ถ้าการดำเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการและกำไรถือเป็นความสำเร็จแล้ว การดำเนินธุรกิจให้มีผลกำไรและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย คงนับเป็นความสำเร็จขั้นกว่า และ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) คือหนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จนี้

“อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม”

ปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือยึดมั่นมาโดยตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษ และด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกกระบวนการผลิตของบริษัท ทำให้ในวันนี้ บ้านปูฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่ม ดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ร่วมกับ RobecoSAM ผู้จัดและประเมินมาตรฐานการตรวจวัดศักยภาพความยั่งยืนของบริษัทสำหรับตลาดเกิดใหม่ประจำปี 2015 ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน เป็นปีที่สอง ซึ่งนับว่าเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

บุคลากร ชุมชน คือหัวใจสำคัญ

“ปัจจัยที่ส่งผลให้ บ้านปูฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกกลุ่มดัชนี DJSI เริ่มที่การบริหารงานภายใน บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน เราจึงให้ความสำคัญกับการที่พนักงานสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เพื่อให้สามารถพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยความยืดหยุ่น และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในระยะยาวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

“นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมที่อยู่ในพื้นที่การดำเนินธุรกิจ โดยเรียนรู้และทำความเข้าใจความต้องการของบุคคลในชุมชน สร้างกระบวนการที่ทำให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนทรรศนะ รับฟังข้อคิดเห็นอย่างเปิดเผยจริงใจ และนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทในเรื่องต่างๆ”

เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“บ้านปูฯ ดำเนินธุรกิจด้วยปณิธานที่ว่า อุตสาหกรรมที่ดี จะต้องเติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญกับการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในทุกประเทศที่เราดำเนินกิจการอยู่ ผ่านทางกลยุทธด้านความยั่งยืนของบริษัท 2 ด้าน ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) และการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน (Value Creation to Stakeholders)

หลักการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

1. การปฎิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง แสดงถึงการได้รับการยอมรับจากภาครัฐในประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่

2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมาของบริษัทฯ

3. การแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่ดำเนินงานของบริษัทฯ

4. การพัฒนาชุมชน ผ่านโครงการที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาชุมชนรอบสถานที่ดำเนินงานให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

บทพิสูจน์ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน

การได้รับรางวัลเกียรติยศในระดับสากล เป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องบนเส้นทางแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของ บ้านปูฯ สู่การเป็น โฉมหน้าพลังงานแห่งเอเชียตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ และการได้รับเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนี DJSI เป็นกำลังใจและสร้างความเชื่อมั่นให้ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่แสดงให้เห็นว่า ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเห็นคุณค่าที่บริษัทกำลังดำเนินอยู่ ทั้งนี้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ต่างก็ให้การยอมรับในมาตรฐานการประเมินของดัชนี DJSI และใช้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนเช่นกันในการประเมินถึงความยั่งยืนของบริษัทในระยะยาวอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน