สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) หรือ OTCC จัดกิจกรรมเผยแพร่และอภิปรายผลการศึกษาการประเมินการแข่งขันทางการค้าในธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ (The Launching Event of Thailand’s Competition Assessment Reports) ภายใต้โครงการความร่วมมือ OECD – ASEAN Competition Assessment เเละสถานทูตเเห่งสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย

ดร. สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการสาขาโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”

พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยกล่าวเปิดงาน และอดีตรองเลขาธิการอาเซียนเพื่อบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความร่วมมือในภูมิภาคและการแข่งขันทางการค้าในมุมมองของอาเซียน

การจัดงานในครั้งนี้มีการจัดให้มีการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ ให้องค์กรกำกับดูแลการแข่งขันในประเทศสมาชิกอาเซียน องค์การระหว่างประเทศ นักวิชาการและประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ ผ่านทางไลฟ์สดผ่าน Facebook Page:  Marketeer Online


สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.)
ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือ OECD – ASEAN Competition Assessment เป็นความร่วมมือระหว่างอาเซียน องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) และรัฐบาลสหราชอาณาจักร มุ่งปฏิรูปกฎระเบียบและนโยบายด้านโลจิสติกส์ให้ส่งเสริมการแข่งขัน และยกระดับการแข่งขันระหว่างรัฐวิสาหกิจและผู้ประกอบการ ในธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ ด้วยการร่วมจัดทำรายงานการศึกษา 2 เรื่อง ได้แก่

1. รายงานการศึกษาการประเมินกฎระเบียบด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน ของประเทศไทย (OECD Competition Assessment Reviews: Thailand – Logistics Sector 2020)

การศึกษาบริบทของการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการประเมินกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องธุรกิจในสาขาโลจิสติกส์ซึ่งส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้า อาทิ การขนส่งสินค้า (Freight Transportation) ธุรกิจตัวกลางในการจัดส่งสินค้า (Freight Forwarding) การบริการขนส่งพัสดุย่อย (Small Package Delivery Services) การให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) เป็นต้น

จากการประเมินพบว่ามีกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งหมด 69 กฎระเบียบ โดยในจำนวนนี้มี 54 กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างบรรยากาศการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม เเละรายงานยังได้มีการระบุข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการปรับปรุงกฎระเบียบดังกล่าวเพื่อเพิ่มระดับการแข่งขันในธุรกิจสาขาโลจิสติกส์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไป


2. รายงานการศึกษาการประเมินความเป็นกลางทางการแข่งขันในธุรกิจขนส่งพัสดุย่อย (OECD Competitive Neutrality Reviews: Thailand – Small-Package Delivery Services)

มุ่งเน้นการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความสำคัญและกรอบการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย รัฐวิสาหกิจและการแข่งขัน ภาพรวมของธุรกิจการขนส่งพัสดุย่อยของประเทศไทย และการดำเนินงานของไปรษณีย์ไทยที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในธุรกิจขนส่งพัสดุย่อย

มีการระบุข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า และให้ผู้ประกอบธุรกิจในทุกระดับสามารถแข่งขันกันได้อย่างเสรีและเป็นธรรม (Level Playing Field)

ด้วยการปรับเปลี่ยนกฏระเบียบเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจในทุกระดับสามารถแข่งขันกันได้อย่างเสรีและเป็นธรรมจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดการแข่งขันทางการค้า นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการขนส่งพัสดุขนาดย่อยภายในประเทศ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่มีความเสรีและเป็นธรรม ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอีคอมเมิร์ซในอาเซียน

วัตถุประสงค์หลักคือการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเผยแพร่ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายของผลการศึกษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้เกิดความเข้าใจ และให้ความสำคัญต่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกำหนดนโยบายหรือกฏระเบียบในธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ที่ส่งเสริมการแข่งขัน

เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปกฎระเบียบ และนโยบายด้านโลจิสติกส์ให้ส่งเสริมการแข่งขัน และยกระดับการแข่งขันระหว่างรัฐวิสาหกิจและผู้ประกอบการในธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักการการแข่งขันทางการค้า ในระดับสากล (Competition principles) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการค้าและการลงทุนมากขึ้นในธุรกิจสาขา โลจิสติกส์ของประเทศไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ของไทยต่อไป

สามารถดาวน์โหลด ผลการศึกษาการประเมินการแข่งขันทางการค้าในธุรกิจโลจิสติกส์ ฉบับเต็ม: คลิกอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer