การที่ธุรกิจ SME จะประสบความสำเร็จหรือเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความพร้อมด้านองค์ความรู้ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการ จังหวะหรือโอกาสที่ดี ที่สำคัญการมีพันธมิตรที่แข่งแกร่งและดูแลธุรกิจของเราได้ดี ก็ยิ่งส่งผลให้ SME ก้าวเข้าสู่คำว่า ‘สำเร็จ’ ได้เร็วยิ่งขึ้น

ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวด้วยแล้ว การเดินทางในสมรภูมิธุรกิจ SME ในตอนนี้นับว่าค่อนข้างลำบาก ผู้ประกอบการจึงต้องเลือกเพื่อนร่วมทางที่เข้าใจและพร้อมที่จะสนับสนุนธุรกิจอย่างเต็มที่

เลือกพันธมิตรที่ให้มากกว่าบริการทางการเงิน

คุณสมบัติของธนาคารที่เป็นมิตรกับ SME นั้น จะต้องมีแนวคิดในการดูแลลูกค้าที่มากกว่าบริการทางการเงิน เพื่อสนับสนุนให้ SME สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนให้ธุรกิจ SME มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน ทั้งกับลูกค้า SME ด้วยกันเองและพันธมิตรของธนาคาร โดยมีธนาคารเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง ซึ่งธนาคารเองเชื่อว่าการทำธุรกิจไม่สามารถอยู่ได้เพียงลำพัง การมีเครือข่ายจะช่วยเหลือและเกื้อหนุนกันให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง ธนาคารกสิกรไทย มีความเชื่อมั่น สนับสนุน และมีแนวคิดในการดูแลธุรกิจ SME ไทย ตามที่กล่าวมาทั้งหมด โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ เช่น SME Webinar, สัมมนาออนไลน์, รายการ SME ตีแตก The Final, โครงการ K SME Care, การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจผ่านโครงการให้คำปรึกษารายธุรกิจ (One – On – One) และการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน เพื่อเพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย และเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากขึ้น

“จับคู่ดี SME ก็โต” คำนี้ใช้ได้เสมอสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SME ในปัจจุบัน ที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันมากมาย ดังนั้น หากมีเพื่อนร่วมทางหรือพันธมิตรธุรกิจที่ดี ย่อมช่วยกันประคับประคองให้ก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง

เช่นเดียว กับธนาคารกสิกรไทยที่เป็นเสมือนพันธมิตรของธุรกิจ SME ที่ผู้ประกอบการควรเลือกเป็นผู้เดินร่วมทาง เพราะนอกจากจะสนับสนุนด้านการเงินแล้ว ธนาคารกสิกรไทยยังสนับสนุนด้านองค์ความรู้, การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มช่องทางให้แก่กลุ่มลูกค้า SME เพื่อให้เติบโตต่อไปอย่างแข็งแกร่งติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online