ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูง SEAC (เอสอีเอซี)                   โดย นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ จัดงานสัมมนาเรื่อง ‘Entering a New Reality – ก้าวเข้าสู่ความเป็นจริงใหม่ที่ท้าทาย’ ผ่าน 3 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ‘การดำรงอยู่’ ‘การเรียนรู้’ และ ‘การเป็นผู้นำ’ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก 3 สถาบันพัฒนาผู้นำชื่อดังระดับโลก The Arbinger Institute, Tirian และ The Ken Blanchard Companies ร่วมบรรยายให้ความรู้เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ (โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้ เพื่อช่วยผลักดันองค์กรในโลกธุรกิจยุคใหม่ให้ประสบความสำเร็จ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพสูงสุดในยุคที่การเปลี่ยนแปลงมักเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้นำองค์กรชั้นนำของไทยและอาเซียน

หัวข้อต่างๆ ของงานสัมมนาดังกล่าว ได้แก่ “การปรับมุมคิดเพื่อการมองคนให้เป็นคน” (Outward Mindset) “การเรียนรู้จากประสบการณ์” (Experiential Learning) และ “หัวใจสำคัญของการบริหาร” (Management Essentials) โดยมีวิทยากรระดับผู้บริหารบินตรงสู่ไทยเพื่อร่วมบรรยายให้กับ SEAC อาทิ บ็อบ มอร์ลี่ รองประธานกรรมการอาวุโสสายงานการวางกลยุทธ์ จาก The Arbinger Institute ร่วมด้วย แอนดรูว์ แกรนท์ ประธานกรรมการ แห่ง Tirian และโจนี่ วิคไลน์ รองประธานฝ่ายขยายกิจการระหว่างประเทศ แห่ง The Ken Blanchard Companies โดย SEAC ได้คัดสรรจุดแข็งด้านต่างๆ ของแต่ละสถาบันดังกล่าว เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรให้ได้รับความรู้ และความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ เอสอีเอซี (SEAC) กล่าวว่า “ปัจจุบันนี้ โลกธุรกิจได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่รู้จบ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้ามามีอิทธิพลอย่างรุนแรงต่อการดำเนินชีวิตของคนและองค์กรธุรกิจในปัจจุบัน ทางออกเดียวที่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดและอยู่เหนือคู่แข่ง คือ การปรับเปลี่ยนตัวเอง แต่หากไม่มีแนวทางและเครื่องมือที่เหมาะสม ธุรกิจส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาในการแสวงหาคำตอบให้กับคำถามสำคัญที่ว่าแล้วเราจะ ‘ดำรงอยู่’ ‘เรียนรู้’ และ ‘เป็นผู้นำ’ ท่ามกลางความท้าทายของโลกแห่งความเป็นจริงแบบใหม่นี้ได้อย่างไร”


SEAC จึงพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอน และจัดงานสัมมนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเครื่องมือใน                   การเตรียมความพร้อมแก่ผู้นำองค์กร ให้สามารถนำความรู้และแนวทางไปปรับใช้ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยมุ่งเน้นการเปิดมุมมองให้ผู้นำมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงจนสามารถเล็งเห็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถคิดค้นนวัตกรรมด้านการดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุด

SEAC เน้น 3 ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรรูปแบบใหม่ให้เท่าทันยุคของการเปลี่ยนแปลง         ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว คือ เรื่อง ‘การดำรงอยู่’ ‘การเรียนรู้’ และ ‘การเป็นผู้นำ’ ผ่านหัวข้อการสนทนาทั้ง 3 ดังนี้

(1) การปรับมุมคิดเพื่อการมองคนให้เป็นคน (Outward Mindset) ทำอย่างไรให้ธุรกิจสามารถ ‘ดำรงอยู่’ ได้ในโลกปัจจุบัน ต้องเริ่มต้นจากการปรับ “Mindset” ที่เปรียบเสมือนเลนส์ที่เราใช้มองโลก เป็นเรื่องของการ “มอง” คนอื่นๆ หรือเหตุการณ์รอบข้าง โดยกลั่นกรองจากประสบการณ์ที่มีมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน และสะท้อนออกมาในรูปแบบพฤติกรรม โดยการปรับมุมคิดให้เป็นแบบ Outward Mindset คือ การเน้นให้เราพยายามเข้าใจบุคคลอื่น ให้ความสำคัญกับเป้าหมายของส่วนรวมเป็นอันดับแรก นำมาซึ่งการร่วมงานกันอย่างมีความสุข เป็นส่วนสนับสนุนให้องค์กรมีวัฒนธรรมภายในที่เข้มแข็ง และบรรลุสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) แชร์ความรู้อย่างไรให้เกิด ‘การเรียนรู้’ ซึ่งนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่เต็มใจและคงอยู่ในระยะยาว เนื่องจากในโลกที่การเปลี่ยนแปลงเข้ามามีอิทธิพล และทวีความรุนแรงในทุกด้านของชีวิต กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการฝึกอบรมแบบดั้งเดิมไม่เพียงพอ          อีกต่อไป การส่งบุคลากรในองค์กรเข้ารับการอบรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยให้นำกลับมาใช้ได้จริง และไม่ส่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน หากแต่การนำบุคลากรไปอบรมนั้นอาจทำให้เกิดความรู้มากขึ้นซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ในส่วนของความเข้าใจและนำกลับมาใช้จนเปลี่ยนแปลงตนเองและสิ่งรอบข้างที่ส่งผลดีในระยะยาวนั้นยังต้องอาศัยกระบวนการ เทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติม การเรียนรู้จากประสบการณ์จึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เข้ามาเติมเต็มเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่าคนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการลงมือทำ และลงมือปฏิบัติจริงซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ที่น่าจดจำ

(3) หัวใจสำคัญของการบริหาร (Management Essentials) ‘การเป็นผู้นำ’ ที่ดีต้องบริหารคนอย่างไร ต้องทำอย่างไรให้สามารถนำทาง และส่งเสริมความสามารถของผู้ร่วมงานได้ หนึ่งในหน้าที่หลักของผู้นำคือ การบริหารบุคลากร ผู้นำที่ดีต้องทำให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วม เพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันได้ และเมื่อบุคลากรมีคุณภาพแล้วก็จะส่งผลดีไปถึงองค์กร ทำให้ความสามารถขององค์กรเพิ่มขึ้นเสมือนผลพลอยได้ที่งอกงาม เพราะบุคลากรภายในองค์กร คือ แรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

“เนื่องจากประสบการณ์และสิ่งที่สร้างมาในอดีตของผู้นำองค์กรไม่อาจรับประกันถึงความอยู่รอดและความมั่นคงขององค์กรในอนาคตได้ กระแสเรื่องการเปลี่ยนแปลง (Disruption) เป็นสิ่งที่ผู้นำองค์กรทุกแห่งต้องเผชิญ ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบัน คือ การปรับตัว และเตรียมความพร้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้นำควรให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อผู้นำมีความพร้อม กำลังคนพร้อม องค์กรพร้อม การเปลี่ยนแปลงจะมาในรูปแบบไหน ธุรกิจก็จะสามารถ ‘ดำรงอยู่’ ได้ องค์กรเกิด ‘การเรียนรู้’ และ ‘เป็นผู้นำ’ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะต้องอยู่ท่ามกลางความท้าทายของโลกแห่งความเป็นจริง” นางอริญญา กล่าวสรุป

ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูง South East Asia Center (SEAC หรือเอสอีเอซี) คือ ศูนย์รวมแห่งองค์ความรู้สำหรับผู้นำและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำในเมืองไทยและอาเซียน มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้นำได้มาเรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับนักคิดทางธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบันระดับโลกผ่านโปรแกรมการเรียนการสอนของ SEAC เพื่อก่อให้เกิด             การยกระดับขีดความสามารถ และความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในการเป็นผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับบริบทในธุรกิจและตลาดของแต่ละองค์กร เพื่อที่จะนำหน้าคู่แข่ง และประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งปวงอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer