นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนรวมกันไม่เกิน 1,535 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280 ล้านหุ้น หุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 1,255 ล้านหุ้น และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Greenshoe) จำนวนไม่เกิน 230 ล้านหุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 1,765 ล้านหุ้น ช่วงราคาเสนอขาย 15.50-17.50 บาทต่อหุ้น (ประชาชนทั่วไปจะต้องจ่ายเงินจองซื้อ 17.50 บาทต่อหุ้น) โดยประชาชนและนักลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นไอพีโอของ BAM ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นทั้ง 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศในเวลาทำการ โดยผู้จองซื้อที่เป็นประชาชนทั่วไปแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านหุ้นต่อหนึ่งราย ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่าย (Lead Underwriters หรือ “UWs”) และตัวแทนจำหน่ายหุ้นขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ หากพบว่าจำนวนหุ้นที่รับจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นทุกรายรวมกันมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 1,765 ล้านหุ้น

BAM มีจุดประสงค์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำเงินไปชำระหนี้ที่จะช่วยลดภาระดอกเบี้ย รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งในการร่วมประมูลทรัพย์สินด้อยคุณภาพเพิ่มเติมให้กับพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน รวมทั้งต่อยอดบทบาทของ BAM ในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในระยะยาวติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online