อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล “นักการเงินแห่งปี 2560 Financier  of the Year 2017”  จากวารสารการเงินธนาคาร ด้วยคุณสมบัติของการเป็นนักการเงินครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 4 ด้าน สะท้อนความเป็นผู้นำองค์กรได้อย่างชัดเจน  โดยเฉพาะการผลักดันให้องค์กรที่มีอายุกว่า 110 ปี มีการปรับตัวครั้งใหญ่พร้อมรับมือกับความท้าทายสำคัญใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งจากเทคโนโลยีทางการเงิน สภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ตอบรับกระแสดิจิทัลเพื่อไปสู่เป้าหมายของการเป็น ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด The Most Admired Bank และสามารถเติบโตเป็นผู้นำได้อย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการตัดสินรางวัล “นักการเงินแห่งปี”  ของ วารสารการเงินธนาคารได้ลงเป็นมติมอบรางวัลเกียรติยศ “นักการเงินแห่งปี 2560 Financier of the Year 2017” ให้ นายอาทิตย์  นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ด้วยผลงานที่โดดเด่นผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย เป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรและทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

1-SCB

 

คณะกรรมการตัดสินนักการเงินแห่งปีได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างเข้มข้นมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า นายอาทิตย์ นันทวิทยา เป็นผู้บริหารธนาคารที่มีเป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย มีผลงานโดดเด่นสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเดินไปข้างหน้า ทำให้องค์กรมีความก้าวหน้าทันสมัย จากการตัดสินใจผลักดันให้องค์กร อย่างธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีอายุกว่า 110 ปี  มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกจุดทั่วโลก

ซึ่งความท้าทายที่เกิดขึ้นนี้ยากแก่การคาดเดาว่าจะเกิดอะไรในอนาคต และอุตสาหกรรมการเงินก็กำลังเผชิญกับความท้าทายนี้ ทั้งการเกิดขึ้นใหม่ของเทคโนโลยีทางการเงิน Fin Tech สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปจากนโยบายของภาครัฐที่มุ่งให้เกิดสังคมไร้เงินสด แม้กระทั่งพฤติกรรมของลูกค้าผู้บริโภคที่ตอบรับกระแสดิจิทัลอย่างมากและรวดเร็ว  จึงได้มีการปรับวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด  The Most Admired Bank  เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของธนาคารสามารถสร้างสมดุลและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียหลักทุกกลุ่ม

นายอาทิตย์ ได้ทุ่มเทศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่ให้กับงานในทุกจุดโดยเฉพาะในกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กร  ภายใต้โครงการ  SCB  Transformation   ซึ่งเป็นการปรับยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินธุรกิจครั้งใหญ่โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงรากฐานของทั้งองค์กร   ทั้งที่เกี่ยวกับบุคลากร กระบวนการทำงาน ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมพนักงานให้สามารถปรับตัวไปพร้อม ๆ กับเทคโนโลยี  ท่ามกลางการทำงานอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจที่ได้เป็นพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์  เพราะเชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนเริ่มจากความสุขของพนักงาน

รวมทั้งมีการลงทุนกว่า 40,000 ล้านบาท ในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ที่เน้นการวางรากฐานทางเทคโนโลยีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง  เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของธนาคารให้สามารถตอบรับกระแสเทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างชัดเจน  ไม่ว่าจะเป็นการใส่  Smart  Function   หรือ   Capability  ต่างๆ  อาทิ  แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่   การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  ( Big  Data  Analytics )  บล็อกเชน  ฯลฯ

นับเป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่สูงสุดเท่าที่ธนาคารเคยดำเนินการมา  ซึ่งจะช่วยในการต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  สามารถพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ ๆ บนดิจิทัลแพลตฟอร์มของธนาคารให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า   พร้อมขับเคลื่อนระบบการชำระเงินเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment

นายอาทิตย์ เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรและทำคุณประโยชน์ส่วนรวม   ที่มุ่งสร้างการเจริญเติบโตของธนาคารในระยะยาวมากกว่าการสร้างผลกำไรเฉพาะหน้า   โดยตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในทุกด้านเพื่อให้องค์กรสามารถเดินตามยุทธศาสตร์ในการเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด และเติบโตเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน รวมถึงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม

โดยมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้ความเข้าใจและวินัยทางการเงินกับคนในสังคม  โดยเฉพาะกลุ่มคน Gen Y   หรือกลุ่มคนวัยเริ่มต้นทำงาน  ซึ่งจากข้อมูลของเครดิตบูโรพบว่า กลุ่มคน Gen Y เป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มการเป็นหนี้มากที่สุด   รวมไปถึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการงานขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีมาตรฐานสูงขึ้น  เพราะการดำเนินธุรกิจธนาคารต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ  โปร่งใส  ตลอดจนให้บริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า   นอกเหนือจากการให้ความสำคัญต่อการสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนครอบคลุมมิติทั้งเศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

วารสารการเงินธนาคาร ได้มอบรางวัลเกียรติยศ นักการเงินแห่งปี  Financier  of  the  Year   ตั้งแต่ ปี 2525   เดิมชื่อรางวัล นายธนาคารแห่งปี  เพื่อยกย่องผู้บริหารของธนาคาร ที่มีผลงานโดดเด่นที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและก้าวหน้า  สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม  ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อรางวัลมาเป็น  นักการเงินแห่งปี  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิตประกันภัย รวมไปถึงสถาบันการเงินประเภทอื่นที่มีผลโดดเด่นได้มีโอกาสเป็น นักการเงินแห่งปี  เช่นเดียวกัน  ที่ผ่านมารางวัล  นักการเงินแห่งปี  ได้รับการยอมรับจากภาครัฐ ภาคเอกชน  องค์กรธุรกิจ   สถาบันการศึกษา ว่าเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer