คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารและพนักงานเข้าไปพัฒนาและปรับปรุงโรงครัว โรงอาหาร ภายใต้โครงการ S&P Kitchen for Kids ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขอนามัยที่ดีให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 50 ปี
โดยได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมาอบรมให้ความรู้แก่แม่ครัว นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ และสามารถประกอบอาหารให้แก่นักเรียนได้อย่างถูกสุขอนามัย นอกจากนี้ยังมอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับประกอบอาหาร ได้แก่ ตู้เย็น 2 ระบบ จำนวน 1 ตัว  เตา 2 หัว จำนวน 1 ตัว โต๊ะเตรียม จำนวน 1 ตัว รวมถึงส่งเสริมด้านเกษตรกรรมโดยมอบพันธุ์ปลานิล และปลาดุก จำนวน 5,500 ตัว และอาหารปลาจำนวน 20 กระสอบ เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สด สะอาด และปลอดภัย
พร้อมกันนี้ได้ทำพิธีส่งมอบโรงครัว โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมปรุงอาหารกลางวัน พร้อมมอบขนม S&P ให้น้องๆ ได้อิ่มอร่อยและสุขภาพดี ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จ.สงขลา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์
เอส แอนด์ พี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขอนามัยและโภชนาการที่ดีให้กับเยาวชน และมุ่งหวังให้เยาวชนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนสามารถยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเยาวชน และสังคมไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป


ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online