ศศินทร์ดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน

Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จัดสัมมนางานวิจัย “Sasin Research Seminar Series” เป็นประจำทุก ๆ สองสัปดาห์  เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการจัดสัมมนาในหัวข้อ “U2T: University to Tambon, Integrated Sub-district Economic and Social Upgrading Project” โดยมี ผศ. ดร.ยุพิน ภัทรพงศ์สันต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ซึ่งเป็นประธานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เป็นผู้บรรยาย 

ผศ. ดร.ยุพิน ภัทรพงศ์สันต์ กล่าวถึงโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลว่าเป็นโครงการริเริ่มอย่างต่อเนื่องเมื่อต้นปี พ.ศ. 2564 เริ่มจากภาพรวมของโครงการและเน้นไปที่การพัฒนาพื้นที่แบบครบวงจรสำหรับชุมชน กิจกรรมเหล่านี้นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ข้อที่ 1 ไม่มีความยากจน ข้อที่ 8 เรื่องการมีงานทำและความเจริญของเศรษฐกิจ ข้อที่ 10 ลดความไม่เท่าเทียมกัน และข้อที่ 12  เรื่องการบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ    

ผศ. ดร.ยุพิน ได้แนะนำความคิดริเริ่มจากทั่วโลกทางการตลาดที่ชื่อว่า ‘Better Marketing for a Better World’ (BMBW) ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการตลาดในการพัฒนาชีวิตและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนบนบริบทของการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน สำหรับโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  

จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้บัณฑิตใหม่หลายคนตกงานและย้ายกลับไปบ้านเกิด U2T มีจำนวน 3,000 โครงการทั่วประเทศไทย ในปีที่ผ่านมาแต่ละโครงการในพื้นที่ จะจ้างบัณฑิตจบใหม่จำนวนสิบคน คนในท้องถิ่นไม่มีงานทำจำนวนห้าคน และนักศึกษาระดับปริญญาตรีอีกจำนวนห้าคนเพื่อทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาของชุมชนโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีอยู่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการบรรเทาปัญหาความยากจน

ผศ. ดร.ยุพินได้แนะนำ 3 โครงการที่อาจารย์ได้ทำงานด้วยในปี 2564 ที่ผ่านมาตั้งอยู่ในพื้นที่แขวงบางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร และพื้นที่ตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนฟื้นฟูตำบล ยกระดับบริการการท่องเที่ยว สำรวจหาแหล่งรายได้อื่น ๆ และทีมงานหลักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ต้นแบบการพัฒนาจากโครงการนี้ถูกนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในปี พ.ศ. 2564 

ผศ. ดร.ยุพินอธิบายเกี่ยวกับปัญหา แนวทางแก้ไข พันธมิตร กิจกรรม ทรัพยากร ช่องทางการสื่อสาร แหล่งรายได้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้แก่ รัฐบาล ศศินทร์ ชุมชนท้องถิ่น และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสนใจและรายได้ให้กับตำบล โดยส่งเสริมสิ่งต่าง ๆ เช่น โครงการในพื้นที่ U2T แขวงบางลำภูล่าง นั้นตั้งอยู่ตรงข้ามเอเชียทีค ติดกับไอคอนสยาม ในชุมชนเมืองเก่าธนบุรี ในกรุงเทพมหานคร มีวัดและตลาดเช้าที่มีมานานกว่า 200 ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักในพื้นที่ มีการแสดงพื้นบ้านกระตั้วแทงเสือซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โครงการนี้เน้นในเรื่องการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนโบราณในโลกสมัยใหม่ การสร้างสตรีทอาร์ตโดยฝีมือของเยาวชน การทำแผนการท่องเที่ยวสายมู การท่องเที่ยวสายกิน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน การนำแพลตฟอร์มเทคโนโลยี และแอปพลิเคชันต่าง ๆ การสร้างช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ยูทูบ อินสตาแกรม ติ๊กต็อก เป็นต้น

โครงการต่อไปที่ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ยังไม่เป็นที่รู้จักและได้รับการส่งเสริมให้เป็นจังหวัดรอง สำหรับโครงการนี้ทีมงานได้ทำงานร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่งตามพระราชดำริ อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ซึ่งเป็นเกษตรกรรมของโครงการหลวง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่น เห็ดป่าภายใต้แบรนด์วนาทิพย์ อาจารย์และทีมงานร่วมกันปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และหาช่องทางการจัดจำหน่าย พร้อมทั้งนำแอปพลิเคชันการเกษตรที่เรียกว่า Ricult (รีคิวท์) มาใช้งานในการลงพื้นที่เพื่อช่วยในการปลูกทางการเกษตร ทีมงานช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มแม่บ้านและชาวนาซึ่งทอผ้าไหมกับผ้าฝ้ายพื้นเมือง นอกจากนี้ ทีมงานได้จัดทำแผนที่การท่องเที่ยวชุมชน สร้างเนื้อหาในโซเชียลมีเดียและช่องยูทูบ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลชุมชนนี้

โครงการสุดท้ายตั้งอยู่ที่ตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ในจังหวัดชายแดนทางใต้ของไทยซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นมุสลิม โครงการนี้เกี่ยวข้องกับการริเริ่มทางการเกษตรมากมาย ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านพัฒนาทักษะและผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่ และยังช่วยให้แน่ใจว่าชาวบ้านมีความพร้อมที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดจากโควิด-19  เช่น หน้ากาก สเปรย์แอลกอฮอล์ และยารักษาโรค ปัญหาหลักบางประการที่ภูมิภาคนี้กำลังเผชิญเกี่ยวกับการระบาดใหญ่นี้ และโครงการที่กำลังดำเนินการเพื่อช่วยเหลือ ทีมงานยังได้แบ่งปันความรู้ทางการตลาดเพื่อช่วยในการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เช่น น้ำตาลปี๊บ เห็ดนางฟ้า และมันเทศญี่ปุ่นสีม่วง 

ท้ายสุดเป็นประเด็นภาพรวมของทีมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคสามารถช่วยอะไรได้บ้าง โครงการจะดำเนินได้ด้วยตัวเองอย่างไร รวมทั้งความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ  โครงการของ U2T มีต่อเนื่องในครึ่งหลังของปี 2565 ครอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCGs– Bioeconomy, Circular Economy, and Green Economy) โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย นำเอาบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่มาร่วมดำเนินงานพัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นทักษะต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG รวมทั้งขยายผลของฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) เป็นตัวอย่างในการนำเสนอการขับเคลื่อน BCG ของประเทศไทยในการประชุมเอเปกปลายปีนี้ต่อไป

“Sasin Research Seminar Series” จัดขึ้นศุกร์เว้นศุกร์ เวลา 12:00 -13:00 น. ผ่านทาง Zoom ผู้สนใจเข้าร่วมฟังงานวิจัยต่าง ๆ ที่น่าสนใจ สามารถติดตามหัวข้อการสัมมนาและลงทะเบียนเข้าฟัง ได้ที่  

 www.sasin.edu หรือ Facebook เพจ Sasin School of Managementอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน