เคทีซี รายงานผลประกอบการประจำปี 2557 รายได้รวม 14,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิ 1,755 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 69 จากปี 2556 ที่มีมูลค่าเท่ากับ 1,037 ล้านบาท (ไม่รวมรายการพิเศษ) ผลจากการบริหารควบคุมต้นทุนและคุณภาพพอร์ตลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

และกลยุทธ์ปรับโครงสร้างองค์กรเชิงรุกให้เกิดการทำงานร่วม เพื่อมุ่งสู่พันธกิจและคุณค่าองค์กร (Core Value) เดียวกัน รวมถึงการทำวิจัยและพัฒนา (Research & Development) และวิเคราะห์พฤติกรรมสมาชิก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการสมาชิกที่แท้จริง

เคทีซี

Customer Engagement

สำหรับทิศทางการทำธุรกิจในปี 2558 จะมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพระบบไอที สร้างเครือข่ายธุรกรรมการเงินบนโมบายแอพพลิเคชั่น และการทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงมุ่งเน้นให้สมาชิกผูกพันลึกซึ้งกับแบรนด์ (Customer Engagement)

ระเฑียร  ศรีมงคล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี”หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ในปี 2557 เคทีซีสามารถทำกำไรสุทธิได้สูงสุดตั้งแต่ดำเนินธุรกิจมา 18 ปี ด้วยมูลค่า 1,755 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่ 1,037 ล้านบาท (ไม่รวมรายการพิเศษ) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 6.81 บาท และได้เสนอจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 2.75 บาท

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา     เคทีซีมีความก้าวหน้าต่อเนื่องตามแผนทั้งธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นและสามารถรักษาระดับสัดส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้สุทธิได้ดี สวนกระแสกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลง”

“ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 54,495 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ 51,905 ล้านบาท โดยพอร์ตลูกหนี้การค้ารวมสุทธิเท่ากับ 50,123 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ฐานสมาชิกรวม 2.5 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแบ่งเป็นพอร์ตบัตรเครดิต 69% ของลูกหนี้รวมสุทธิ จำนวนบัตรกว่า 1.81 ล้านบัตร

ยอดลูกหนี้บัตรเครดิตสุทธิ 34,715 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% พอร์ตสินเชื่อบุคคล 30% ของลูกหนี้รวมสุทธิ จำนวนสมาชิก 693,273 บัญชี ยอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคลสุทธิ 15,201 ล้านบาท ขยายตัวที่ 12%

ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) บัตรเครดิตลดเหลือ 1.7% และ NPL สินเชื่อบุคคลเท่ากับ 1.2% ในขณะที่หนี้สูญได้รับคืนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 22% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือเท่ากับ 1,766 ล้านบาท โดยมีปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตรวมทั้งปีเติบโตที่ 7.4%”

“บริษัทฯ มีรายได้รวมปี 2557 เท่ากับ 14,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมภาษีเงินได้) 12,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% โดยเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารงาน 5,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่มีการรุกตลาดเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายจากการเพิ่มจำนวนบุคลากรในสายงานการติดตามหนี้

แต่บริษัทฯ ยังคงควบคุมค่าใช้จ่ายทางการเงินให้ลดลง 5% รวมถึงหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลง 2% อย่างไรก็ตาม ด้วยสัดส่วนของรายได้ที่เติบโตสูงกว่า ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิขยายตัวขึ้น”

“บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือ (Available Credit Line) 23,120 ล้านบาท เป็นวงเงินของธนาคารกรุงไทย 18,030 ล้านบาท และจากธนาคารพาณิชย์อื่นๆ 5,090 ล้านบาท อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 6.40 เท่า ซึ่งต่ำกว่าภาระผูกพันที่กำหนดไว้ที่ 10 เท่า”

“ทิศทางการดำเนินธุรกิจของเคทีซีในปี 2558 เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคชื่นชอบมากที่สุดในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล (The Most Preferred Brand in Card Business and Non-Collateral Personal Loans)

ในปี 2561 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นให้สมาชิกผูกพันลึกซึ้งกับแบรนด์ (Customer Engagement) ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบไอที และสร้างเครือข่ายธุรกรรมการเงินบนโมบายแอพพลิเคชั่น การทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงขยายธุรกิจไปต่างจังหวัดตามหัวเมืองใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะเป็นตลาดที่มีการขยายตัวสูง ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนฐานสมาชิกเคทีซีในต่างจังหวัดทยอยปรับเพิ่มขึ้น และมุ่งพัฒนาบุคลากรในองค์กรทุกมิติเพื่อรองรับกับธุรกิจที่จะขยายตัว”

“แผนการตลาดของเคทีซีในปี 2558 ธุรกิจบัตรเครดิต เคทีซีตั้งเป้าเป็นบัตรหลักในการใช้จ่ายของผู้บริโภค ด้วยการร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลาย รุกกิจกรรมการตลาดในทุกหมวดใช้จ่ายและกลุ่มร้านค้าที่    ตรงใจสมาชิก ทั้งประเภทที่เป็นการใช้จ่ายทุกวัน (Everyday Usage) และการใช้จ่ายตามโอกาส (Occasional Usage) ทุกกลุ่มสมาชิกโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายระดับบน

รวมถึงสร้างรายได้เพิ่มผ่านผลิตภัณฑ์และบริการเสริมอื่นๆ เช่น การนำเสนอแผนประกันรูปแบบต่างๆ บริการสั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์ “U Shop V Deliver” และบริการท่องเที่ยวที่ครบวงจร “KTC World Travel Service” ตลอดจนการแบ่งเบาภาระสมาชิกด้วยบริการผ่อนชำระ 0% นานสุด 10 เดือน โดยตั้งเป้ายอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเติบโตที่ 15%”

“สำหรับ ธุรกิจสินเชื่อบุคคล เคทีซีปักธงเป็นแหล่งสินเชื่อที่เข้าถึงง่าย และส่งเสริมวินัยในการใช้จ่ายของสมาชิกอย่างมีความรับผิดชอบ มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่เป็นคนในพื้นที่ต่างจังหวัดและกลุ่มคนเริ่มทำงาน (First Jobber) โดยจะเน้นขยายฐานสมาชิกผ่านช่องทางสมัครใหม่ๆ และสร้างเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งแบบวงกว้าง (Mass) และแบบเฉพาะเจาะจง (Segmentation) โดยมุ่งตอบแทนสมาชิกด้วยการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย การจัดกิจกรรมที่อยู่ในกระแสความต้องการของสมาชิก และกิจกรรมที่สร้างเสริมวิชาชีพและรายได้ให้กับสมาชิก เพื่อสร้างความพึงพอใจสมาชิกในระยะยาว โดยตั้งเป้าการเติบโตที่ 15%”

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน