บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ (“VGI”) ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (O2O) โซลูชันส์ ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย เป็นบริษัทสื่อรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ว่าเป็น “The Carbon Neutral” หรือ ความเป็นกลางทางคาร์บอน จากการรับรองขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เนื่องด้วย VGI เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาระดับโลกที่เราต่างกำลังประสบกับสภาวะวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากหลากหลายปัจจัย อาทิ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอันทำให้เกิดการบริโภคทรัพยากรและใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้น VGI จึงแสดงเจตจำนงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนด้วยการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจากขั้นตอนการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ในช่วงปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565/66 ซึ่งพบว่ามีบริษัทฯ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 2,093 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แบ่งเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct Emission) จำนวน 116 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect Emissions) จำนวน 1,977 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า VGI จึงมุ่งมั่นอย่างเสมอมาในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของบริษัทให้ชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น  จนประสบความสำเร็จได้รับการรับรอง Carbon Neutral ซึ่งเป็นฉลากที่มอบให้กับองค์กรเพื่อรับรองว่าองค์กรมีการชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้พลังงานเท่ากับศูนย์ 

คุณเนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวว่า การที่ VGI เป็นบริษัทสื่อรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง “The Carbon Neutral” ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเราในการมีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง อีกทั้งยังเป็นการนำร่องช่วยให้ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิและก้าวสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำต่อไปได้ในอนาคต ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งหน้าในการดำเนินการ หรือสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆในอนาคต โดยจะคำนึงถึงการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการส่งมอบผลประโยชน์ที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวเพิ่มเติม

 ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online