สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) จัดการสัมมนาเยาวชนไร้พรมแดน ที่ใช้เครื่องมือ Design Thinking ผสานเทคโนโลยี มุ่งปลูกฝังหลักนิติธรรมเพื่อการคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพราะเยาวชนคือรากฐานของอนาคต เราจึงจำเป็นต้องปลูกฝังหลักนิติธรรมและแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ตั้งแต่วันนี้ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice-TIJ) และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crimes–UNODC) จึงเชิญเยาวชนจาก 14 ประเทศทั่วเอเชียเข้าร่วม “การสัมมนาเยาวชนไร้พรมแดน (Borderless Youth Forum)” เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคมที่ผ่านมา

ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ TIJ กล่าวว่า “สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่า เยาวชนคือความหวังที่จะนำพาสังคมไปสู่อนาคตที่ดี และเป็นผู้มีส่วนอย่างสำคัญในการเสริมสร้างหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เราจึงเชิญเยาวชนจากหลากหลายประเทศให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรม ผ่านกระบวนการคิดแบบนักออกแบบ (Design Thinking) โดยงานในครั้งนี้นับเป็นการสัมมนาเยาวชนไร้พรมแดนขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก เราก้าวข้ามขีดจำกัดของพรมแดนด้วยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือ เอื้ออำนวยให้เกิดสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืน”

ในการสัมมนาครั้งนี้ เยาวชน 162 คน จาก 14 ประเทศทั่วเอเชียได้ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีการออกแบบข้ามพรมแดน (Design Across Border) ซึ่งพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Stanford d.school เป็นการผสานนวัตกรรมที่คิดแก้ปัญหาโดยให้กลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง เข้ากับการทำงานเป็นทีมแบบไร้พรมแดน (Human-centered approach + remote collaboration) ทั้งนี้ เยาวชนผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากประเทศต่างๆ จะจับกลุ่มกัน เพื่อร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการ 3 ปัญหาสำคัญ ได้แก่
การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังและรับคนดีกลับสู่สังคม การยุติความรุนแรงทางเพศ และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรมในบริบทของแต่ละประเทศ ในการนี้ เยาวชนจะได้เจาะลึกประเด็นผ่านการพูดคุยกับ

ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานด้านการยุติธรรมในประเทศของตนเอง เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดทางภาษา และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งในประเด็นปัญหา

Chanyanuch Butsayaturt หนึ่งในเยาวชนผู้เข้าร่วมการสัมมนา กล่าวว่า “การเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครั้งหนึ่งในชีวิต ได้ประชุมร่วมกับเพื่อนๆ จากหลากหลายประเทศที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน และแค่เพียงมองตาก็สัมผัสได้ว่าทุกคนใส่ใจกับปัญหาเหล่านี้จริงๆ ยิ่งได้พูดคุยกันพลังของเขาก็ส่งมาถึงเรา ยิ่งทำให้เราสนใจในเรื่องนี้มากขึ้น นอกจากนี้ การสัมมนายังเปิดโอกาสให้เราได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งไม่ใช่สิ่งที่หาได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะผ่านโลกออนไลน์หรือในสังคมรอบตัว”

ทั้งนี้ การได้สัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงกับแต่ปัญหาความยุติธรรมที่เกิดขึ้น นอกจากจะส่งผลให้เยาวชนเข้าใจปัญหามากขึ้นแล้ว ยังเสริมสร้างพลังและแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาด้วย
Peerarust Siriamphan ผู้เข้าร่วมการสัมมนาที่สนใจด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังและรับคนดีกลับสู่สังคม กล่าวว่า “นี่เป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ที่เคยผ่านการตัดสินตามกระบวนการยุติธรรมและกลับเข้าสู่สังคม ผมอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ แต่การสัมมนาครั้งนี้จุดประกายให้ผมอยากศึกษาประเด็นนี้ให้มากขึ้น และอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อให้สังคมนี้ดีขึ้น”

ด้าน Wapavee Silpitaksakul ชี้ว่า การสัมมนาครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า ไม่มีขีดจำกัดใดสามารถหยุดยั้งการร่วมมือกันได้ (Collaboration has no limit) บรรยากาศในการสัมมนาครั้งนี้เต็มไปด้วยความร่วมมือทั้งออฟไลน์และออนไลน์ แม้ไม่ได้อยู่ในที่เดียวกัน แต่ทุกคนก็ได้พูดคุยและเสนอแนวคิดเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน”

ทั้งนี้ แนวคิดที่เยาวชนร่วมกันอภิปรายในการสัมมนาเยาวชนไร้พรมแดนในครั้งนี้ จะได้นำเสนอต่อสหประชาชาติในงาน Asia-Pacific Forum on Sustainable Development ครั้งที่ 6 ซึ่งจะจัดขึ้นโดย UNESCAP ในวันที่ 27-29 มีนาคมนี้ ผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับหลักนิติธรรมและการส่งเสริมความยุติธรรมทางอาญา สามารถติดตามกิจกรรมของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/tijthailand.org/ และhttps://www.tijthailand.org/อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน