ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ IDE Center by UTCC โดยความร่วมมือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดกิจกรรม Business Brotherhood: Sport Entrepreneur โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจกรรมขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย ซึ่งจะร่วมกันสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในการพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

โดยมีมหาวิทยาลัยและกิจการขนาดใหญ่ร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญภายใต้ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเริ่มนำร่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและมีธุรกิจต่อเนื่องมากมายก่อให้เกิดการจ้างงานและมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ทางด้านการกีฬา (Sport Entrepreneur)

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “โครงการ Business Brotherhood: Sport Entrepreneur เป็นโครงการที่ IDE Center by UTCC ร่วมกับ สวทน. ในการร่วมกันพัฒนาสตาร์ทอัพของไทย โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและกิจการขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน ด้านการจัดการ และด้านการเข้าสู่ตลาดในต่างประเทศ

โดยมีมหาวิทยาลัยและกิจการขนาดใหญ่ร่วมกันเป็นพี่เลี้ยง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในการพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และเพื่อเป็นต้นแบบการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและกิจการขนาดใหญ่ในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม”

สำหรับโครงการ Business Brotherhood: Sport Entrepreneur มีขอบเขตการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม แบ่งออกเป็น

กิจกรรมที่ 1: คัดเลือกผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ นักศึกษา และนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  • IDE Center by UTCC ร่วมกับองค์กรบริษัท ร่วมกันกำหนดแนวทางในการคัดเลือกผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ อีกทั้งยังร่วมกันตัดสินใจในการคัดเลือกผู้ประกอบการ นักศึกษาและนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • ทาง IDE Center by UTCC จัดเตรียมสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก กำหนดการ เพื่อทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ โดยอาจจะประกอบด้วยผู้ประกอบการนักศึกษา และนักวิจัยที่สนใจ

กิจกรรมที่ 2: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรม (Innovation Workshop)

  • IDE Center by UTCC ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
  • IDE Center by UTCC จัดเตรียมสถานที่ อำนวยความสะดวกในด้านที่พัก สถานที่ฝึกอบรม ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทีมงานทั้งผู้อบรม ผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงโค้ชและทีมประสานงาน เพื่อจัดการฝึกอบรม

กิจกรรมที่ 3: การเร่งรัดการพัฒนาการประกอบการเชิงนวัตกรรม (IDE Accelerator)

  • IDE Center by UTCC ร่วมกับองค์กรบริษัท วางแผน IDE Accelerator โดยมีแผนโค้ชทีมผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ครั้ง โดยทีมโค้ชต้องการมีติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของแต่ละทีมทุก ๆ 2 สัปดาห์
  • IDE Center by UTCC จัดเตรียมสถานที่ อำนวยความสะดวกในสถานทึ่ฝึกอบรม ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงทีมงานทั้งผู้อบรม ผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงโค้ชและทีมประสานสานเพื่อจัดการฝึกอบรม

 

กิจกรรมที่ 4: การนำเสนอโครงการ (Demo Day)

  • IDE Center by UTCC ร่วมกับองค์กรบริษัท คัดเลือกทีมที่มีความเหมาะสมให้นำเสนอโครงการต่อหน้านักลงทุน หรือองค์กรภาคธุรกิจที่มีความสนใจในการลงทุนธุรกิจที่มีนวัตกรรม
  • IDE Center by UTCC จัดทำสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อส่งมอบให้แก สวทน. และองค์กรบริษัทฯ ที่ร่วมจัดทำโครงการ พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อทำการพัฒนาโครงการในอนาคต

 

“โครงการ Business Brotherhood ในครั้งนี้ IDE Center by UTCC ได้มุ่งเป้าหมายไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมกีฬา เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต และมีธุรกิจต่อเนื่องมากมาย เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับโครงการนี้ และยังได้รับการสนับสนุนจาก 2 บริษัทใหญ่มาเป็นพี่เลี้ยง ได้แก่ Grand Sport Group และ Pattana Golf Resort ซึ่งมีเทคโนโลยี องค์ความรู้ และเครือข่ายทางธุรกิจที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพมีโอกาสเติบโตและประสบความสำเร็จสูงขึ้น IDE Center by UTCC จึงขอเชิญชวนสตาร์ทอัพ และผู้ที่สนใจด้านอุตสาหกรรมการกีฬาด้วยนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา การฝึกสอน วิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการแข่งขัน ซอฟท์แวร์ แอปพลิเคชั่น หรือธุรกิจ e-Sport เข้าร่วมโครงการเพื่อบ่มเพาะและต่อยอดธุรกิจ” รศ.ดร.เสาวณีย์ กล่าวเสริม

 

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood: Sport Entrepreneur ในครั้งนี้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ https://bit.ly/2sFlo1O  หรือที่  IDE Center by UTCC โทร 02-697-6867 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 24 มิถุนายน นี้อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer