เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) ประกาศ 10 รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน ประจำปี 2019” เตรียมพร้อมก่อนรับจริงวันที่ 19 มิ.ย. 62 เผยปีนี้ครอบคลุมถึง SME

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) และประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (AWEN Thailand) กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2016 (2559) เป็นต้นมา “สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ” ได้รับมอบหมายจาก “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ให้เป็นแกนประสานงานหลักของเครือข่าย “ผู้ประกอบการสตรีแห่งอาเซียน” เพื่อคัดเลือกสตรีที่มีผลงานโดดเด่นในแวดวงธุรกิจ

เกษสุดา ไรวา ประธานคัดเลือกผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน ประจำปี 2019 กล่าวว่า ในปีนี้ได้มีการปรับกฎเกณฑ์ให้มีความชัดเจนและมีการคัดเลือกที่เข้มข้นมากขึ้น อาทิ ผู้ได้รับรางวัลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วม อีกทั้งมีการกำหนดขอบเขตประเภทธุรกิจให้ครอบคลุมถึง SME มากยิ่งขึ้น

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน (AWEN) ประจำปี 2019 มีดังนี้

(1) ชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด: ภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

(2) สาวสุนี เสรีภาณุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม๊คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน): ภาคธุรกิจแฟชั่น

(3) วรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน): ภาคธุรกิจประกันภัย

(4) ภัทรา สหวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วนชัย จำกัด (มหาชน): ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ

(5) ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมบัติเลิศ จำกัด: ภาคธุรกิจการบริการ

(6) ธีรวัลคุ์ เตชะอุบล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท เกษมกิจ จำกัด และโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี: ภาคธุรกิจการโรงแรม

(7) นภัสสร กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน): ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์

(8) วัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน): ภาคธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

(9) นัยรัตน์ หริพจน์ทวีกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท หริกุล กรุ๊ป จำกัด: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

(10) สุภาสรณ์ แต้รัตนชัย เจ้าของห้างทองในจังหวัดอุดรธานี: ผู้แทนจากส่วนภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี และภายในวันเดียวกันยังมีการจัดงานสัมมนาประจำปี ภายใต้หัวข้อ “โอกาสผู้ประกอบการสตรีไทย…สู่ผู้นำสตรีอาเซียน 4.0” 

วัตถุประสงค์ของรางวัล

(1) เพื่อเชิดชูและให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการสตรีผู้ที่ได้สร้างธุรกิจโดดเด่น

(2) เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับยกย่องเป็นแบบอย่าง และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

(3) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของอาเซียนในระดับประเทศและภูมิภาคอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน