กลุ่ม ปตท. เปิดโครงการ D Next by PTT Digital x RISE โดย PTT Digital ร่วมกับ RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรและสตาร์ทอัพ โดยกิจกรรมนี้จะเปิดรับสตาร์ทอัพชั้นนำของอาเซียนเข้าสู่ Boot Camp เพื่อพัฒนาศักยภาพ ยกระดับสตาร์ทอัพสู่การเป็นธุรกิจดิจิทัลชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนในอาคต พร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมงานกับกลุ่ม ปตท.

.

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)และประธานกรรมการบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า “กลุ่ม ปตท. มุ่งมั่นจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของบริษัทในโลกยุคใหม่ ซึ่งที่ผ่านมา ปตท. ได้นำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ ดช่น Big Data, Blockchainเป็นต้น จนเกิดผลความสำเร็จ และสำหรับโครงการ D Next by PTT Digital x RISE ในครั้งนี้เป็นการร่วมมือโดย PTT Digital กับ RISE เพื่อจัดตั้งโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพที่มีศักยภาพได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมเพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และยังเป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ของ PTT Digital”

.

โครงการ D Next by PTT Digital x RISE จะเป็นประตูที่เปิดกว้างให้คนรุ่นใหม่ที่มีมุมมองและแนวคิดที่แตกต่างได้มีโอกาสสร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างตลาดใหม่และขยายธุรกิจร่วมกับ กลุ่มปตท. โดยโครงการนี้จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสตาร์ทอัพในภูมิภาคอาเซียนให้แข็งแกร่งเทียบเท่าระดับสากล ลบข้อจำกัดด้านพรมแดน สอดคล้องกับนโยบายThailand 4.0 ของภาครัฐอีกด้วย

.

โครงการ D Next by PTT Digital x RISE ได้ถือกำเนิดจากการที่ PTT Digital ได้เล็งเห็นว่าอาเซียนเป็นตลาดแรงงานที่ใหญ่เป็นอัยดับ 3 ของโลกด้วยจำนวนประชากรมากกว่ส 620 ล้านคนรองจากจีนและอินเดีย โดยเศรฐกิจในอาเซียนมีการเติบโตเฉลี่ย 5% ตั้ฃแต่ปี 2000 เป็นต้นมาและมีผู้ใช้งานดิจิทัลเพิ่มขึ้นร้อยละ 50  ซึ่งเป็นจำนวนมากกว่า 200 ล้านคน ทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตไปกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งโครงการนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สตาร์ทอีพในภูมิภาคจะร่วมมือกัน โดยมีประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง พร้อมพลักดันขยายเครือข่ายในการทำธุรกิจของตนสู่วงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการนี้ดำเนินงานโดยกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเครือข่ายทั่วโลก จึงจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจตลอดจนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดขององค์กรและสตาร์ทอัพอย่างยั่งยืน

.

D Next by PTT Digital x RISE จะเปิดรับสมัครสตาร์ทอัพที่สนใจร่วมโครงการทั้งทาง Onlineและทางเครือข่าย RISE และรับสมัครตามกิจกรรม Road Show ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย,สิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม และอินโดนีเซีย เพื่อหาสตาร์ทอัพจำนวน 15 ทีม เข้าร่วมบ่มเพาะศักยภาพจากเมนเทอร์ที่มากประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ตลอดระยะเวลา 3 เดือนผู้สนใจสามารถสมัครได้ทาง www.riseaccel.com/dnext ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 9 มีนาคม2561 โดยทีมที่ได้คัดเลือกทั้งหมด 15 ทีม จะได้รับการสนับสนุนจากโครงการ DNext by PTT Digital x RISE จำนวน 100,000 เหรียญ