บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตอกย้ำความภูมิใจและความสำเร็จระดับภูมิภาค  คว้ารางวัล “บริษัทที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย” (The Most Outstanding Company in Thailand – Agriculture Sector) จากการสำรวจ Asia’s Outstanding Companies Poll 2022 จัดโดย นิตยสาร ASIAMONEY สื่อชั้นนำด้านการเงินและการลงทุนที่มีผู้อ่านสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย สะท้อนความสำเร็จของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ในฐานะ “ครัวของโลก” (Kitchen of the World)  ผ่านการวิจัย พัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารคุณภาพสูง ปลอดภัย สร้างคุณค่าทางโภชนาการอย่างต่อเนื่องและอย่างเพียงพอสำหรับทุกคน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action  สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร องค์กรพันธมิตร คู่ค้าธุรกิจ และสังคมให้เติบโตไปด้วยกัน เพื่อร่วมสร้าง “ความมั่นคงทางอาหาร” ให้กับประชาชนและสังคมโลก

รางวัล “บริษัทที่โดดเด่นที่สุดแห่งภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2022 (Asia’s Outstanding Companies Poll 2022) โดยนิตยสาร ASIAMONEY มาจากการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงิน ผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์ด้านการลงทุน นักการธนาคาร จำนวน 4,620 ราย จาก 958 สถาบันด้านการเงินและการลงทุนกลุ่มสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Agencies) ที่อยู่ใน 12 ประเทศ ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาจากการดำเนินธุรกิจและภาพลักษณ์โดยรวมของบริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นเลิศในมิติต่าง ๆ อาทิ ด้านผลประกอบการ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ความเป็นเลิศของทีมผู้บริหาร ความเชื่อถือจากกลุ่มนักลงทุน การสร้างสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มนักลงทุน และการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่าง ๆ การได้รับรางวัลในครั้งนี้ยังสะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักการเงินอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชีย

การประกาศผลรางวัล Asia’s Outstanding Companies Poll 2022 จัดขึ้น ณ โรงแรมแชงกรีลา ประเทศสิงคโปร์ โดยมี นางกอบบุญ ศรีชัย กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ขึ้นรับมอบรางวัลติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online