จากรายงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565  มีการเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างและเงินเดือน ที่เก็บรวบรวมเฉพาะผู้ที่มีสถานภาพการทำงานเป็นลูกจ้างเท่านั้น  ประกอบด้วยลูกจ้างเอกชนและรัฐบาล สำนักงานสถิติแห่งชาติได้รวบรวมข้อมูลตามประเภทของค่าจ้างที่ได้รับ (รายชั่วโมง, รายวัน, รายสัปดาห์ และรายเดือน) แล้วนำมาแปลงเป็นค่าจ้างรายเดือนหรือเงินเดือน ในจำนวนลูกจ้างทั้งหมดที่ได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือน ซึ่งมีประมาณ 18.78 ล้านคน

พบว่า จำนวนผู้ได้รับค่าจ้างต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือนมีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.4 รองลงมาคือ ผู้ได้รับค่าจ้าง 10,000 – 14,999 บาทต่อเดือน อยู่ที่ร้อยละ 20.9  และผู้ที่ได้รับค่าจ้าง 15,000 – 29,999 บาทต่อเดือน  คิดเป็นร้อยละ 26.0  ในขณะที่มีลูกจ้างเพียงร้อยละ 10.1 ได้รับค่าจ้าง 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

เมื่อเปรียบเทียบระดับค่าจ้างหรือเงินเดือนของลูกจ้างในภาคเอกชนและภาครัฐบาล พบว่า ในภาพรวมลูกจ้างเอกชนมีระดับค่าจ้างเฉลี่ยต่ำกว่าลูกจ้างรัฐบาล (ลูกจ้างเอกชน : 13,468 บาทต่อเดือน ส่วนลูกจ้างรัฐบาล : 21,516 บาทต่อเดือน)

จากผลการสำรวจที่ปรากฏ การที่ลูกจ้างเอกชนมีระดับค่าจ้างเฉลี่ยต่ำกว่ารัฐบาล สืบเนื่องจากลูกจ้างเอกชนในที่นี้ได้รวมถึงลูกจ้างรายวันและกรรมกรผู้ใช้แรงงานทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนมากและส่วนใหญ่มีรายได้ค่อนข้างต่ำ ทำให้ค่าจ้างเฉลี่ยในส่วนของลูกจ้างเอกชนต่ำ

ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของลูกจ้างเอกชนที่ได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือนน้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน และ 10,000 –14,999 บาทต่อเดือน มีสูงกว่าลูกจ้างภาครัฐบาลอย่างเห็นได้ชัด ในทางตรงกันข้ามสัดส่วนของลูกจ้างภาครัฐบาลที่ได้รับเงินเดือนระหว่าง 15,000–29,999 บาทต่อเดือน และตั้งแต่ 30,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไปมีสูงกว่าลูกจ้างเอกชน

 

ระดับค่าจ้าง/
เงินเดือน(บาท)
ลูกจ้างเอกชน
(ร้อยละ)
ลูกจ้างรัฐบาล
(ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ)
น้อยกว่า 10,000 46.8 24.4 42.4
10,000-14,999 23.1 11.9 20.9
15,000-29,999 23.1 37.4 26.0
30,000 ขึ้นไป 6.5 25.2   10.1
ไม่ทราบ    0.5    0.8    0.6

 

อ้างอิง: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน