หลายปีที่ผ่านมา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ ไออาร์พีซี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการพัฒนา ช่วยเหลือ และรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด จึงก่อตั้งและสนับสนุนโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของสังคม และสามารถผสานประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมและองค์กรได้อย่างลงตัว

โครงการ 1 ช่วย 9 เป็นนวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษามิติใหม่ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ ไออาร์พีซี ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากการศึกษาคือ รากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เพราะเมื่อระบบการศึกษาของประเทศไทยมีคุณภาพและมีความแข็งแกร่งแล้ว จะสามารถสร้างและพัฒนาเยาวชนของประเทศ ให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมด้วยศักยภาพให้เติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ 1 ช่วย 9 คือ

  • เพื่อมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
  • เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยการช่วยเหลือสถานศึกษา 9 แห่ง ให้มีการพัฒนาตามแนวทางวงจรคุณภาพ
  • เพื่อนำศักยภาพและความพร้อมของบริษัทฯ มาช่วยเหลือสถานศึกษาให้มีการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น

ไออาร์พีซี และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ออกแบบการพัฒนาร่วมกันโดยเน้นใน 4 ด้าน คือ สาระความรู้ด้านวิชาการ การส่งเสริมจริยธรรม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของนักเรียน และบทบาทของโรงเรียนในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ที่ผ่านมา ไออาร์พีซี ได้ร่วมกับชมรม Four U For You ประกอบด้วยนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมค่ายสาระความรู้ทางวิชาการ เสริมความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา และ โรงเรียนกัลยวิทย์ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 900 คน และ ยังได้จัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O – Net ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 250 คน โดยเน้นในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยล่าสุดได้จัดกิจกรรมดังกล่าวให้แก่ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว จำนวน 64 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O – Net ที่จะมีขึ้นในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นี้

นอกจากนี้ ยังได้นำพนักงานจิตอาสาและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ภายใต้โครงการ “กองกำลังอาสาไออาร์พีซี ซ่อม เสริม เติมสุข” เข้าดำเนินการตามหัวข้อ “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของนักเรียน” โดยทำการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟ เครื่องเล่น ฯลฯ รวมถึงให้บริการชุมชน โดยการซ่อมเครื่องยนต์การเกษตร เช่น รถไถ เครื่องตัดหญ้า และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจักรยานยนต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งได้ดำเนินการให้แก่โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ 1 โรงเรียน และโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ 2 โรงเรียน

ในปีที่ผ่านมา ไออาร์พีซี ได้จัดกิจกรรมด้านบทบาทของโรงเรียนในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยนำคณะครูจากโรงเรียนในโครงการ 1 ช่วย 9 และเจ้าหน้าที่จากสมศ. เข้าเยี่ยมชมกิจการของ ไออาร์พีซี และเข้าดูงานที่วิสาหกิจชุมชนแบบพอเพียง กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้แก่คณะครูผู้สอน ในด้านเกษตรอินทรีย์แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น การปลูกพืชสวนครัว การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ และการทำน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางคณะครูให้ความสนใจและสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปเป็นแนวคิดในการจัดทำโครงการด้านพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนต่อไปอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน