งนี้ ตามอำนาจหน้าที่ของ สปสช. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลของโครงการสร้างโลกสีเขียว อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการศึกษาผลกระทบของการดำเนินโครงการที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงการสร้างตัวชี้วัดร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อนำไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีแก่องค์กรอื่น ๆ ในอนาคต ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ออกสู่สังคมในวงกว้าง

7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

– ให้การสนับสนุนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงและเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ โดยมุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การออกแบบสภาพแวดล้อม และความต้องการของผู้ใช้งาน ตลอดจนกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอันดี ผ่านความร่วมมือด้านกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

8. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

– ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และการดำเนินการเพื่อคำนวณคาร์บอนฟุตพรินต์ของแต่ละกิจกรรม

9. บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

– ให้การสนับสนุนด้านการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคในเรื่องการคัดแยกขยะและจัดเก็บวัสดุรีไซเคิลอย่างถูกต้อง รวมไปถึงการสนับสนุนการจัดเก็บและนำส่งกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีไปยังผู้ประกอบการเพื่อนำไปรีไซเคิล

10.  บริษัท เบสท์ โพลิเมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

– ให้การสนับสนุนด้านการทำวิจัย พัฒนา และผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำกล่องยูเอชทีและถุงน้ำยาล้างไตที่ผ่านการ แกะ ล้าง เก็บ รวมถึงวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ ของภาคี กลับมาเป็นวัตถุดิบของกระบวนการรีไซเคิล และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งต่อไปให้ภาคีเครือข่ายได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

11. บริษัท แอดวานซ์ แมท จำกัด

– ให้การสนับสนุนด้านการทำวิจัย พัฒนา และผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำกล่องยูเอชทีและถุงน้ำยาล้างไตที่ผ่านการ แกะ ล้าง เก็บ รวมถึงวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ ของภาคี กลับมาเป็นวัตถุดิบของกระบวนการรีไซเคิลและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งต่อไปให้ภาคีเครือข่ายได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

12. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

– ให้การสนับสนุนด้านการส่งมอบผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทโพลีโพรพิลีน เช่น แก้วน้ำและถังใส่ป๊อปคอร์น เข้าสู่กระบวนการแปรรูปและนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดจากการใช้งานในระบบ และเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานเปิดตัวโครงการ “สร้างโลกสีเขียว”

ก่อนที่จะมีอีก 3 หน่วยงานล่าสุด ประกอบด้วย

– อำพลฟูด

– เอสไอจี คอมบิบล็อค

– สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)

เห็นถึงความสำคัญและเข้าร่วมเป็นภาคี เพื่อร่วมผนึกกำลังการดำเนินงานโครงการให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยภาคีเครือข่าย สร้างโลกสีเขียว ยังคงเปิดรับองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะเข้าร่วมโครงการ

 



อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน