นับเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับการศึกษาของประเทศไทย กับการเปิดโครงการ อนาคตการศึกษาไทย สร้างกำลังคนคุณภาพอย่างยั่งยืนด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน   

โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับการศึกษาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทยในทุกระดับ พร้อมกำหนดภาพอนาคตใหม่ของประเทศ สร้างคนไทยผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยทักษะ Hard Skills (ทักษะด้านความรู้เชิงเทคนิค) และ Hyper-relevant Skills (ทักษะและวิธีคิดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน) เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับศักยภาพคนไทยให้พร้อมในสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

Marketeer ได้รับเกียรติจาก อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) มาร่วมให้ข้อมูลถึงที่มาที่ไปและเป้าหมายของโครงการ ที่ SEAC ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้คนไทยเดินทางไปสู่ทุกเป้าหมายของชีวิต พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ผนึกความชำนาญด้านการศึกษา สร้างกำลังคนคุณภาพ

โครงการ อนาคตการศึกษาไทย สร้างกำลังคนคุณภาพอย่างยั่งยืนด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต” คือความร่วมมือกันของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน เพื่อพันธกิจส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ของคนไทย

โดยทั้งสองสถาบันจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ทั้งในรูปแบบ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ระบบออนไลน์ (Online Learning) แบบห้องเรียน (Classroom Learning) และรูปแบบอื่น ๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา บุคลากรในภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป

จุดมุ่งหมายคือมุ่งเน้นการยกระดับและสร้างกำลังคนคุณภาพที่ผสมผสานทั้งทักษะด้าน Hard Skills (ความรู้เชิงเทคนิค) และ Hyper-Relevant Skills (ความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน) ให้เป็นที่ต้องการ สู่ตลาดแรงงานไทยและภูมิภาคอาเซียน ผ่านการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่คล่องตัว ทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลายมากขึ้น

โดยมุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งของการ

  • ผลิตนักวิจัยไทย ให้มีศักยภาพ และสามารถ พัฒนางานวิจัยคุณภาพ ที่ตอบโจทย์เชิงธุรกิจโลกปัจจุบันและอนาคต
  • เร่งสร้าง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data scientist) และอาจารย์เกื้อหนุนสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data scientist facilitator) จำนวนมากในประเทศไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากล
  • อัพสกิลครูและอาจารย์ ให้เพียบพร้อมด้วยวิธีคิดและทักษะจำเป็นแห่งโลกอนาคต
  • และสร้าง นักศึกษาจบใหม่ ให้พร้อมทั้งวิชาชีพ และวิชาชีวิตที่จะนำไปสู่โอกาสในการทำงาน สามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยกับบริบทการทำงาน เพื่อช่วยให้เติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศ

มจธ. มุ่งสร้างคนคุณภาพตรงความต้องการของตลาดงาน
พร้อมเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อให้การเรียนรู้ตลอดชีวิต” กับทุกคน

“การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน ต้องเน้นสร้างศักยภาพให้ผู้เรียนเอาความรู้มาใช้ทำงานและประยุกต์กับสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา”

รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดเผยถึงแก่นของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมา ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ โดยมีการเปลี่ยนแปลงและอัปเดตตลอดเวลา โดยที่ผ่านมานั้น หลักสูตรวิชาที่เรียนใน มจธ. ก็มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลง เพื่อลดปัญหาหลักสูตรการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับเนื้องานในตลาดแรงงานปัจจุบัน และสร้างคนรุ่นใหม่ให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานได้ตามสายงานที่ตลาดต้องการ

พร้อมกล่าวเสริมว่า “โลกยุคใหม่ต้องการนิยามใหม่ของ ‘นักศึกษา’ และคนในวัยทำงานกว่า 38 ล้านคนก็ต้องการยกระดับศักยภาพของตนเอง เพื่อให้ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนตลอดเวลา มจธ. จึงเปิดโอกาสให้ทุกคนมาเรียนรู้ทักษะใหม่ (reskill) หรือต่อยอดยกระดับทักษะเดิม (up-skill) เพราะคนทุกคนมีความหมายและเป็นผู้นำที่สามารถสร้างงานที่มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้นกว่าเดิมและเป็นประโยชน์ให้สังคมได้

มจธ. พร้อมรองรับคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก ถึงวัยหลังเกษียณ ผู้สนใจ ใฝ่รู้ จะเข้ามาเรียนเมื่อสนใจ ได้ทักษะและก็ออกไปทำงาน เมื่อทำงานคิดว่าต้องการทักษะเพิ่มขึ้น ก็กลับมาเรียนเพิ่มได้เรื่อย ๆ เป็น Lifetime University คือ มหาวิทยาลัยเพื่อให้การเรียนรู้ตลอดชีวิต”

SEAC ขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า ผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการนี้ถือเป็นหนึ่งใน พันธกิจ “Empower Living” ของ SEAC ที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยเติมเต็มทุกเป้าหมายของการใช้ชีวิตให้สมบูรณ์แบบผ่านการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมุ่งยกระดับศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยให้ก้าวสู่อันดับต้นของภูมิภาค เพราะการศึกษา คือ หัวใจสำคัญในการเพิ่มคุณค่าของมนุษย์และช่วยตอบโจทย์ทุกเป้าหมายของการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ

โดย SEAC เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องของการสร้างโอกาส และพัฒนาทักษะความสามารถคนไทยให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในโลกอนาคต รวมไปถึงมองว่า “สถาบันการศึกษา” ถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการทางด้านบุคลากรในตลาดแรงงาน

อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) กล่าวว่า “สิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการ คือเรื่องการยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะของคนไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน (Hyper-relevant Skills) เพื่อเป็นพลวัตสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไปข้างหน้า เราจึงเดินหน้าสรรหาพันธมิตรที่มีมาตรฐาน ความเชี่ยวชาญและเจตนารมณ์เดียวกัน เพื่อร่วมกัน Reskill และ Upskill

จุดนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นที่จุดประกายให้ทั้ง มจธ. และ SEAC ต้องการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่จะสามารถพัฒนานักศึกษา หรือสร้างนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่โลกของการทำงานให้พร้อมทั้งวิชาชีพ และวิชาชีวิต ทั้ง Mindset และ Skillset ที่จะนำไปสู่โอกาสมากมายในการทำงาน ช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้กับบริบทที่จะได้เจอจากการทำงาน สร้างให้คนเหล่านี้เป็น Preferred Choices หรือเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อช่วยให้เติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศ”

ใช้ทักษะใหม่ ๆ พัฒนานักวิจัย ผลิตงานคุณภาพที่สังคมต้องการ

SEAC ให้ข้อมูลว่า เมื่อดูจากสถิติทั่วโลกจะพบว่าประเทศที่ลงทุนและให้ความสำคัญเรื่องการทำวิจัย (R&D) มากเท่าไร หรือมีนักวิจัยที่มีคุณภาพมากเท่าไร จะส่งผลโดยตรงต่ออัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

จากจุดนี้เอง SEAC จึงเล็งเห็นว่า เพื่อลดจำนวนงานวิจัยที่ยังไม่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ จึงจำเป็นต้อง นำเอาทักษะใหม่ ๆ ไปพัฒนานักวิจัยให้สามารถผลิตงานวิจัยคุณภาพที่สังคมต้องการ และนำไปประยุกต์ใช้หรือแก้ปัญหาได้จริง

อริญญา อธิบายเพิ่มเติมว่า “SEAC ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาขีดความสามารถ คนไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษา หรือจะเป็นกลุ่มบุคลากร ในภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไปที่จะมาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโครงการนี้ นอกจากนั้น เรายังมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะการสอนของเราที่ตอบโจทย์โลกปัจจุบัน เพื่อร่วมสร้างและพัฒนานักวิจัยไทย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) อาจารย์เกื้อหนุนสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist Facilitator) ที่ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มอาชีพที่สำคัญต่อโลกอนาคตและมีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงต่ออัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ให้มีศักยภาพและคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล ทั้งนี้นอกจากเราจะมุ่งพัฒนาคนไทยแล้ว เรายังมีแผนจะร่วมมือกันเดินหน้าเพื่อขยายฐานผู้เรียนไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย”

โรดแม็ป 3 ปี ลดเส้นแบ่งเขตแดนของการศึกษาและแรงงาน เติบโตสู่ระดับนานาชาติ

ความร่วมมือเป็นพันธมิตรกันระหว่าง มจธ. และ SEAC มีขอบเขตภายใต้โครงการ “สร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)” เป็นระยะเวลา 3 ปี ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2563-17 มิถุนายน 2566

โดยในปีแรกจะมีโครงการนำร่องภายในประเทศ อาทิ

ร่วมมือกันออกแบบคอร์สเพื่อสร้างกลุ่มอาชีพใหม่ ป้อนภาคการศึกษา ได้แก่

– Online Instructional Designer (นักออกแบบการสอนแบบออนไลน์)

– Virtual Learning Facilitator (อาจารย์เกื้อหนุนสำหรับการเรียนแบบออนไลน์)

– Data Scientist Facilitator (อาจารย์เกื้อหนุนด้าน Data Science)

นอกจากนี้ ยังมีแผนการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรด้าน Business Mindset ให้กับบุคลากร สายวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ซึ่งทักษะและแนวคิดด้านธุรกิจเป็นส่วนสำคัญที่ควรถูกเติมเต็มให้กับกลุ่มบุคลากรสายนี้ รวมทั้งยังมีแผนการใช้หลักสูตรออนไลน์สำหรับจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการจัดการห้องเรียนภายใต้นโยบาย Social Distancing เป็นต้น

สำหรับปีต่อ ๆ ไป ทั้ง มจธ. และ SEAC มีแผนบุกตลาดประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อลดเส้นแบ่งเขตแดนของการศึกษาและแรงงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังคนให้มีคุณภาพทัดเทียมกัน เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานในภูมิภาค และจะแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลกต่อไป

ยกระดับอนาคตการศึกษาไทย สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทยอย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า SEAC ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถคนไทยทุกระดับ ต่อยอดทักษะให้กับคนทุกกลุ่มอายุ ให้สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่นและตอบโจทย์ทุกมิติของการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ เพิ่มขีดความสามารถประเทศไทยให้ก้าวสู่อันดับต้นของภูมิภาค

ซึ่งการลงนามความร่วมมือนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของวงการศึกษาและวงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหลาย ๆ มิติ ที่สถาบันการศึกษาของภาครัฐจับมือกับองค์กรด้านการเรียนรู้ภาคเอกชนเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกำลังคนคุณภาพให้กับประเทศไทย ผสานความเข้มแข็งของทั้งสององค์กร ลดปัญหาแรงงานไม่มีคุณภาพ หรือ การผลิตคน ไม่ตรงกับความต้องการ รวมทั้งปัญหาการว่างงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไปอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer