ทีเอ็มบี ได้ริเริ่ม กิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืนขึ้น เมื่อปี 2553 โดยมุ่งเน้นจุดประกายความคิดสร้างสรรค์  สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน และส่งมอบสิ่งดีๆ กลับสู่สังคม ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงานทีเอ็มบีทั่วประเทศ ลูกค้า เยาวชน และชุมชน โดยมีพนักงานทั่วประเทศเป็นผู้จุดประกายและลงมือทำงาน “เปลี่ยน” ชุมชนให้ดีขึ้น

โดยพนักงานทีเอ็มบี จะทำการเลือกชุมชนที่อยู่ใกล้สาขา เริ่มตั้งแต่การเข้าไปในชุมชนเพื่อสำรวจปัญหาต่างๆ  จุดประกายให้คนในชุมชนออกมาช่วยกัน “เปลี่ยน” ร่วมกับทีมอาสาสมัคร  ช่วยกันคิด วางแผน และกำหนดแนวทางในการ “เปลี่ยน”  เพื่อให้เหมาะกับชุมชนหรือตอบสนองความต้องการของชุมชนนั้น

ซึ่งประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มผลงานหลัก คือ ชุมชนมีรายได้เสริมเกิดเงินทุนหมุนเวียน  มีศูนย์เรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืน  สร้างเสริมสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน รวมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดวัฒนธรรมชุมชน 

และกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน  มุ่งสร้างประโยชน์ให้ชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยในปีนี้มีโครงการที่เกิดขึ้นจากการจุดประกายของพนักงานทีเอ็มบีจำนวน 37 โครงการด้วยกัน

ตลาดด่านขนอน

ฟื้นฟูตำนาน ตลาดวัดขนอน

ถ้ากล่าวถึงตำนานด่านวัดขนอนนั้น มาจากการที่แต่เดิมชื่อวัด “กานอน” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสต้นทางชลมารค จากไทรโยค และได้ผ่านวัดกานอน ทรงได้ตรัสว่า “อายหลวงท่านว่า ชื่อวัดวาอารามยังเอาชื่อสัตว์มาตั้ง เห็นควรให้เปลี่ยนชื่อจะดีกว่า” ดังนั้นด้วยเหตุนี้ “วัดกานอน” จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดขนอนโปราวาส” ตามประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปัจจุบันวัดขนอน เป็นวัดที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่ เป็น 1 ใน 6 ชุมชนดีเด่นของโลกในด้านการฟื้นฟูวัฒนธรรม มีการแสดงหนังใหญ่เป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เดิมบริเวณหน้าวัดขนอนติดกับแม่น้ำเป็นที่เป็นที่ตั้งด่านเก็บภาษีอากรทางเรือ และเป็นตลาดที่แลกเปลี่ยนสินค้า แต่ในปัจจุบันแม่น้ำมีความตื้นเขินความเป็นมาในด้านด่านวัดขนอนจึงเลือนหายไป

ต่อมาอาสาสมัครทีเอ็มบีทีมราชบุรี ได้ทราบเรื่องราวของตำนาน ด่านวัดขนอน ที่ได้เลือนหายไป จึงได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนวัดขนอน เพื่อศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งยังได้ร่วมพูดคุยกับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมเจ้าอาวาสวัดขนอนและแกนนำชุมชนวัดขนอน จนทราบถึงปัญหา จนเกิดการร่วมพัฒนาชุมชนวัดขนอนในด้านต่างๆ

ตลาดด่านขนอน

พัฒนาชุมชน 3 ด้าน สู่ ตลาดวัดขนอน

ในครั้งนี้ Marketeer ได้เข้าเยี่ยมชม ด่านวัดขนอน หรือ ตลาดด่านขนอน โดยเราได้เห็นว่าทุกๆ อย่างถูกจุดประกายขึ้นมาใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เยาวชนตัวเล็ก จนพ่อๆ แม่ๆ ในชุมชน โดย ทีเอ็มบีได้ เข้ามาจุดประกายทั้ง 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านเยาวชน – อาสาสมัครทีเอ็มบี ได้เข้าไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และจัดการระบบหน้าที่ต่างๆ ให้แก่เยาวชน เช่น การทำหน้าที่ไกด์นำเที่ยวในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว การจัดเวลาในการแสดง เพื่อให้เยาวชนมีรายได้เพิ่มเติมในช่วงวันหยุด

2. ด้านการท่องเที่ยว – อาสาสมัครทีเอ็มบี ได้เข้าไปช่วยพัฒนาการจัดการให้แก่ชาวบ้านที่มาค้าขาย และทำให้ตลาดด่านขนอนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และจัดทำ QR Code สำหรับให้นักท่องเที่ยวมาสแกน เพื่อทราบถึงประวัติของวัดขนอน ตลอดจนทำป้ายแผนที่บอกเส้นทางการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมครบทุกสถานที่ในชุมชนด่านวัดขนอน

3. ด้านภูมิทัศน์ – อาสาสมัครทีเอ็มบี เข้าไปดูแลในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบวัดขนอน และตลาดด่านขนอน ให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

ตลาดด่านขนอน

ตลาดด่านขนอน

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น “ชุมชนด่านวัดขนอน” ที่น่าสนใจ

วัดขนอน จัดเป็นวัดที่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่ และได้รับรางวัลการขึ้นทะเบียนทางยูเนสโก เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ACCU) เมื่อ มิถุนายน พ.ศ. 2550 และวันที่ 8 มิถุนายน 2550

ทางคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกประกาศให้ “การสืบทอดและฟื้นฟูหนังใหญ่วัดขนอน” ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 6 ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรม ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมวัดขนอนได้ทุกวัน โดยเปิดตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น.

ลานแสดงของชุมชน – เป็นลานแสดงหนังใหญ่ และการเชิดหุ่นกระบอกของเยาวชนชุมชน โดยจะมีการแสดงหนังใหญ่แสดงทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์  วันละ 1 รอบ  ในเวลา 11.00 น.  ซึ่งหลังจากนั้นก็ยังมีการแสดงอื่นๆ ให้ชม

ตลาดด่านขนอน – เป็นตลาดที่ชาวบ้านโพธารามจะนำอาหารพื้นเมือง ขนม สินค้าพื้นบ้าน งาน Hand made มาขายให้แก่นักท่องเที่ยวในราคาย่อมเยา โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. และมีการแสดงหนังใหญ่ในรอบวันเสาร์ 10.00 น. และวันอาทิตย์ 11.00น.

ตลาดด่านขนอน

ตลาดด่านขนอน

ตลาดด่านขนอน

 


อ่านคอนเทนต์การตลาดอ่าน MarketeerOnline

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer