ภาพรวมพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย ปี 2565 เฉลี่ย 7.04 ชม./วัน Gen Y แชมป์ใช้เน็ตมากสุด 8.55 ชม./วัน e-Health (จองคิวขอรับบริการทางการแพทย์ออนไลน์) กิจกรรมออนไลน์มาแรงสุด

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผย ผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจำปี 2565 หรือ Thailand Internet User Behavior (IUB) 2022

ดร. ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA

สำรวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 46,348 ราย ทั่วประเทศ กระจายตาม อายุ และจังหวัด ในแต่ละภูมิภาค ตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

พบว่า ปีนี้ Gen Y (ช่วงอายุ 22-41 ปี) กลับมาครองแชมป์ ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวัน มากที่สุด 8 ชั่วโมง 55 นาที แซงหน้า Gen Z (อายุน้อยกว่า 22 ปี) อดีตแชมป์หนึ่งสมัย ที่ลงมาอันดับ 2 ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 24 นาที ตามด้วย Gen X (ช่วงอายุ 42-57 ปี) 5 ชั่วโมง 52 นาที และ Baby Boomers ขึ้นไป (ช่วงอายุ 58 ปีขึ้นไป) 3 ชั่วโมง 21 นาที

 

Gen Y แชมป์ใช้อินเทอร์เน็ตมากสุด

ปี 2565

Gen การใช้อินเทอร์เน็ต/ชม./วัน
1. Gen Y 8.55
2. Gen Z 8.24
3. Gen X 5.52
4. Baby Boomers 3.21
ที่มาข้อมูล: ETDA

ขณะที่ภาพรวม พบว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวัน 7 ชั่วโมง 4 นาที โดยกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดถึง 10 ชั่วโมง 5 นาที ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและเหนือ ใช้ไม่ต่างกันมาก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6 ชั่วโมง 59 นาที,  6 ชั่วโมง 45 นาที และ 6 ชั่วโมง 17 นาที ตามลำดับ ส่วนภาคใต้ ใช้น้อยสุด เฉลี่ยอยู่ที่ 5 ชั่วโมง 35 นาที

 

คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต

เฉลี่ย 7.04 ชม./วัน ปี 2565

แบ่งเป็นภูมิภาค การใช้อินเทอร์เน็ต/ชม./วัน
กรุงเทพฯ 10.05
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6.59
ภาคกลาง 6.45
ภาคเหนือ 6.17
ภาคใต้ 5.35
ที่มาข้อมูล: ETDA

 

แต่เมื่อพิจารณาตามอาชีพพบข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจมาก เพราะข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ ติดอันดับ 1 ที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันมากที่สุด เมื่อเทียบกับอาชีพอื่น อยู่ที่ 11 ชั่วโมง 37 นาที สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจ รวมถึงความพร้อมของบุคลากรภาครัฐ ในการยกระดับการทำงานสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Office มากขึ้น

รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา  8 ชั่วโมง 57 นาที ฟรีแลนซ์ 7 ชั่วโมง 40 นาที เจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว 7 ชั่วโมง 29 นาที และพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 7 ชั่วโมง 6 นาที เป็นต้น

 

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ

กลุ่มอาชีพใช้เน็ตมากสุด ปี 2565

อาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ต/ชม./วัน
1. ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ 11.37
2. นักเรียน/นักศึกษา 8.57
3. ฟรีแลนซ์ 7.40
4. เจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว 7.29
5. พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 7.06
ที่มาข้อมูล: ETDA

ขณะที่ 10 กิจกรรมออนไลน์ยอดฮิต ขวัญใจสังคมออนไลน์ คือ คนไทยนิยมใช้เน็ตเพื่อปรึกษาและรับบริการทางการแพทย์ (จองคิว, ปรึกษาแพทย์) มากที่สุด 86.16% อาจเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงทำให้คนสนใจและหันมาจองคิวรับวัคซีน ตรวจหาเชื้อ และปรึกษาแพทย์ผ่านทางออนไลน์มากขึ้น หรือเพื่อลดเวลาที่ต้องใช้ในโรงพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

รองลงมา คือ เพื่อติดต่อสื่อสาร 65.70% ดูรายการโทรทัศน์/คลิป/ดูหนัง/ฟังเพลง 41.51% ดูถ่ายทอดสดเพื่อซื้อสินค้าและบริการ (Live Commerce) 34.10% ทำธุรกรรมทางการเงิน 31.29% อ่านโพสต์/ข่าว/บทความ/หนังสือออนไลน์ 29.51% รับ-ส่งอีเมล 26.62%  ช้อปปิ้งออนไลน์ 24.55% ทำงาน/ประชุมออนไลน์ 20.67% และเล่นเกมออนไลน์ 18.75% ตามลำดับ

 

10 กิจกรรมออนไลน์

ขวัญใจคนไทย ปี 2565

กิจกรรม ส่วนแบ่ง
1. ปรึกษาและรับบริการทางการแพทย์ (จองคิว, ปรึกษาแพทย์) 86.16%
2. ติดต่อสื่อสาร 65.70%
3. ดูรายการโทรทัศน์/คลิป/ ดูหนัง/ฟังเพลง 41.51%
4. ดูถ่ายทอดสดเพื่อซื้อสินค้าและบริการ (Live Commerce) 34.10%
5. ทำธุรกรรมทางการเงิน 31.29%
6. อ่านโพสต์/ข่าว/บทความ/หนังสือออนไลน์ 29.51%
7. รับ-ส่งอีเมล 26.62%
8. ช้อปปิ้งออนไลน์ 24.55%
9. ทำงาน/ประชุมออนไลน์ 20.67%
10. เล่นเกมออนไลน์ 18.75%
ที่มาข้อมูล: ETDA

โดยประเด็นที่น่าจับตา คือ แม้กิจกรรมการดู Live Commerce จะเป็นกิจกรรมที่นำมาสำรวจในปีนี้เป็นปีแรก แต่กลับติด TOP 5 กิจกรรมออนไลน์ยอดฮิตที่คนไทยทำมากที่สุด

สะท้อนให้เห็นว่า Live Commerce เป็นอีก 1 กิจกรรมที่น่าจับตาว่าเป็นสิ่งที่คนไทยให้ความนิยมมากขึ้น โดยกลุ่มคนที่เข้าชมมากที่สุด คือ Gen Y รับชมมากที่สุดถึง 64.65% และเพศหญิงรับชมมากกว่าเพศชาย

นี่จึงทำให้ Gen Y ครองแชมป์ “นักช้อปออนไลน์” (88.36%) แซงหน้าทุก Gen รองลงมาคือ Gen X ( 84.55 %) Gen Z (81.53%) Baby Boomers (74.04%) และ Gen Builders (52.30%)

โดยประเภทสินค้าที่ Gen Y เลือกซื้อมากที่สุดคือ เสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์กีฬา เครื่องประดับ มากที่สุด รองลงมาคือ เครื่องสำอาง

ส่วน Gen X เลือกซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์กีฬา เครื่องประดับ มากที่สุด รองลงมาคือสินค้าอุปโภคบริโภค

Gen Z เลือกซื้อเสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์กีฬา เครื่องประดับ มากที่สุด รองลงมาคือ เครื่องสำอาง

Baby Boomers เลือกซื้อสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคมากที่สุด รองลงมา อาหารแห้ง และ Gen Builders เลือกซื้ออาหารสดมากที่สุด เป็นต้น

 

Gen Y ครองแชมป์

นักช้อปออนไลน์ ปี 2565

Gen ส่วนแบ่ง
1. Gen Y 88.36%
2. Gen X 84.55 %
3. Gen Z 81.53%
4. Baby Boomers 74.04%
5. Gen Builders 52.30%
ที่มาข้อมูล: ETDA

โดยเหตุผลที่ซื้อสินค้าออนไลน์ ส่วนใหญ่เลือกซื้อ เพราะราคาถูก 63.10% ความหลากหลายของสินค้า 58.73% แพลตฟอร์มใช้งานง่าย 45.81% การจัดโปรโมชั่น เช่น 11.11, 12.12, Flash Sale ที่ 44.39% และค่าจัดส่งถูกหรือฟรี 34.10%

 

5 เหตุผล จูงใจคนไทย

ช้อปปิ้งออนไลน์มากสุด

เหตุผล ส่วนแบ่ง
1. ราคาถูก 63.10%
2. ความหลากหลายของสินค้า 58.73%
3. แพลตฟอร์มใช้งานง่าย 45.81%
4. การจัดโปรโมชั่น เช่น 11.11, 12.12, Flash Sale 44.39%
5. ค่าจัดส่งถูกหรือฟรี 34.10%
ที่มาข้อมูล: ETDA

โดยช่องทางที่คนไทยเลือกซื้อออนไลน์มากที่สุด คือ e-Marketplace (เช่น Shopee, Lazada, Kaidee) 75.99% รองลงมาคือ Facebook 61.51% Website 39.7% LINE 31.04% Instagram 12.95% และ Twitter 3.81%

 

6 แพลตฟอร์ม

คนไทยเลือกใช้ช้อปปิ้งออนไลน์มากสุด

แพลตฟอร์ม ส่วนแบ่ง
 1. e-Marketplace (เช่น Shopee, Lazada, Kaidee) 75.99%
2. Facebook 61.51%
3. Website 39.7%
4. LINE 31.04%
5. Instagram 12.95%
6. Twitter 3.81%
ที่มาข้อมูล: ETDA

สำหรับช่องทาง Social Commerce ที่ผู้ขายนิยมใช้ขายสินค้าหรือบริการมากที่สุด สูงถึง 66.76% คือ Facebook รองมาคือ e-Marketplace 55.18% LINE 32.05% Website 26.67% Instagram 19.91% และ Twitter 9.90%

 

Social Commerce

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นิยมใช้ขายของสุด

ช่องทาง ส่วนแบ่ง
1. Facebook 66.76%
2. e-Marketplace 55.18%
3. LINE 32.05%
4. Website 26.67%
5. Instagram 19.91%
6. Twitter 9.90%
ที่มาข้อมูล : ETDA

 

สำหรับช่องทางการชำระเงิน พบว่า คนไทยนิยมชำระเงินโดยการโอนผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันธนาคาร มากที่สุดถึง 67.32% รองมาคือ เก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery หรือ COD) 58.49% ชำระด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) 24.43% บัตรเครดิต 17.09% และบริการชำระเงินออนไลน์ เช่น บริการ PayPal หรือ Google Pay 15.51% เป็นต้น

 

5 ช่องทางชำระเงิน

คนไทยใช้ซื้อของออนไลน์มากสุด

ช่องทาง ส่วนแบ่ง
1. โอนผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันธนาคาร 67.32%
2. เก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery หรือ COD) 58.49%
3. ชำระด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) 24.43%
4. บัตรเครดิต 17.09%
5. บริการชำระเงินออนไลน์ เช่น บริการ PayPal หรือ Google Pay 15.51%
ที่มาข้อมูล: ETDA

นอกจากประเด็นพฤติกรรมการซื้อขายของออนไลน์แล้ว ผลสำรวจปีนี้ ยังพบว่า Gen Y และ Gen Z มีแนวโน้มมุ่งสู่การเป็น Content Creator มากกว่า Gen อื่น ๆ

เนื่องจากเป็น Gen ที่นิยมสร้าง Online Content มากที่สุด โดยประเภท Content ที่นิยมสร้างมากที่สุด คือ วิดีโอ/คลิป 49.85% เขียนบทความ/คอนเทนต์/เว็บไซต์ 41.79% ถ่ายทอดสด (Live) 36.77% สตรีมมิ่งเกม/สตรีมมิ่งอื่น ๆ 11.86% จัดรายการวิทยุออนไลน์ 10.32% และจัดรายการพอดแคสต์ 8.98%

 

คอนเทนต์ออนไลน์

คนไทยนิยมสร้างมากสุด

คอนเทนต์ ส่วนแบ่ง
1. วิดีโอ/คลิป 49.85%
2. เขียนบทความ/คอนเทนต์/เว็บไซต์ 41.79%
3. ถ่ายทอดสด (Live) 36.77%
4. สตรีมมิ่งเกม/สตรีมมิ่งอื่น ๆ 11.86%
5. จัดรายการวิทยุออนไลน์ 10.32%
6. จัดรายการพอดแคสต์ 8.98%
ที่มาข้อมูล: ETDAติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online