ท่ามกลางการแข่งขันของสถาบันการเงิน ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ยังเป็นแบรนด์อันดับต้นๆ ที่ลูกค้ายังพึงพอใจในหลายๆ ด้าน วิสัยทัศน์ซึ่งชัดเจนของผู้บริหารที่ไม่ยอมหยุดนิ่งในการหาวิธีการเพื่อสร้างโปรดักท์ที่แตกต่างและโดดเด่นและสร้างผลประโยชน์ได้จริง ทำให้พลังของแบรนด์ “กสิกรไทย” ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

แตกต่างและสร้างผลประโยชน์ได้จริง   

   ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทย ดำเนินธุรกิจตามยุทธศาสตร์ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) โดยให้ความสำคัญกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อนำพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการทำงาน และการพัฒนาช่องทางการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายและประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการ เกิดความผูกพันกับแบรนด์และนึกถึงธนาคารเป็นอันดับแรกเมื่อต้องการใช้บริการทางการเงิน ดังนั้น การสร้างแบรนด์ของธนาคารกสิกรไทย จึงต้องแตกต่างและโดดเด่น ให้คนรู้จัก เข้าใจ และสัมผัสได้จริงผ่านการใช้บริการในทุกช่องทาง ที่สำคัญคือต้องสร้างผลประโยชน์ในทางธุรกิจด้วย

“ในปีที่ผ่านมาเราได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมด โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมทางการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้าที่ครบวงจรผ่านบริการต่างๆ อาทิ ดิจิตอลแบงกิ้ง ได้แก่ K-Mobile Banking รวมทั้งการให้บริการวางแผนทางการเงิน การให้สินเชื่อแก่บุคคลและธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของพนักงานในทุกจุดของการให้บริการ และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกันทั้งองค์กร นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ขยายขอบเขตการให้บริการไปยังกลุ่ม AEC+3 เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยให้บริการทางการเงินแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

นอกจากภาพลักษณ์ในด้านการดำเนินธุรกิจแล้ว ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development) กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนให้แก่ทุกหน่วยงานเพื่อปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ปรับกระบวนการทำงานภายใน และจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังหลักของประเทศไทยในอนาคต และทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์อันเข้มแข็งให้แก่ธนาคารในฐานะกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ มั่นคง มีการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกับการดูแลสังคมไปพร้อมกัน

 

ยุทธศาสตร์ในการสร้าง The Power of “K”

สำหรับ Key Success ของการสร้างแบรนด์ธนาคารกสิกรไทยนั้น มาจากหลายๆ ปัจจัย ได้แก่

1. การกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่ชัดเจน และมีการนำไปใช้ในทุกกระบวนการทำงาน
2. การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มได้รับบริการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินที่ตรงกับความต้องการของ ลูกค้า และสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างทันเหตุการณ์
4. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงาน
5. การดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินของธนาคารโปร่งใส มั่นคง และเติบโตอย่างยั่งยืน
6. การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของพนักงานทั้งองค์กร

ดร.อดิศวร์ อธิบายว่าการสร้างแบรนด์ของกสิกรไทยไม่ได้มองว่ามีปัญหาหรืออุปสรรค แต่มีสิ่งที่ต้องทำให้ดีขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาและจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และรวมไปถึงอนาคต ซึ่งมองเป็นประเด็นหลักๆ ได้แก่

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจกับพนักงานทั้งองค์กรว่า แบรนด์ของธนาคารกสิกรไทยคืออะไร แล้วจะทำอย่างไรเพื่อให้แบรนด์ของเรานั้นเป็นไปตามที่สัญญาไว้กับผู้บริโภค อันนี้ต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดพลังในการผลักดันการสร้างแบรนด์ให้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกจุดให้บริการ ซึ่งเราเรียกว่า K–Culture ประกอบด้วย การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การร่วมกันเป็นทีมของทั้งองค์กร ความเป็นมืออาชีพ และการริเริ่มสิ่งใหม่
2.
การทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องและนำเสนอนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการนั้น
3. ปรับปรุงคุณภาพในทุกจุดของการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นที่สาขา K-Contact Center อิเล็กทรอนิกส์แบงกิ้ง ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า ฯลฯ ให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพสูงสุด
4. การสร้าง Visibility แบรนด์ของธนาคารไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของธนาคารในอนาคต

4.1 การสร้าง Brand Visibility ในสื่อประเภทต่างๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ รายการ โทรทัศน์ Out of Home ด้วยการนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจการเงินที่เป็นประโยชน์
4.2 การจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
4.3 การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ Money EXPO SET in The City Thailand Smart Money
4.4 การจัดทำโครงการด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development)เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โครงการ KSME Care AFTERKLASS
4.5 การร่วมสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของหน่วยงานและองค์การกุศล อาทิ โครงการในพระราชดำริ งานสยามกีฬาอวอร์ด

กสิกรไทย

Brand Loyalty ที่ต้องตอกย้ำ

ธนาคารพึงระลึกอยู่เสมอว่าผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินนั้น เป็น Commodity ที่ไม่มีความแตกต่างกันมาก ทุกธนาคารสามารถสร้างและลอกเลียนแบบกันได้ ดังนั้น ความรู้สึกของลูกค้าต่อแบรนด์จึงเป็นสิ่งสำคัญ หากรู้สึกผูกพันหรือชื่นชอบแบรนด์กสิกรไทยก็จะทำให้เรามีคุณค่า เมื่อไรก็ตามที่ลูกค้า ประชาชน ต้องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน จะนึกถึงกสิกรไทยเป็นธนาคารแรก เพราะมองว่าของเราดี มีคุณภาพ และคุ้มค่ากับการที่ต้องจ่าย แม้จะต้องจ่ายแพงกว่าก็ตาม ดังนั้นเราต้องสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจของลูกค้าให้ได้

การดำเนินธุรกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางจึงยังต้องดำเนินต่อไป คิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ รวมทั้งช่องทางการให้บริการต่างๆ ที่ครอบคลุม ตอบสนองความต้องการและสร้างประสบการณ์ที่ดีเลิศให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความแตกต่าง ซึ่งต้องทำอย่างต่อเนื่อง ไม่มีวันหยุดนิ่ง

  “ธนาคารกสิกรไทยเชื่อมั่นว่าจะการเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนการทำงานและการให้บริการนี้ จะทำให้ลูกค้าเชื่อมั่น และรู้สึกผูกพันกับธนาคาร ดังปณิธาน บริการทุกระดับประทับใจ ที่เรายึดมั่นมาตลอดร่วม 70 ปี” ดร.อดิศวร์ กล่าวย้ำ อย่างมั่นใจ

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer