การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมืองของผู้บริโภคทั่วโลกได้ขับเคลื่อนพฤติกรรม การใช้ชีวิต และความเป็นอยู่อย่างรวดเร็ว คาดว่าภายในปี 2593 ประชากรโลกมากถึง 75% จะอาศัยอยู่ในเขตเมือง และชนชั้นกลางที่จะเข้ามามีอิทธิพลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชีย ที่คาดว่าจะมีสัดส่วนมากถึง 66% ของชั้นกลางทั่วโลก ที่มีอยู่ประมาณ 4.9 พันล้านคนในปี 2573 จากปัจจุบันที่มีเพียง 1.8 พันล้านคน และการเติบโตของชนชั้นกลางและสังคมเมืองนี้เองได้เปลี่ยนแปลงค่านิยมของคนทั่วโลกไปจากเดิม และ GFK บริษัทวิจัยระดับโลกได้ศึกษา ค่านิยมผู้บริโภค ทั่วโลกออกเป็น 7 ประเภทที่นักการตลาดไม่ควรมองข้าม

1.Achievers-ผู้ยึดหลักความสำเร็จ

เป็นผู้ที่มองว่าเงินเป็นเครื่องวัดความสำเร็จ และใช้เงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยไปกับสิ่งต่างๆ ที่แสดงออกถึงความสำเร็จของตน ให้ความสำคัญอย่างมากกับการแสดงสถานะทางสังคมผ่านแบรนด์สินค้าระดับไฮเอนด์เพื่อบ่งบอกว่าตัวเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ และกว่าจะได้มาซึ่งสถานะทางสังคมที่ต้องการ คนกลุ่มนี้จะแสวงหาและยึดประโยชน์ของตนเองไว้เหนือผู้อื่น

จากการสำรวจพบว่าภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก เป็นภูมิภาคที่มีผู้บริโภคที่มีค่านิยม Achievers มากที่สุด และมากถึง 41% สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่มีเพียง 31% เท่านั้น โดยในประเทศอินเดียมีมากถึง 67% รองลงมาคือจีน 40% ส่วนประเทศไทยมีผู้บริโภคกลุ่มนี้สัดส่วน30% จากประชากรทั้งหมด

2.Survivors ผู้ยึดหลักความอยู่รอด

กลุ่มคนที่มีชีวิตเรียบง่าย ถ่อมตน ไม่ชอบความวุ่นวาย มีความสุขกับวัฒนธรรมของตัวเอง ไม่ต้องการให้อิทธิพลจากภายนอกมาทำให้ชีวิตมีคสามยุ่งยากซับซ้อน พวกเขาไม่ต้องการเงินจำนวนมากขอแค่เพียงพอกับการใช้จ่าย ในชีวิตประจำวัน และเป็นกลุ่มคนที่ใช้เงินที่มีอยู่อย่างระมัดระวัง

3.Social Rationals ผู้ยึดหลักบรรทัดฐานทางสังคม

ผู้บริโภคกลุ่มนี้มองโลกใบนี้กว้างใหญ่ และมีความแตกต่างหลากหลาย ทุกคนควรให้ความเคารพเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ค่านิยมของคนกลุ่มนี้คือการเปิดใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและพยายามสร้างโอกาสให้เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน เพราะการสร้างโลกให้น่าอยู่ เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่อุดมการณ์

4.Traditionalsts ผู้ยึดหลักประเพณีนิยม

ชอบที่จะทำอะไรตามกฎระเบียบ ปิดกั้นนวัตกรรมใหม่ๆ และเชื่อว่าชีวิตที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นวิถีที่ดีที่สุด และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง พวกเขาต้องการใช้ชีวิตภายใต้หลักความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณี มักปฏิบัติตามคำแนะนำ กฏเกณฑ์และบรรทัดฐานที่สังคมกำหนดไว้ ประพฤติตัวให้เหมาะสมในบทบาทชายและหญิงตามบรรทัดฐานของสังคม

และเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ผู้บริโภคชาวไทยมีค่านิยม Traditionalsts มากถึง 44% ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ตามชนบทเป็นหลัก

5.Hedonists สุขนิยม

เรียกได้ว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องการหาประสบการณ์ต่างๆ ที่เร้าใจอยู่เสมอ และต้องการความพึงพอใจในทันทีทันใด พวกเขาจะแสวงหาการผจญภัยและความเสี่ยงเพื่อที่จะให้รู้สึกมีชีวิตชีวา ต้องการรู้สึกว่าตัวเองดูเด็กอยู่เสมอ และมองว่าการมีช่วงเวลาดีๆ และปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความปรารถนาของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาอยู่กับเพื่อนสนิท

6.Self-Directeds ผู้ยึดหลักการของตัวเอง

กลุ่มผู้บริโภคที่ซื่อสัตย์กับตัวเอง ให้คุณค่ากับอิสระในการแสดงออก มักมองว่าโลกใบนี้ให้อะไรแก่พวกเขาได้บ้าง มีเป้าหมายของตัวเองและทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จ และคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการเคารพยึดถือคุณธรรม ศาสนา และความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ

7.Nurturers ผู้ยึดหลักอุปถัมภ์

กลุ่มที่เน้นความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และมองว่าความจริงใจ และความซื่อตรงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนและครอบครัวในระยะยาว และบ้านคือสิ่งมีความหมายที่สุดสำหรับผู้บริโภคกลุ่มนี้

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

7-Consumer-Trends-Values-Space---CONTENT2อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน