การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หน่วยงานที่เป็นเสาหลักในการผลิต รับซื้อพลังงานและจัดส่งพลังงานไฟฟ้า มายาวนานกว่า 46 ปี ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันองค์การแห่งนี้ได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศไทย กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ EGATIF เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าลงทุนในสิทธิรายได้ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โดยมีระยะเวลาการลงทุน 20 ปี

ทั้งนี้โรงไฟฟ้าดังกล่าว เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ยอมรับในระดับสากล มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา จำนวน 670 เมกะวัตต์ และเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่ใหม่ที่สุดในปัจจุบันของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

โดย EGATIFเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนโดยรัฐวิสาหกิจกองแรกของไทยเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ และที่สำคัญเป็นโอกาสที่ประชาชนชาวไทยจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง EGATIFมีจุดเด่นดังต่อไปนี้:

 

อย่างไรก็ตาม การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง … ซึ่งความเสี่ยงของกองทุนรวม EGATIFได้แก่

 • ความเสี่ยงในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า: ในกรณีที่โรงไฟฟ้าฯ ไม่สามารถเดินเครื่อง
  ตามจำนวนชั่วโมงความพร้อมจ่ายไฟฟ้าที่ระบุไว้ในสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่า
  ความพร้อมจ่าย หรือมีการหยุดซ่อมบำรุงที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ จึงอาจส่งผล
  กระทบต่อรายได้ของEGATIF
 • ความเสี่ยงของการขึ้นค่าเบี้ยประกันภัย: เนื่องจากการทำประกันภัยจะต้องมีการ
  ต่ออายุเป็นรายปี ดังนั้นนักลงทุนจะมีความเสี่ยงจากค่าเบี้ยประกันภัยของโรงไฟฟ้าฯ ที่อาจปรับสูงขึ้นได้และส่งผลกระทบต่อรายได้ที่จะส่งมอบให้แก่ EGATIFทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมดคิดเป็นประมาณร้อยละ 3 ของรายได้ค่าความพร้อม
  จ่ายที่ EGATIFจะได้รับโดยการทำประกันภัยดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกัน
  ระหว่าง กฟผ. และ ผู้จัดการกองทุน
 • ความเสี่ยงในการไม่มีความพร้อมจ่าย: กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่โรงไฟฟ้าฯ เสียหาย ซึ่งทำให้ไม่มีความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้า EGATIF จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจาก
  ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (BI) โดยมีระยะเวลาคุ้มครองทั้งสิ้น 24 เดือน (Indemnity Period) และมีระยะเวลาการรับผิดส่วนแรก (Deductible) สูงสุดไม่เกิน 75 วัน โดยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะทำให้โรงไฟฟ้าฯ เกิดความเสียหาย และ/หรือ ความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อรายได้ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของ EGATIF กฟผ. ได้จัดทำประกันภัยให้แก่โรงไฟฟ้าฯ ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่

1) ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความเสียหายของเครื่องจักร (Industrial All Risks and Machinery Breakdown Insurance: IAR) ซึ่งรวมความคุ้มครองถึงความ
เสียหายจากภัยน้ำท่วม (Flood)

2) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance: BI) โดยคุ้มครองภัย
ที่เกิดจาก ข้อ (1)

3) ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance: PL) ที่อาจได้รับ
ความเสียหายจากโรงไฟฟ้าฯ

4) ประกันภัยความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence Insurance: PV) ซึ่งคุ้มครองถึง
ความเสียหายอันเกิดจากหรือมีผลกระทบมาจากความไม่สงบทางการเมืองหรือความรุนแรงทางการเมือง

เรียกว่าหากใครสนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแล้วละก็ … เตรียมเก็บเงินเพื่อลงทุนได้เลย ศึกษาข้อมูลหรือดาวน์โหลดร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ WWW.EGATIF.COM

 

คำเตือน

• ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนรวมนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอจากสำนักงาน ก.ล.ต.
• ผู้ลงทุนควรได้รับคำแนะนำก่อนการลงทุน
•กองทุนรวมนี้มีการลงทุนในสิทธิรายได้ในอนาคต ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิรายได้ที่กองทุนรวมลงทุนแล้วมูลค่าอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้ และกองทุนรวมนี้ไม่ได้สำรองเงินทุนไว้สำหรับการจ่ายคืนเงินลงทุนในสิทธิรายได้ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่อาจจะจ่ายคืนเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมก่อนการเลิกกองทุนรวมก็ได้

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน