ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูร้อนของปี แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มสวนน้ำจึงมีความคึกคักเป็นพิเศษจากความต้องการเล่นน้ำคลายร้อน โดยประเทศไทยได้มี ธุรกิจสวนน้ำ แห่งใหม่ๆเปิดตัวอย่างต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและรูปแบบของสวนน้ำก็ความหลากหลายมากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ โดยมีการให้บริการสวนน้ำรูปแบบเดี่ยว (Stand Alone) มากขึ้น จากเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการสวนน้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจอื่นๆ เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

สวนน้ำในประเทศไทยมีรูปแบบหลากหลาย เป็นทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่

ปัจจุบันการให้บริการสวนน้ำมีกระจายตัวในหลายจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นการมุ่งเน้นลงทุนในจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย เช่น กรุงเทพฯ ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต เป็นต้นซึ่งโดยมากจะเป็นสวนน้ำขนาดใหญ่ที่เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่ก็มีการทำการตลาดเพื่อดึงดูดคนในพื้นที่ควบคู่กันไป

อย่างไรก็ดี การดำเนินธุรกิจสวนน้ำยังพบในพื้นที่ที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวหลัก เช่น อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา นครปฐม สงขลา เป็นต้น ที่มีการลงทุนก่อสร้างสวนน้ำในรูปแบบที่หลากหลายด้วยเช่นกัน ซึ่งมีทั้งการก่อสร้างสวนน้ำขึ้นในรูปแบบเดี่ยว (Stand Alone) และการให้บริการสวนน้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจหลักของตนเอง เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

โดยเป้าหมายของแต่ละสวนน้ำก็แตกต่างกันไปเช่น สวนน้ำที่เป็นการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจห้างสรรพสินค้าก็จะกำหนดตำแหน่งสวนน้ำของตนเองให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการธุรกิจห้างสรรพสินค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อาศัยความได้เปรียบจากการเป็นศูนย์กลางกิจกรรมช้อปปิ้งของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวลาวอยู่แล้ว ผนวกกับการนำเสนอบริการสวนน้ำที่เป็นบริการใหม่ที่สามารถตอบโจทย์การท่องเที่ยวของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การขยายการลงทุนก่อสร้างสวนน้ำที่มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น นำมาซึ่งการแข่งขันระหว่างสวนน้ำในพื้นที่ต่างๆ ส่งผลให้การลงทุนก่อสร้างสวนน้ำของผู้ประกอบการธุรกิจสวนน้ำรายใหม่ๆต้องให้ความสำคัญกับทำเลของสวนน้ำอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยหากผู้ประกอบการธุรกิจสวนน้ำเลือกลงทุนก่อสร้างสวนน้ำในพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของสวนน้ำที่เป็นทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว หรือเลือกลงทุนก่อสร้างสวนน้ำในพื้นที่ที่ปัจจัยแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวสวนน้ำ ย่อมมีโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะไม่เลือกเข้ามาท่องเที่ยวสวนน้ำในระดับสูง ส่งผลให้รายได้จากการขายบัตรเข้าสวนน้ำไม่เป็นไปตามเป้า

ธุรกิจสวนน้ำเผชิญแรงกดดันจากเม็ดเงินลงทุน และค่าใช้จ่าย ในขณะที่รายได้ผันผวนตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

แม้ว่าสวนน้ำจะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่น่าจับตามองในยุคนี้แต่การประกอบธุรกิจสวนน้ำก็ยังมีความเสี่ยง ทั้งการลงทุนในระยะแรกที่ใช้เม็ดเงินลงทุนแตกต่างกันตามขนาดสวนน้ำ โดยสวนน้ำนับเป็นหนึ่งในกลุ่มกิจการสวนสนุกที่มีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) เข้าหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรทุกเขต และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5-8 ปี ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยดึงดูดให้ผู้ประกอบการธุรกิจสวนน้ำต่างชาติลงทุนสวนน้ำในประเทศไทยมากขึ้น

นอกเหนือจากเงินลงทุนในระยะเริ่มต้นแล้ว ผู้ประกอบการธุรกิจสวนน้ำยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบำรุงรักษาเครื่องเล่นและสถานที่ ค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น ในขณะที่รายได้จากการขายบัตรเข้าสวนน้ำยังมีความผันผวนตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวสวนน้ำ โดยหากพิจารณาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จะพบว่า นักท่องเที่ยวมีรูปแบบการเข้ามาท่องเที่ยวสวนน้ำตามฤดูกาล ได้แก่ เทศกาลต่างๆ ฤดูร้อน และช่วงปิดเทอม รวมถึงให้ความสนใจเฉพาะสวนน้ำใหม่ๆที่เปิดให้บริการ โดยท่องเที่ยวสวนน้ำที่ไม่ซ้ำแห่ง ก็จะยิ่งเป็นปัจจัยกดดันให้การประกอบธุรกิจสวนน้ำต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวสวนน้ำได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ที่จะนำมาซึ่งการสร้างรายได้จากการขายบัตรเข้าสวนน้ำ โดยสามารถถึงจุดคุ้มทุนและสร้างกำไรได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ในปี 2558 นี้ ผู้ประกอบการธุรกิจสวนน้ำให้ความสำคัญกับการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก ผ่านการขายบัตรในรูปแบบแพ็คเกจเที่ยวสวนน้ำที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะ เช่น ครอบครัว องค์กรต่างๆ โรงเรียน เป็นต้น โดยนอกจากจะมีการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลการท่องเที่ยวสวนน้ำ ได้แก่ เทศกาลต่างๆ ช่วงฤดูร้อน และช่วงปิดเทอมแล้ว ผู้ประกอบการธุรกิจสวนน้ำยังให้ความสำคัญกับการขายบัตรในรูปแบบรายปีที่มีการมอบสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวสวนน้ำตลอดทั้งปีอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจสวนน้ำยังสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในธุรกิจต่างๆ เช่น สายการบิน เครื่องดื่ม สถาบันการเงินที่ให้บริการบัตรเครดิต เป็นต้น จัดงานอีเว้นท์ในรูปแบบต่างๆ เช่น คอนเสิร์ต กีฬาทางน้ำ เป็นต้น รวมถึงยังทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางหลากหลาย เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำสวนน้ำในวงกว้างได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับการขยายตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้น พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจสวนน้ำนิยมใช้วิธีการโรดโชว์เพื่อแนะนำสวนน้ำให้เป็นที่รู้จักสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ธุรกิจสวนน้ำในประเทศไทยยังคงมีการพึ่งพิงรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลักอีกทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวสวนน้ำในประเทศไทยก็ประกอบไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ เช่น จีน รัสเซีย อินเดีย ตะวันออกกลาง เป็นต้น ดังนั้น จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในบางประเทศ ได้แก่ รัสเซีย และยุโรป ที่ลดลงในปี 2558 นี้ อาจไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของสวนน้ำมากนัก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประมาณการว่า ในปี 2558 นี้ ตลาดธุรกิจสวนน้ำในประเทศไทยน่าจะมีมูลค่า2,800-3,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 22-25 จากในปี 2557 ที่มีมูลค่า2,300-2,400 ล้านบาท โดยการเติบโตของมูลค่าตลาดธุรกิจสวนน้ำดังกล่าว เป็นผลมาจากการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 ของสวนน้ำขนาดใหญ่แห่งใหม่ ที่จะเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเลือกท่องเที่ยวสวนน้ำมากขึ้น

ความท้าทายของการประกอบ ธุรกิจสวนน้ำ อยู่ที่การเลือกทำเลที่เหมาะสม การกระตุ้นนักท่องเที่ยวช่วงโลว์ซีซั่น รวมถึงการกระตุ้นนักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ท่ามกลางการแข่งขันระหว่างสวนน้ำในพื้นที่ต่างๆการเลือกทำเลของสวนน้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลของสวนน้ำที่ไม่กระจุกตัวใกล้กับคู่แข่งมากเกินไป รวมถึงในพื้นที่นั้นๆควรเป็นทำเลที่มีปัจจัยแวดล้อมเหมาะสมกับการท่องเที่ยวสวนน้ำ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจสวนน้ำประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ การปรับกลยุทธ์การประกอบธุรกิจได้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวสวนน้ำ จะส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจสวนน้ำสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวสวนน้ำ และสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยจากการที่นักท่องเที่ยวมีรูปแบบการเข้ามาท่องเที่ยวสวนน้ำตามฤดูกาล ได้แก่ เทศกาลต่างๆ ฤดูร้อน และช่วงปิดเทอม ในขณะที่ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของสวนน้ำต่างๆจำกัด

โดยนอกจากความท้าทายในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในช่วงเทศกาลแล้ว ความท้าทายของการประกอบธุรกิจสวนน้ำยังอยู่ที่การกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวสวนน้ำในช่วงโลว์ซีซั่นเพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยนอกจากการขายบัตรในรูปแบบรายปีที่มีการมอบสิทธิพิเศษต่างๆแล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผู้ประกอบการธุรกิจสวนน้ำอาจเจาะกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มอื่นๆที่นอกเหนือจากกลุ่มครอบครัว ซึ่งสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ในช่วงเวลาอื่นๆนอกเหนือจากในช่วงปิดเทอมได้ รวมถึงนำเสนอกิจกรรมหรืองานอีเว้นท์ที่ไม่จำเป็นต้องทำในช่วงอากาศร้อนเท่านั้น สำหรับนักท่องเที่ยวชาวชาตินั้น ผู้ประกอบการธุรกิจสวนน้ำอาจร่วมมือกับพันธมิตรในธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกระตุ้นการท่องเที่ยวจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักในพื้นที่ยาวนานในช่วงโลว์ซีซั่น

การที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเฉพาะสวนน้ำใหม่ๆที่เปิดให้บริการ โดยท่องเที่ยวสวนน้ำที่ไม่ซ้ำแห่ง ประกอบกับการแข่งขันจากสวนน้ำใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สวนน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นอื่นๆที่มีความหลากหลายมากขึ้น เป็นความท้าทายของการประกอบธุรกิจสวนน้ำที่จะต้องกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวสวนน้ำซ้ำอีกในอนาคตเพื่อนำมาสู่การคืนทุนและสามารถสร้างกำไรได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

โดยนอกจากการลงทุนก่อสร้างสวนน้ำที่มีธีมอย่างชัดเจนเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของสวนน้ำ เช่น การจำลองบรรยากาศต่างประเทศ การนำเสนอแคแร็กเตอร์ของตัวการ์ตูนต่างๆ เป็นต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผู้ประกอบการธุรกิจสวนน้ำอาจนำเสนอเครื่องเล่นต่างๆที่มีความแปลกใหม่เพื่อเพิ่มอัตราการกลับมาใช้บริการซ้ำ รวมถึงสร้างความประทับใจสำหรับกลุ่มเด็กเป็นพิเศษที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวพาบุตรหลานกลับมาท่องเที่ยวสวนน้ำซ้ำอีกในอนาคต

ที่มา : K-Research

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน