รายได้ ทีโอที ปี 2561 ? เปิดยุทธศาสตร์ ทีโอที สู่การเป็น Full Digital Service

นิยามของ Digital Service หรือผู้ให้บริการดิจิทัลนั้นมีอยู่หลายแขนง โดยถ้ามองดูบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google, Amazon, Alibaba นั้นต่างก็ถือว่าเป็นผู้ให้บริการดิจิทัล ที่มีโครงสร้างและความสามารถที่เพียบพร้อม โดยการให้บริการ Digital Service ในปัจจุบันนั้น นอกจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบดิจิทัลพื้นฐานแล้ว การให้บริการในเรื่องนวัตกรรมและเรื่องของการใช้เครื่องมือมือที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น อย่างเช่นการที่ Amazon นั้นมี storage อยู่มากมายเพื่อเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ Amazon เอง รวมถึงข้อมูลการดำเนินการ (Transaction) ต่างๆ   Amazon จึงเห็นว่าบริษัทสามารถนำเครื่องมือนวัตกรรมที่มีอยู่เอามาใช้ประโยชน์ได้ โดยการให้บริการ  Cloud Service กับผู้ที่ต้องการเก็บข้อมูลไว้กับ Amazon ผ่านระบบการจ่ายรายเดือน (Subscription) จึงเป็นที่มาที่ ทีโอที เห็นถึงความสามารถของบริษัทที่มีอยู่ ทั้งโครงสร้างและนวัตกรรม จึงได้กำหนดให้ปี 2562 เป็นปีที่ ทีโอที จะพัฒนาทีม Digital Transformation Office (DTO) เพื่อรองรับการให้บริการ Digital Service แบบเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้ บริการ Cloud Services, Cyber Security และ Data Analytic รวมถึงการให้บริการ Digital Solution Platform ซึ่งจะตอบโจทย์ในกลุ่มบริษัทต่างๆ ในอนาคต

ในปีที่ผ่านมา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการโทรคมนาคม และ บริการดิจิทัล ทำรายได้รวม 45,500 ล้านบาท ซึ่งเติบโตอยู่ที่ 28.9% จากปี 2560 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 34,300 ล้านบาท โดยมีแหล่งรายได้หลักจากธุรกิจบรอดแบนด์ และเครือข่ายพันธมิตรมือถือ และกำไรจากการดำเนินงาน EBITDA (กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย) 12,400 ล้านบาท ซึ่งทำให้มีกำไรสุทธิมูลค่าประมาณ 2,170 ล้านบาท

โดย ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ได้อธิบายสัดส่วนของรายได้ที่ ทีโอที ซึ่งแตกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง รายได้มาจากการดำเนินงานของ ทีโอที จำนวนประมาณ 25,300 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (ท่อ, เสา, สาย ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบโทรคมนาคม) จำนวน 2,920 ล้านบาท รายได้จากหน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย 450 ล้านบาท รายได้จากหน่วยธุรกิจ Internet Data Center (IDC) และระบบบริการ Cloud จำนวน 980 ล้านบาท รายได้จากหน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่ 19,170 ล้านบาท และรายได้จากหน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กรจำนวน 1,570 ล้านบาท

ทีโอที

ดร.มนต์ชัยได้เสริมถึงรายได้ส่วนที่สองว่า รายได้มาจากพันธมิตรจำนวน 20,200 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากเสาและอุปกรณ์โทรคมนาคม จำนวน 5,600 ล้านบาท และรายได้จากคลื่น 2100 และ 2300 MHz จำนวน 14,600 ล้านบาท

โดยตัวเลขที่ ทีโอที คาดการณ์ว่าจะเติบโตในปี 2562 อยู่ที่ 56,500 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีการดำเนินงานโดย ทีโอที จำนวน 25,300 ล้านบาท และรายได้จากการดำเนินงานของพันธมิตร 31,200 ล้านบาท และกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) ประมาณ 11,070 ล้านบาท

ในระหว่างที่ธุรกิจในส่วนของ ทีโอที และพันธมิตรมีการเติบโต ทีโอที ได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในช่วง digital disruption โดย ทีโอที ได้วางแผนทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2562 ไว้ 3 อย่าง

1. ปรับโครงสร้างต้นทุน

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและลูกค้ายุคดิจิทัลด้วยต้นทุนที่ต่ำ ราคาถูก เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ครอบคลุมกระบวนการทำงานทั้งก่อนและหลังการขาย การพัฒนาระบบรองรับการใช้งานผ่านมือถือ และการให้บริการในเชิง Preventive การปรับปรุงโครงข่าย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น และเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงของเส้นทางโครงข่ายใยแก้วนำแสงในเส้นทางหลัก รวมถึงปรับเปลี่ยนชุมสายโทรศัพท์ประจำที่เป็นระบบ IP Base เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุมสายเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานระยะยาว และรองรับการปรับเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่จาก 9 หลักเป็น 10 หลัก ตอบสนองนโยบายภาครัฐตามแผนเลขหมายโทรคมนาคมระยะยาวของประเทศไทย

2. ปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล

ทิศทางการดำเนินงานในปี 2562 ทีโอที มุ่งมั่นปฏิรูปองค์กรจากภายในสู่ภายนอก เพื่อทำให้ ทีโอที เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) ที่สมบูรณ์แบบ โดยเริ่มจากการปรับวัฒนธรรมองค์กร และดำเนินโครงการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร จัดให้มีโครงการอบรมบุคลากรที่มีอยู่เดิม ซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญในด้านโทรคมนาคม ให้สามารถต่อยอดใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนมีการเปิดรับสมัครบุคลากรใหม่ที่มีคุณสมบัติพร้อมปฏิบัติงานในสภาพธุรกิจดิจิทัลในปัจจุบัน พร้อมทั้งได้ดำเนินการปรับกระบวนการทำงานในรายละเอียดของเนื้องานให้เหมาะสม รองรับกับสภาพแวดล้อมในยุคดิจิทัล

3. ปรับโครงสร้างต้นทุน

ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมมากว่า 60 ปี ทีโอที มีการปรับตัวให้ธุรกิจเข้ากับสภาพสถานการณ์ในปัจจุบันโดยยกระดับบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) เพื่อสนับสนุนภาครัฐและภาคธุรกิจ และพัฒนาการบริการดิจิทัล (Digital Service) อันประกอบด้วย บริการ Cloud Services, Cyber Security และ Data Analytic รวมถึงการให้บริการ Digital Solution Platform ทั้งนี้ การยกระดับดังกล่าวช่วยให้ทีโอทีสามารถขยายธุรกิจรองรับการเติบโตของกลุ่มผู้ให้บริการในตลาดการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ นอกจากนี้ ส่วนธุรกิจ TOT mobile จะมีการติดตั้งระบบ Wifi Calling เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ต่อเนื่อง และลดค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่ง รวมถึงมีแผนการพัฒนาโครงข่าย 5G Infrastructure Sharing โดยการติดตั้ง ทดสอบ และเปิดให้บริการในพื้นที่เฉพาะ

นอกจากนี้ ทีโอที ยังได้เร่งพัฒนาทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งรายได้ใหม่ขององค์กร  รวมถึงความพร้อมในการลงทุนเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยโครงการให้บริการโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล อาทิ โครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการ USO เป็นต้น รวมถึงโครงการภาครัฐอื่นๆ อาทิ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โครงการพัฒนาพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจเป็น Smart City เป็นต้น

Digital Transformation Office (DTO) เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ ทีโอทีต้องการที่จะพัฒนาและทำให้เป็นเสาหลักสำคัญของบริษัทธุรกิจโทรคมนาคมให้ได้ โดยการนำเทคโนโลยีที่ ทีโอที มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างโทรคมนาคม บุคลากร มาพัฒนาให้เกิดรูปแบบการให้บริการแบบ Digital Service แบบ full service ซึ่งจะเน้นไปในการให้บริการแบบ B2B (Business to Business)

นอกจากนั้น ทีโอที เห็นถึงความสำคัญที่จะต้องนำบุคคลภายนอก หรือบริษัทที่มีความรู้ในการให้บริการดิจิทัลมาช่วยในการเป็นที่ปรึกษาพัฒนาสำนักงาน Digital Transformation Office โดยขณะนี้ ทีโอที มีบริษัทที่กำลังติดต่ออยู่ 4 บริษัท โดยมีปัจจัยหลักในการคัดเลือกในเรื่องความสามารถของบุคลากร, ประสบการณ์, ผลงานที่ผ่านมา, รวมถึงสถานะการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ ทีโอที ได้เป็นบริษัทที่ริเริ่มการก่อสร้างออกแบบการติดตั้งระบบ 5G ทั้งในการทำโครงสร้างไปจนถึงการติดตั้ง โดย ทีโอที มีความต้องการที่จะเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคม แบบ Full Service เพราะไม่ว่าจะเป็นการทำโครงสร้างไปจนถึงการให้บริการ Digital Service นั้น ทีโอที ได้มีการเล็งเห็นถึงความสำคัญข้อนี้

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer