สำนักงานสถิติแห่งชาติประมวลผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2564 จากครัวเรือนตัวอย่างทั้งสิ้น 46,840 ครัวเรือน จำแนกตามลักษณะสมาชิกที่อยู่ร่วมกันเพื่อสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจครัวเรือนไทยในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ฐานะทางการเงินในระดับครัวเรือนมีหนี้สูงขึ้นจากผลกระทบของโควิด-19 ที่ระบาดยืดเยื้อ

ในส่วนของรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ในหนึ่งครัวเรือนนั้นโดยเฉลี่ยมีรายจ่ายเกินครึ่งของรายได้ของตน รายจ่ายคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 78% ของรายได้  ครัวเรือนที่มีเด็กจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้และรายจ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งครัวเรือนวัยแรงงานและเด็กนั้นมีสัดส่วนรายจ่ายมากสุดในทุกกลุ่ม คิดเป็น 80.9% ของรายได้

ขณะที่หนี้สินรวมต่อครัวเรือน โดยเฉลี่ยทุกกลุ่มครัวเรือนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยที่ส่วนใหญ่นั้นเพิ่มขึ้นในสัดส่วนเกินครึ่ง จะเห็นว่าครัวเรือนที่มีเด็กเป็นกลุ่มที่มีอัตราหนี้สินเพิ่มขึ้นสูงกว่าทุกกลุ่ม ในขณะที่ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังมีหนี้สินน้อยสุด แต่ก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงอยู่ที่ 18.7%

โดยที่โครงสร้างหนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยประมาณ 34.5% ของหนี้ครัวเรือนรวม

รองลงมาคือเงินกู้เพื่อการประกอบธุรกิจ 18.1% และเงินกู้เพื่อซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์ประมาณ 12.4%

 

 

กลุ่มครัวเรือน รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน หนี้สินรวมต่อครัวเรือน
 

 

ครัวเรือนวัยแรงงานและเด็ก

รายได้ รายจ่าย หนี้สินเฉลี่ย/ครัวเรือน
(หน่วย: แสนบาท)
สัดส่วน
29,508  23,873  4.2 (+16.2%)  69.2%
ครัวเรือนวัยแรงงาน เด็ก และผู้สูงอายุ 30,612 24,229 4.0 (18.8%) 67.5%
ครัวเรือนวัยแรงงานและผู้สูงอายุ 29,565 21,724 4.0 (+2.5%) 52.2%
ครัวเรือนผู้สูงอายุ 15,722 12,013 3.2 (18.7%) 23.0%
ครัวเรือนวัยแรงงาน 25,648 20,358 4.1 (8.1%) 52.3%

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

หมายเหตุ: ครัวเรือนในกลุ่ม 2 (ครัวเรือนวัยแรงงาน เด็ก และผู้สูงอายุ) จำนวน 14.29% เป็นครัวเรือนที่มีเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุโดยไม่มีวัยแรงงานอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน