Young STEM & a Entrepreneur โครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผู้ประกอบการน้อย โดยสถาบัน Brain Adventure Camp ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากิจกรรมสำหรับเยาวชน ร่วมมือกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan Science Education Center) เมืองไทเป และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science and Technology Museum Kaohsiung (NSTM) เมืองเกาสง ไต้หวัน

1. จัดตั้ง โครงการ Taiwan STEM Explorer Program รุ่นที่ 2 โดยจะเปิดรับสมัครเยาวชนชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2561 และเริ่มทำกิจกรรมที่เมืองไทเป ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม–3 เมษายน 2562 รวม 11 วัน

2. จัดตั้ง โครงการ Taiwan STEM Explorer Program รุ่นที่ 3 โดยจะเปิดรับสมัครเยาวชนชาย–หญิง อายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไปตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 และเริ่มทำกิจกรรม ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 23 เมษายน-6 พฤษภาคม 2562 รวม 14 วัน

โดยโครงการได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชน ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ พร้อมมุ่งเปิดประสบการณ์การเรียนรู้สเต็มศึกษาในรูปแบบใหม่รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์จากนานาประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดการแลกเปลี่ยนนวัตกรรม ความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัย

ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมก่อให้เกิดการเรียนรู้และอยู่ในโลกแห่งอนาคต

โครงการ Taiwan STEM Explorer Program รุ่นที่ 2 และ 3 ได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ STEM Education ที่เป็นรูปแบบการจัดการศึกษานานาชาติที่ตอบสนองต่อการเตรียมความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่ ได้มีความรู้และความสามารถที่จะดำรงชีวิตได้ดีและมีคุณภาพ ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งทางโครงการได้เล็งเห็นถึงการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะทางการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างสภาวะความเป็นผุ้นำให้เยาวชนได้กล้าคิด กล้าแสดงออก

นับว่ามีความสำคัญอย่างมากในการยกระดับความสามารถของประเทศ อีกทั้งในประเทศไทย STEM Education ได้รับการจัดลำดับจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นนโยบายระดับสูง ที่ควรจัดอยู่ในรูปแบบการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ และนำไปต่อยอดสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น ตามแนวทางพัฒนานักเรียนยุคไทยแลนด์ 4.0อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer