โลตัส เดินหน้าโครงการ “อาหารดีพี่ให้น้อง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สนับสนุนวัตถุดิบคุณภาพจากโลตัส ในการประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียน ในระดับประถมศึกษาหรอื โรงเรยี นขยายโอกาส ที่อยู่ในพื้นที่ขาดแคลนหรือมีข้อจ ากัดในการเข้าถึง อาหาร สามารถสมัครร่วมโครงการเพื่อรับการสนับสนุนวัตถุดิบส าหรับประกอบอาหารกลางวันให้

นักเรยีนตลอดปกี ารศกึษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงอาหารดี มีประโยชน์ปลอดภัย และถูกต้องตาม หลักโภชนาการ ส่งเสรมิ การมีสุขภาพและพัฒนาการที่ดีของเยาวชน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนของโลตัสด้าน Health & Well-being ที่มุ่งส่งเสรมิสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน และ เดินหน้าสรา้งสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อชุมชน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมโดยสามารถโหวต โรงเรียนในชุมชนที่ต้องการให้โลตัสช่วยเหลือได้ที่สาขาของโลตสัทั่วประเทศ

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6

  • สมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน https://bit.ly/FoodDonation23 ตงั้ แตว่ ันที่ 22 มี.ค. – 23 เม.ย. 66 เปิดรับโรงเรยีนระดบั ประถมศึกษา หรอืโรงเรยีนขยายโอกาส (จา นวนนักเรยีนไม่เกิน 720 คน) สังกัดใดก็ได้เฉพาะโรงเรยี นที่ไม่เคยเข้ารว่ มโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ในปีการศึกษา 2564 และ 2565
  • วิธีการสมัคร ต้องใส่ข้อมูลโรงเรียนพร้อมแนบรูปภาพ และระบุความจ าเป็นในการขอรับการ สนับสนุนอาหารให้กับเด็กนักเรียน
  • นอกจากนี้ ยังสามารถส่งเมนูอาหารที่อยากให้เด็กนักเรียนได้ทาน โดยแนบรูปภาพหรือลิงก์คลิป  TikTok ที่ใส่ hashtag #อาหารดีพี่ให้น้องปี6 #โลตัส เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก โลตัส จะคัดเลือกโรงเรียนโดยพิจารณาจากความจ าเป็นในการขอรับการสนับสนุน และเรื่องราว เมนูที่อยากท าให้นักเรียน และน าเสนอโรงเรียนที่น่าสนใจโดยติดบอร์ดในสาขาโลตัสในจังหวัด นั้นๆ โดยที่ลูกค้าและประชาชนสามารถมีส่วนร่วมโหวตโรงเรียนที่เหมาะสมแก่การได้รับ งบประมาณสนับสนุน ซึ่งการพิจารณาของบริษัทถือเปน็ ที่สิ้นสุด
  • ประกาศผลโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก วันที่ 7 มิ.ย. 66 ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Lotus’s – โลตัส


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน