ธนาคารธนชาต สานต่อวัฒนธรรมสังคมไทยกับโครงการ ธนชาต ริเริ่ม…   เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๓ เปิดรับสมัครให้สถาบันการศึกษาส่งเยาวชนร่วม “การแข่งขันอ่านฟังเสียง” และ “การประกวดมารยาทไทย” ส่วนหนึ่งในกิจกรรมเสริมสร้างสังคมไทยให้แข็งแกร่ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืนร่วมกันในระยะยาวชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา

เสริมสร้างเยาวชน

ธนชาต ริเริ่ม…   เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของไทย และเสริมสร้างเยาวชนให้กลายเป็นต้นแบบทางวัฒนธรรมที่ดีและยั่งยืน โดยเปิดให้สถาบันการศึกษาส่งตัวแทนนักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการภายใต้กิจกรรม “การแข่งขันอ่านฟังเสียง” และ “การประกวดมารยาทไทย” ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา” สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าว

“ธนาคารธนชาตมีความภูมิใจและถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และจรรโลงสิ่งดีๆ ให้เกิดแก่สังคมไทย ถึงแม้เราจะเป็นธนาคารที่มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย แต่เราก็ยังไม่ทิ้งเรื่องของวัฒนธรรมไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกรักชาติและความเป็นไทยให้สืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน”

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงโครงการฯ ว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีงามมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งเอกลักษณ์ของชนชาติไทยมีความเข้มเข็ง มีลักษณะที่ โดดเด่นของความเป็นชาตินิยมที่งดงาม ก่อให้เกิดผลในเรื่องความเป็นเอกภาพของผู้คนที่มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย โดยเฉพาะชาวต่างประเทศต่างรับทราบถึงคุณสมบัติที่ล้ำค่านี้ของคนไทยเป็นอย่างดี จึงรู้สึกชื่นชมธนาคารธนชาตอย่างยิ่งที่ให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์ไทย และจัดโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม…เอกลักษณ์ไทย” ขึ้นมา เพราะการรณรงค์ส่งเสริมให้คนเห็นความสำคัญในเอกลักษณ์ของชาติ ไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน รวมถึงองค์กรภาคเอกชนที่จะช่วยจรรโลงให้เอกลักษณ์ไทยคงอยู่ในสังคมของเราอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนสืบไป”

การจัดโครงการ ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและมารยาทไทยจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ        และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสิน ซึ่งสามารถสะท้อนถึงคุณภาพของโครงการได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ การจัดโครงการที่ต่อเนื่องมาถึง 43 ครั้ง ได้มีบุคคลมีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงหลายท่านที่เคยเข้าร่วมโครงการนี้ เช่น กมลชนก เขมะโยธิน นักแสดงชื่อดังที่มีผลงานมากมาย ที่ยังจำความประทับใจเมื่อครั้งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดมารยาทไทย และยังสามารถนำความภาคภูมิใจเหล่านี้มาช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีในการทำงานต่างๆ อีกด้วย

และเพื่อให้เรื่องเอกลักษณ์ของชาติเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนสามารถศึกษาและค้นคว้าได้ง่าย ธนาคารยังได้จัดทำเว็บไซต์ http://www.thanachartcsr.com โดยรวบรวมวีดิทัศน์สาธิตการอ่านฟังเสียง และหลัก ๕ ประการในการอ่านภาษาไทยที่ถูกต้อง ประกอบด้วย เรื่องของเสียง อักขระวิธี ลีลาการนำเสนอ ความถูกต้อง และความชัดเจนในการอ่านภาษาไทย รวมถึงวีดีทัศน์แนะนำมารยาทไทยในโอกาสต่างๆ ให้ผู้เข้าแข่งขันหรือผู้สนใจได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าร่วมประกวดในโครงการตลอดจนได้ใช้ในกิจวัตรประจำวันอีกด้วย

ทั้งนี้โครงการ ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 43 ได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาเช่นเคยเหมือนทุกปีที่ผ่านมา มีสถาบันการศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 1,000 แห่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และมีการจัดรอบคัดเลือกเริ่มจากภาคใต้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 19-21 กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2557 ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2-4 สิงหาคม 2557 ภาคกลาง ที่กรุงเทพมหานคร และรอบชิงชนะเลิศรวมทุกภาค ในวันที่ 17-24 กันยายน 2557 ณ ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ กรุงเทพมหานคร

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน