บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA นำโดยนายคทารัฐ สุขแสวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และนายสมชาย อภิญญานุกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยพนักงาน TTA ได้มอบขวดพลาสติก PET ใช้แล้วจำนวน 1,652 ขวด แก่วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อรีไซเคิลเป็นผ้าไตรจีวรและชุด PPE สำหรับพระสงฆ์ใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ (ผ้าไตรจีวร 1 ชุด = 60 ขวด และ PPE 1 ชุด = 20 ขวด)

กิจกรรมบริจาคขวดพลาสติกในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TTA Zero Waste ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้พนักงานคัดแยกขยะและรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมองค์กรในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นหนึ่งในพันธกิจของ TTA ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน