บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (บีเอ็มเอ็น) จับมือ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ลงนามสัญญาให้ใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้งสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ที่สถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที คลองเตย เพื่อขยายการให้บริการด้านนิติกรณ์เอกสารนอกกระทรวงการต่างประเทศเป็นครั้งแรก มอบความสะดวกสบายยิ่งขึ้นแก่ประชาชนให้สามารถเดินทางมาได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว พร้อมรองรับปริมาณการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ นับเป็นอีกก้าวของการขยายการให้บริการประชาชนสู่พื้นที่สาธารณะของกระทรวงการต่างประเทศ หลังประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการจัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางในพื้นที่เดียวกันนี้เมื่อปี 2559 พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นี้ เป็นต้นไป

นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กล่าวว่า “ปัจจุบัน ความต้องการในการขอรับรองเอกสารเพื่อนำไปยื่นใช้ในต่างประเทศทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การใช้บริการที่สำนักงานฯแต่ละครั้งอาจต้องใช้เวลานาน ทั้งจากปริมาณผู้ใช้บริการและจากการเดินทางที่ต้องประสบปัญหาจราจร กระทรวงการต่างประเทศและกรมการกงสุลจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น จึงได้มีการลงนามร่วมกับบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด หรือ บีเอ็มเอ็น เพื่อใช้พื้นที่บริเวณเมโทร มอลล์ ภายในสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที คลองเตย เพื่อจัดตั้งสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ของกรมการกงสุล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการให้บริการรับรองเอกสารแก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงฯ ที่มุ่งขยายงานบริการของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศในหน่วยงานต่าง ๆ ไปยังพื้นที่ที่มีความสะดวกในการใช้บริการของประชาชน รวมทั้งเป็นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ อาทิ การลงทะเบียนขอรับรองเอกสารออนไลน์ และระบบแจ้งเตือนคิวออนไลน์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ”

นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด หรือบีเอ็มเอ็น  กล่าวว่า “บีเอ็มเอ็น มีความยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ อีกวาระหนึ่งในการจัดตั้งสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ในพื้นที่ของระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที สถานีคลองเตยแห่งนี้ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ถือเป็นการสานต่อความสำเร็จหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ที่นี่เมื่อปี 2559 ซึ่งปัจจุบันสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการได้เฉลี่ยมากถึง 100,000 คนต่อปี บีเอ็มเอ็นมีความเชื่อมั่นว่าสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์แห่งใหม่นี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการรับรองเอกสารสำคัญได้สะดวกยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ทั้งยังสามารถใช้บริการจากร้านค้าที่หลากหลาย ภายในพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสถานี ทั้งร้านอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางออกไปนอกสถานที่ โดยบีเอ็มเอ็นตระหนักถึงภารกิจในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเดินทางสู่พื้นที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น”

สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล สถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที คลองเตย ให้บริการงานนิติกรณ์ (การรับรองเอกสาร) แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะนำเอกสารไปยื่นใช้ในต่างประเทศใน 3 ประเภท ได้แก่ 1) การรับรองคำแปล (จากเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)  2) การรับรองลายมือชื่อบุคคล และ 3) การรับรองสำเนาเอกสารของทางราชการไทย ด้วยค่าธรรมเนียม 200 บาท ต่อ ฉบับ/ตราประทับ โดยเปิดให้บริการประชาชนทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ 08:30 – 15:30 น.

 

สามารถลงทะเบียนขอรับรองเอกสารแบบออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่ http://e-legalization.mfa.go.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเข้าใช้บริการได้ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ โทร. 02-575-1058-60 หรือติดต่อ Call Center กรมการกงสุล โทร.02-572-8442 (24 ชม.อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน