“คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “ หนึ่งในหัวเรือหลักที่กำหนดยุทธศาสตร์ตอบโจทย์การเป็น Entrepreneurial University ของธรรมศาสตร์ในการ “สร้างคนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกระดับ” เช่น  การสร้างผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และสตาร์ท อัพ ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน โดยใช้ “ธรรมศาสตร์โมเดล” เป็นแนวทางในการยกระดับธุรกิจชุมชนจากธุรกิจที่ไม่มีคนรู้จักกลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงและมีแบรนด์ที่รู้จักของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ปรับภูมิทัศน์และบรรยากาศของคณะให้เป็น Eco System เพื่อปั้นสตาร์ท อัพเลือดใหม่

ล่าสุดคือ ยกระดับธุรกิจเอสเอ็มอีจากกลุ่มที่มีรายได้จาก 10 สู่ 100 ล้าน จาก 100 ล้านสู่ 1,000 ล้าน และ 1,000 ขยับสู่ 10,000  ล้าน  นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นสร้างงานวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ใหม่ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพื่อสร้าง Business  for Better Life,Better Society ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ผลงานวิจัยล่าสุดของทีมวิจัยคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ที่พูดได้ว่าเป็น Roadmap สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 4.0 คือ งานวิจัยภายใต้แนวคิด “Business 4.0” ที่เผยแพร่ในเวทีสัมมนาวิชาการ “Business 4.0 : Readiness and Roadmap” ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ  World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

คุณอาทิตย์ นันทวิทยา” กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยพาณิชย์

 

กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงปาฐกถานำในหัวข้อ “Business 4.0 and Thailand Competitiveness” โดย “ คุณอาทิตย์ นันทวิทยา” กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยพาณิชย์  การนำเสนอผลวิจัย “Business 4.0 : บนเส้นทางความพร้อมและความท้าทายของธุรกิจไทย” โดย รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ธรรมศาสตร์ จากนั้นมีการนำเสนอผลการวิจัย และกรณีศึกษาธุรกิจ 4.0 โดยทีมวิจัยของ TBS  โดยเลือก 3 อุตสาหกรรมหลักที่มีมูลค่าการเติบโตสูงและเป็นเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นโจทย์วิจัย ได้แก่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ( โลจิสติกส์และท่องเที่ยว) โดย ผศ.ดร.ธนวัติ ลิมป์พาณิชย์กุล , อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ  โดย รศ.ดร. ศากุน บุญอิต , อุตสาหกรรมอาหาร เกษตรและไบโอเทคโนโลยี โดย ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช และ ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว  นอกจากนี้ยังมี

รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์
อภิรักษ์ โกษะโยธิน ซีอีโอ วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย)

กรณีศึกษาธุรกิจ 4.0  ได้แก่  กลยุทธ์การปรับตัวสู่ Business 4.0 โดย สุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์  ผู้บริหาร SHIPOP ,กรณีศึกษา “ เที่ยวจนเป็นเงินเป็นทอง” โดย นพพล อนุกูลวิทยา ผู้ร่วมก่อตั้ง TakeMe Tour  กรณีศึกษา MEid วิกฤติสุขภาพและโอกาสแบบ 4.0 โดย ปิติพงศ์ เหลืองเวชการ บริษัท MEid, นวัตกรรมสุขภาพไทยในเวทีโลก โดย เฉลิมพล ปุณโณทก ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ CT Asia Robotics , Smart Farmer กับแนวรบใหม่แห่ง Business 4.0 โดย อานนท์ บุณยประเวศ CEO & Co-Founder สตาร์ท อัพน้องใหม่จากบริษัท Techfarm ,ธุรกิจอาหารสู่ Business 4.0 โดย อภิรักษ์ โกษะโยธิน ซีอีโอ วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ธุรกิจ  ให้ผู้ร่วมงานได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานนี้อีกด้วยอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer