ในขณะที่เทคโนโลยีนำโลกก้าวล้ำไปข้างหน้า สังคมเองก็ยิ่งต้องการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมั่นคงมากยิ่งขึ้น การเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือ การพัฒนาคน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าที่ทำให้สังคมขับเคลื่อนไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นเหตุผลที่ ไออาร์พีซี ให้ความสำคัญกับการสร้างคน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Sharing)

จากแนวคิดดังกล่าว บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จึงสานต่อโครงการการเรียนรู้ IRPC CUBIC ACADEMY เป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิดสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Sharing) โดยจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ และแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล แก่พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของสังคม ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

ซึ่งนอกจากจะเป็นการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนตามนโยบายและแนวทางหลักของกลุ่ม ปตท. “สร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา” แล้ว ยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หนึ่งในฟันเฟืองที่จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยื่น

 

สำหรับหลักสูตรและรูปแบบการอบรม จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ประกอบด้วย การบรรยายและเสวนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทำ Workshop และกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน 1 ครั้ง ในสาระความรู้ 6 หมวด CG, CSR, Communication, Green Society, Social Image & Trust และ Sustainability

นับได้ว่า IRPC CUBIC ACADEMYคือโครงการที่สร้างความเป็นมืออาชีพในสายงาน และสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล พร้อมทั้งการพัฒนาและยกระดับไปสู่ “สังคมอุดมปัญญา”อันเป็นสังคมที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นหัวใจสำคัญในการอยู่รอดและขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนโดยแท้จริง

โดยการฝึกอบรมจะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน อบรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-17.00 น. ณ บมจ. ไออาร์พีซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6 ห้องสวนสน โดยแต่ละรุ่นจะรับจำนวน 100 คน ประกอบด้วย บุคลากรของบริษัทฯ จำนวน 80 คน และบุคคลภายนอกจำนวน 20 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน