เมื่อ AI ได้กลายเป็นแมส ที่เข้ามาซึมลึกกับผู้บริโภคผ่านโลกออนไลน์ ทั้งการใช้ AI เก็บข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย การใช้ Chat GPT และอื่น ๆ หาข้อมูล ตอบคำถาม

นักการตลาดใช้ AI เป็นเครื่องมือที่เรียกว่า Marketing Intelligence ในการวิเคราะห์ทำตลาดเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรู้จัก รู้ใจ ตรงจุดมากกว่าที่ผ่านมา และอื่น ๆ อีกมากมายที่สามารถทำได้ถูกต้องและรวดเร็วกว่าคน

บนความสะดวกและความฉลาดของ AI สร้างผลกระทบในวงการตลาดและโฆษณาในด้านต่าง ๆ

ภวัต เรืองเดชวรชัย ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์กรุ๊ป จำกัด มองถึงผลกระทบ 3 ประการของ AI ที่เข้ามาเป็นเครื่องมือที่สำคัญของนักการตลาดในอนาคต

1. มูลค่าโฆษณาจะหดตัวลง

ด้วยประสิทธิภาพของ AI ที่มาช่วยนักการตลาดในฐานะเครื่องมือที่ช่วยให้เม็ดเงินที่การสื่อสารการตลาดใช้อย่างมีประสิทธิผลที่สุด จากความสามารถในการวิเคราะห์เจอนี่ลูกค้าและโฆษณาไปถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงที่มีความต้องการในสินค้า หรือบริการ

จากที่ในปัจจุบันนักการตลาดที่ต้องหว่านเม็ดเงินลงสื่อทีวี เพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งมาซื้อสินค้า

ประสิทธิภาพของ AI ในระยะแรกนักการตลาดยังคงต้องให้นักการตลาดใช้เงินหว่านไปยังลูกค้าวงกว้าง เพื่อให้ AI ตรวจจับ ประเมินลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าจากการหว่านเงิน ใครคือลูกค้าจริง ก่อนที่จะทำการตลาดถึงกลุ่มลูกค้าที่ใช่ในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องใช้เม็ดเงินโฆษณาจำนวนมากเพื่อไปถึงลูกค้าที่คิดว่าใช่ลูกค้าจริงทุกคนเหมือนในปัจจุบัน

2. แย่งงานมนุษย์ในตำแหน่งงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์

จากเดิมที่ AI เคยแย่งงานมนุษย์ในส่วนของงาน Routine Work, Repeated Work, Basic Jobs จากความสามารถในการทำงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

ในปัจจุบัน AI เริ่มเข้ามาแย่งงานมนุษย์ในมุมของความคิดสร้างสรรค์, จินตนาการ, ศิลปะ, ดนตรี และอื่น ๆ ได้มากขึ้น รวมถึงยังช่วยคิดแทนและตัดสินแทนมนุษย์ได้ บนการทำงานที่เร็วกว่า ได้ปริมาณที่มากกว่า และแทบไม่ผิดพลาด

3. AI ไม่รู้จักคำว่าศีลธรรม

 AI อาจถูกนำไปใช้โดยผู้ไม่หวังดี ใช้งานผิดวัตถุประสงค์ ฉ้อโกง สร้างอคติ ซึ่งหน่วยงานที่กำกับดูแลรับผิดชอบต้องรู้เท่าทัน ออกกฎควบคุมการพัฒนาและการใช้งานเพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดต่อโลกได้

และการไม่รู้เท่าทันของผู้กำกับดูแลรับผิดชอบกับการพัฒนา AI อาจส่งผลต่อความหายนะของมวลมนุษยชาติในอนาคต ทั้งในด้านความเป็นส่วนตัว สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค เศรษฐศาสตร์ และความมั่นคงปลอดภัยของชาติ

อย่างไรก็ดี การนำ AI มาใช้ในมุมการตลาดแม้จะเกิดผลกระทบทางด้านลบ แต่ก็สามารถสนับสนุนการตลาดและส่งเสริมการทำตลาดได้อย่างมีประสิทธิผลได้อย่างดี

และมนุษย์ที่ใช้ AI จะต้องเป็นผู้ควบคุม AI ไม่ใช่ให้ AI มาควบคุมเราติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online