บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จับมือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พัฒนาธุรกิจเพื่อก้าวสู่การให้บริการในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้เครือข่ายของสถานีบริการน้ำมันบางจากเป็นที่ตั้งสาขาไปรษณีย์ และตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (iBox) เพื่อพัฒนาระบบรับส่งสินค้าและโลจิสติกส์ พร้อมเปิดโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าของสมาชิกเกษตรกรในเครือข่ายปั๊มชุมชนบางจากผ่านระบบ e-Commerce รวมทั้งนำน้ำมันหล่อลื่นบางจาก
เข้าสู่ระบบออนไลน์ www.thailandpostmart.com จำหน่ายไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศด้วย

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ไปรษณีย์ไทย ในฐานะผู้ให้บริการด้านไปรษณีย์กับคนไทย และมีเครือข่ายขนส่งและโลจิสติกส์ครอบคลุมทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงการบริการไปรษณีย์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงขยายจุดให้บริการไปรษณีย์ ที่อำนวยความสะดวกและเข้าถึงประชาชนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงร่วมมือกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุค 4.0 ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล เพื่อให้ระบบการให้บริการไปรษณีย์มีครอบคลุมในทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น จึงได้ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจร่วมกัน เช่น การเปิดสาขาบริการไปรษณีย์ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก  การขยายจุดติดตั้งตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ หรือตู้ iBox ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับ – ฝากส่งสิ่งของให้กับประชาชนผู้ใช้บริการมากขึ้น เป็นต้น รวมไปถึงความร่วมมือในการพัฒนา e-Commerce ด้านต่างๆ เช่น การให้บริการจัดส่งสินค้าธุรกิจ Non-oil น้ำมันหล่อลื่นผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com และในอนาคตอันใกล้จะมีการนำสินค้าชุมชนในเครือข่ายของบางจากฯ ส่งไปจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคผ่านเครือข่ายและระบบของไปรษณีย์ไทยอีกด้วย ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่นสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากฐานราก และช่วยให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสมร กล่าวต่อว่า ไปรษณีย์ไทย ได้ประเดิมความร่วมมือดังกล่าว ด้วยการเปิดสาขาบริการไปรษณีย์ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาบางนา – ตราด กม.16 โดยเปิดให้บริการไปรษณีย์    รับ – ฝากส่งสิ่งของแบบครบวงจร ให้บริการทางการเงิน จำหน่ายสินค้าไปรษณีย์และสิ่งสะสม เป็นต้น และเปิดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นบางจากผ่านโครงการดิจิทัลชุมชนทางเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com เป็นครั้งแรก ซึ่งผู้สนใจสามารถใช้บริการสั่งซื้อน้ำมันหล่อลื่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทย ยังมีแผนจะขยายจุดติดตั้งตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ หรือ ตู้ iBox ภายในสถานีบริการน้ำมันบางจากด้วย ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถรับพัสดุได้ตามเวลาที่ต้องการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ไม่ค่อยอยู่บ้านและไม่สะดวกรับพัสดุ/สิ่งของที่บ้านอีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ คาดว่าหากสามารถพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์จะสามารถให้บริการคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นางสมร กล่าวในท้ายสุด

ด้านนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปณท และบางจากฯ  เป็นองค์กรไทยที่มีเป้าหมายการดำเนินงานสอดคล้องกันคือ การเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทย ดังนั้น ทั้งสององค์กรจึงได้นำศักยภาพที่มีอยู่มาเสริมการดำเนินงานของกันและกัน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจตามนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล อันจะเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกต่อประชาชนคนไทย รวมทั้งสร้างโอกาสและรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น โดยบางจากฯ มีเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันจำนวนมาก สามารถรองรับสนับสนุนการดำเนินงานของ ปณท ได้เป็นอย่างดี

 

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในเบื้องต้น ประกอบด้วย

การเป็นช่องทางรับ-ส่งสิ่งของ เพื่อรองรับธุรกิจ e-Commerce ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคด้วยการติดตั้งตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (iBox) ภายในสถานีบริการน้ำมันบางจาก ใช้เป็นจุดรับ-ส่งสิ่งของตลอด  24 ชั่วโมง ตอบโจทย์ในกรณีผู้บริโภคไม่อยู่บ้าน หรือไม่สะดวกรับส่งสินค้าในเวลาราชการ  รองรับธุรกิจการค้า  e-Commerce

๐  การสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ  สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ผ่านระบบ
e-Commerce ของ ปณท ซึ่งจะเป็นการขยายฐานลูกค้า ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ง่ายขึ้น ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้สมาชิกเกษตรกรในเครือข่ายปั๊มชุมชนบางจากกว่า 1 ล้านครัวเรือนหรือเกือบ 5 ล้านคน โดยในเบื้องต้นจะเริ่มจากการจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นบางจากผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com ซึ่งเป็นน้ำมันหล่อลื่นแบรนด์แรกที่จำหน่ายผ่านช่องทางนี้ และในอนาคตก็จะมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ เข้ามาจำหน่ายผ่านช่องทางนี้ด้วย

ความร่วมมืออื่นๆ เช่น การเปิดสาขาย่อยของไปรษณีย์ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก การเปิดสถานีบริการน้ำมัน ร้านกาแฟอินทนิล หรือร้านค้า Non-oil อื่นๆ ของบางจากฯ ในพื้นที่ของ ปณท การสนับสนุนใช้พลังงานสะอาดกับรถขนส่งของ ปณท เป็นต้น

อนึ่ง  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ณ ห้องไปรษณีย์ฤดีสราญ ชั้น 3 อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer