ไม่อยากมีลูก ทำไมคน Gen Y เป็นโสด มุ่งทำงาน ชีวิต Success

จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ยุคสมัยปัจจุบัน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หรือคน Gen Y (21-37 ปี) มีค่านิยมในการใช้ชีวิตคู่ที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการครองตัวเป็นโสด การอยู่ด้วยกันโดยไม่สมรส และไม่มีลูก มีแนวโน้มสูงขึ้น

จากสถานการณ์อัตราการเกิดของเด็กที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ สะท้อนได้ชัดเจนว่าคนไทยไม่อยากมีลูก เห็นได้จากอัตราการเกิดของเด็กย้อนหลัง 5 ปี ซึ่งเป็นอัตราการเกิดจากการเก็บข้อมูลในกลุ่มผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ (อายุ 15-49 ปี)

 

ปี อัตราการเกิด     (ต่อแสนคน)
2560 7.03
2561 6.66
2562 6.18
2563 5.87
2564 5.45

 

ปัจจัยหลักที่ทำให้คนไทยไม่อยากมีลูกคือสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่ขยับตัวไม่ทัน ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้จึงไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้คนรุ่นใหม่ตระหนักในเรื่องการสร้างครอบครัวมากขึ้น และตัดสินใจไม่อยากมีลูก เนื่องจากกังวลเรื่องรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน

โดยที่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูก 1 คนนั้นต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ 500,000-2,000,000 บาท/คน  ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมาก ๆ เมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนทั่วประเทศซึ่งอยู่ที่ประมาณ 26,000 บาทต่อเดือน

ประกอบกับคนรุ่นใหม่มีเป้าหมายชีวิตมุ่งไปในการทำงาน ที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตของตัวเองมากกว่า เห็นได้จากจำนวนของคน Gen Y ที่โสดและมีงานทำ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกปี

 

 

ปี ร้อยละของคน Gen Y ที่โสดและมีงานทำ
2560 39.1
2561 40.2
2562 41.7
2563 43.1
2564 44.5

 

 

หากสถานการณ์ที่คนไทย ไม่อยากมีลูก ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจะส่งผลระยะยาวต่อสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งมีแนวโน้มจะชะลอตัว เพราะจะทำให้คนวัยทำงานลดน้อยลงจนไม่เพียงพอ โดยเฉพาะประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้อัตราการเติบโตของ GDP ลดลง ต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติมากขึ้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่อยากมีลูกมากขึ้น ผลักดันนโยบายการสร้างคุณภาพของประชากร เพื่อให้มีทรัพยากรมนุษย์ที่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน