ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในโลกยุคปัจจุบัน ทีวีออนไลน์ ได้กลายมาเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการรับชมเนื้อหารายการโทรทัศน์ เนื่องจากมีความสะดวกสบายในการรับชม โดยเฉพาะการเลือกรับชมในเวลาใดก็ได้ที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้ชมยุคดิจิตอลที่นิยมเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทุกที่ ทุกเวลา ประกอบกับการพัฒนาของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งแบบมีสายและไร้สายที่ขยายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศมากขึ้นและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความเร็วที่สามารถรองรับการรับชมเนื้อหารายการผ่านทางทีวีออนไลน์บนเว็บไซต์ โมบายแอพพลิเคชั่น หรือสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ อีกทั้ง การเข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในหมู่ผู้บริโภคไทยก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการขยายตัวสู่ผู้บริโภคในต่างจังหวัดและกลุ่มวัยทำงานที่มีอายุมากขึ้น

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคดังกล่าว นับว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อการเข้าถึงทีวีออนไลน์ในหมู่ผู้บริโภคในวงกว้าง นอกจากนี้ การที่มีผู้ประกอบการเข้ามาในตลาดทีวีออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ทั้งที่เป็นผู้ให้บริการช่องทางทีวีออนไลน์และผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ก็ย่อมทำให้เกิดความแปลกใหม่และความหลากหลายของเนื้อหารายการบนทีวีออนไลน์มากขึ้นเช่นกัน เป็นการดึงดูดความน่าสนใจของผู้ชมให้หันมารับชมรายการผ่านทีวีออนไลน์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจผลิตรายการบนทีวีออนไลน์จึงเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าจับตามองในยุคปัจจุบัน

อัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อการรับทีวีออนไลน์

อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้น เป็นหนึ่งในปัจจัยบวกต่อการรับชมเนื้อหารายการผ่านทางทีวีออนไลน์ โดยจากผลจากรายงานการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ได้สำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป สะท้อนให้เห็นว่า ในปี 2557 ทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2556

โดย กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ อย่างโดดเด่น คิดเป็นร้อยละ 54.5 ของจำนวนประชากรในพื้นที่ ทั้งนี้ จำนวนประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ตในกรุงเทพฯ คิดเป็นร้อยละ 20.1 ของจำนวนประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ โดยจากสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตของคนกรุงเทพฯ ในระดับสูง สะท้อนว่า ประชากรในพื้นที่กรุงเทพฯ น่าจะเป็นกลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่มีศักยภาพสำหรับผู้ผลิตรายการทีวีออนไลน์ สัดส่วนการรับชมรายการทีวีออนไลน์ของคนไทยคิดเป็นประมาณร้อยละ 37.4 ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนประมาณร้อยละ 33.0 จะรับชมรายการทีวีในรูปแบบมัลติแพลตฟอร์ม นั่นคือการรับชมรายการทางทีวีออนไลน์ควบคู่ไปกับการรับชมผ่านระบบโทรทัศน์แบบดั้งเดิม ในขณะที่ สัดส่วนร้อยละ 4.4 ของประชากรไทยทั้งหมด รับชมรายการทางทีวีออนไลน์อย่างเดียว

โดยรายการบนช่องทางทีวีออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ละคร/ ซีรีส์ เพลง และรายการวาไรตี้ โดยมีสัดส่วนของกลุ่มคนดูประมาณร้อยละ 79.8 ร้อยละ 46.2 และร้อยละ 41.2 ของจำนวนคนดูทีวีออนไลน์ทั้งหมด ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการที่ออกอากาศในระบบโทรทัศน์แบบเดิมอยู่แล้ว โดยการรับชมจะอยู่ในลักษณะการรับชมแบบย้อนหลัง เนื่องจากกลุ่มคนดูไม่มีเวลาในการรับชมรายการผ่านระบบโทรทัศน์ในช่วงเวลาออกอากาศปกติ

จากรูปแบบการรับชมรายการบนช่องทางทีวีออนไลน์ที่ส่วนใหญ่เป็นการรับชมแบบย้อนหลัง ซึ่งผู้ชมรายการมีพฤติกรรมการรับชมแตกต่างกันไปตามประเภทรายการ ยกตัวอย่างเช่น รายการในกลุ่มละคร และซีรีส์ ที่ใช้เวลาในการชมค่อนข้างนาน และต้องการความต่อเนื่องในการชม โดยไม่แตกต่างจากการรับชมผ่านระบบโทรทัศน์แบบดั้งเดิม ในขณะที่ รายการในกลุ่มวาไรตี้ ผู้ชมต้องการชมเฉพาะเนื้อหาในช่วงที่น่าสนใจ และใช้เวลาในการชมไม่นานนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการรับชมผ่านระบบโทรทัศน์แบบดั้งเดิม

นอกจากนี้ ผู้ชมทีวีออนไลน์ยังมีพฤติกรรมที่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์แบบสองทางกับทางรายการ เช่น การแสดงความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ในขณะที่ผู้ชมทีวีออนไลน์บางส่วนยังต้องการรับชมเนื้อหารายการที่มีความแตกต่างหรือมีเนื้อหาเพิ่มเติมจากการรับชมผ่านระบบโทรทัศน์แบบดั้งเดิม โดยเฉพาะรายการที่ถ่ายทอดสด อย่างกีฬา และข่าว เช่น ภาพบรรยากาศระหว่างการพักครึ่งหรือจบการแข่งขันรายการกีฬา ที่พบว่า ระบบโทรทัศน์แบบดั้งเดิมไม่นิยมนำมาแพร่ภาพ เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านเวลาการแพร่ภาพ และเนื้อหา เป็นต้น

ตลาดผลิตรายการ ทีวีออนไลน์ มีโอกาสโตอีก 3 เท่าตัว ภายใน 5 ปีข้างหน้า

แม้ผู้ชมจะชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น และมีผู้ผลิตรายการแพร่ภาพรายการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น แต่มูลค่าตลาดผลิตรายการที่แพร่ภาพผ่านทางทีวีออนไลน์โดยเฉพาะยังคงไม่สูงนัก เนื่องจากผู้ผลิตรายการส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตรายการขนาดเล็กและมีเงินลงทุนในการผลิตรายการไม่มาก ประกอบกับผู้ชมรายการส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวที่ระบบโทรทัศน์แบบดั้งเดิม ทำให้รายได้จากค่าโฆษณาในรายการที่แพร่ภาพผ่านทางทีวีออนไลน์ยังคงไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับรายได้บนสื่อโทรทัศน์แบบเดิม

อย่างไรก็ดี การชมรายการผ่านทางทีวีออนไลน์น่าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตขยายตัวสู่ผู้บริโภคในต่างจังหวัดและกลุ่มวัยทำงานที่มีอายุมากขึ้น รวมถึงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งแบบมีสายผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง และแบบไร้สายผ่าน 3G/ 4G ทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการเกิดช่องทางทีวีออนไลน์ใหม่ๆ มากขึ้น นำพาให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างเจ้าของช่องทางทีวีออนไลน์และผู้ผลิตรายการรายใหญ่ที่เชี่ยวชาญในการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อผลิตเนื้อหารายการที่แพร่ภาพผ่านทางทีวีออนไลน์โดยเฉพาะ โดย ในปี 2558 ตลาดผลิตเนื้อหารายการที่แพร่ภาพผ่านทางทีวีออนไลน์โดยเฉพาะ จะมีมูลค่าประมาณ 600 – 615 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของมูลค่าตลาดผลิตรายการโทรทัศน์โดยรวมที่คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 39,000 – 40,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตลาดผลิตเนื้อหารายการที่แพร่ภาพผ่านทางทีวีออนไลน์โดยเฉพาะ น่าจะขยายตัวต่อเนื่องในอนาคต โดยคาดว่า ภายใน 5 ปีข้างหน้าหรือในปี 2563 ตลาดผลิตเนื้อหารายการที่แพร่ภาพผ่านทางทีวีออนไลน์โดยเฉพาะ จะมีมูลค่าสูงถึง 1,880 – 2,190 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.0 – 3.5 ของมูลค่าตลาดผลิตรายการโทรทัศน์โดยรวม โดยเติบโตมากกว่า 3 เท่าตัว

 

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน