เมื่อเร็วๆนี้  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ กับศูนย์วิจัยและพัฒนา Global Project Center ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบคุณภาพการใช้ชีวิต ของคนเมืองในประเทศไทย โดยการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด จากผู้เชี่ยวชาญ และจากการเข้าถึงผลงานวิจัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ที่สำคัญในอนาคต

โครงการความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้ อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ สามารถที่จะเข้าถึงโครงการศึกษาวิจัย ที่เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้พัฒนามากกว่า 8,000 โครงการ จากศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมถึงห้องปฎิบัติการชั้นนำมากกว่า 400 แห่งทั่วโลก ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Stanford Global Project Center ได้ ผ่านทางอนันดา เออร์เบินเทค

อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนา Global Project Center ในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับดิจิทัล ซิตี้ (Digital Cities ) โดยมุ่งที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย มาสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ต่อกระบวนในการวางแผน และการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเป็นการนำผลการวิจัยไปใช้ในทางปฎิบัติ สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงปรับเปลี่ยนกระบวนการในการกำกับดูแล มุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

นอกเหนือจากโครงการ ดิจิทัล ซิตี้ อนันดา ดีเวลอปเมนท์ ยังได้เข้าร่วมกับ Center for Integrated Facility Engineering (CIFE) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัย และพัฒนาชั้นนำของโลกด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง โดยมุ่งให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม และการบริหารจัดการที่มีความโดดเด่นและได้รับความเชื่อถือสูง สำหรับการวางแผน การออกแบบก่อสร้าง ที่มุ่งให้เกิดความยั่งยืน

ผลจากการเข้าร่วมในโครงการศึกษาวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เปิดโอกาสให้ อนันดา ดีเวลอปเมนท์ สามารถเลือกโครงการที่จะให้ทุนในการสนับสนุน และ เลือกที่จะรับทุนเพื่อใช้สนับสนุนในการศึกษาค้นคว้าในด้านที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้วยเช่นกัน และสร้างโอกาสในการร่วมดำเนินธุรกิจกับองค์กรภาคีสมาชิก รวมถึงมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำ ที่ตั้งอยู่ในซิลิคอนแวลลีย์ อีกด้วย

ดร.จอห์น เลสลี่ มิลลาร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ กล่าวว่า “ที่อนันดา เราก้าวขึ้นไปอีกขั้น โดยมองหาโอกาสที่จะได้ร่วมทำงานกับองกร์พันธมิตรที่มุ่งไปในทางเดียวกันกับเราจากทั่วโลก การได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในการสร้างโอกาสจากเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์นี้ และจากสองโครงการศึกษาวิจัยร่วมกัน จะทำให้เราสามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด ไปปรับใช้ในการพัฒนาการดำเนินชีวิตในเมือง การปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมถือเป็นวิสัยทัศน์หลักของอนันดา อีกทั้งยังเป็นความมุ่งมั่นในระยะยาว ของบริษัทที่มีต่อประเทศไทยอีกด้วย”

องค์กรชั้นนำที่เข้าร่วมภาคีสมาชิก อาทิ Amazon, Bouygues Construction, Deloitte, Hitachi, Microsoft, Visa และอีกหลายองค์กรทั่วโลก

ข้อมูลโดยรายละเอียดของโครงการจะนำเสนอในการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการต่อไปอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer