บุรณิน รัตนสมบัติ ทำความรู้จักผู้บริหาร ปตท. และนายกสมาคมการตลาดคนใหม่

ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) มีวาระสำคัญ คือการเลือกนายกสมาคมฯ คนใหม่ เพื่อดำรงตำแหน่งแทน “อนุวัตร เฉลิมไชย” ที่หมดวาระลง หลังขับเคลื่อนสมาคมฯ เป็นเวลา 2 ปี ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ระบาด

สำหรับ นายกสมาคมการตลาดคนใหม่ถอดด้าม คือ ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

ประวัติ ของ “ดร. บุรณิน” 

ด้านการศึกษา

ปี 2553-2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี 2533-2534 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และปี 2527-2530 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ด้านการทำงาน 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (Innobic)

กรรมการบริษัท บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)

กรรมกำรบริษัท ปตท น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังรับตำแหน่งในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เช่น รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม และประธานคณะทำงานย่อย คณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเมืองอัจฉริยะ

กรรมการคณะกรรมการงานอาเซียนและโลจิสติกส์ และประธานคณะกรรมการสภาธุรกิจ IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle)

ที่ปรึกษา สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

 

ด้านความเชี่ยวชาญพิเศษของ บุรณิน รัตนสมบัติ

คือการบริหารกลยุทธ์และการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจต่างประเทศ การบริหารกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน (Transformation organization) และยังถูกบันทึกเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการองค์กร พลังงาน และการตลาด อยู่ในบัญชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิสาหกิจ ปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online