ในปี 2561 นำสินประกันภัย จะดำเนินธุรกิจครบ 70 ปี ผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนานกว่า 7 ทศวรรษ สิ่งที่ทำให้นำสินยืนหยัดอยู่ในธุรกิจประกันวินาศภัยได้อย่างยาวนาน นอกเหนือจากการบริหารจัดการที่ดีแล้ว หลักคิดในเรื่องความยั่งยืนก็เป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สอดคล้องกับการที่นำสินประกันภัย ได้รับการจัดเรทติ้ง ESG100 ซึ่งครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance) ที่ สถาบันไทยพัฒน์ ได้ริเริ่มดำเนินการจัดเรทติ้ง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีผลการดำเนินงานดีมีผลกำไร มีการบริหารจัดการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล เป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งนำสินประกันภัย ติด 1 ใน 100 ต่อเนื่องมาตลอด 3 ปี 

ปัจจัยที่ทำให้ “นำสิน” ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่ม 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ ESG100 มาจากการดำเนินงานของบริษัทที่ยึดมั่นตามปรัชญาในการทำธุรกิจที่วางไว้ว่า “มั่นคงในสัญญา ซื่อตรงในบริการ”

ตามคำบอกเล่าของ วรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ย้ำว่าปรัชญาคือสิ่งยืนยันความจริงใจในบริการที่นำสินใช้มาตลอด นั่นหมายความว่าการที่นำสินขายสัญญากรมธรรม์ประกันภัยใดๆ ออกไปก็ต้องซื่อตรงในสัญญาฉบับนั้น

และบอกลูกค้าเสมอว่า.. “You can always expect fair deal from us ให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราจะปฏิบัติตามทุกคำมั่นสัญญาอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบแน่นอนไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม”

วรวัจน์ เจริญชัยพงศ์
กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

“สิ่งแวดล้อม” เป็นภารกิจที่องค์กรต้องดูแล

ปรัชญาที่ชัดเจนควบคู่การบริหารกิจการที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คือจุดเด่นของนำสินประกันภัยที่ทำให้ได้รับการจัดเรทติ้งเป็น 1 ใน ESG100 ต่อเนื่องกันมาตลอดทั้ง 3 ปี ซึ่งนอกจากความซื่อตรงในบริการแล้ว นำสินยังได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ตอบโจทย์เรื่อง E SG ได้อย่างครอบคลุม 

เริ่มจาก ESG ตัวแรก คือ E ซึ่งหมายถึง Environmental ด้านสิ่งแวดล้อม “นำสิน” ให้ความสำคัญ เรื่องการประหยัดพลังงานเป็นอย่างมาก แม้นำสินประกันภัยจะไม่ใช่กิจการที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากนัก

แต่เราก็ตระหนักว่าสิ่งใดที่เราช่วยประหยัดได้เราก็จะลงมือทำ เช่น อาคารสำนักงานของ “นำสิน” ปัจจุบันเข้าร่วมโครงการ อาคารประหยัดพลังงาน ของกระทรวงพลังงาน มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกอย่างให้ประหยัดพลังงาน ล่าสุดคือนโยบายเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ทั้งอาคาร รวมถึงการตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ 

นอกจากนี้ยังมีแผนลดการใช้กระดาษที่ใช้พิมพ์กรมธรรม์ โดยกำลังศึกษาเตรียมเปลี่ยนเป็น E Policy เพื่อลดการใช้กระดาษ เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะใช้ในเร็วๆ นี้

อีกสิ่งที่ “นำสิน”ดำเนินการในปัจจุบัน คือ การจ่ายค่าสินไหม ซึ่งเน้นการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคู่ค้า ลดการใช้กระดาษได้อีกวิธีหนึ่ง ส่วนลูกค้าผู้เสียหายอื่นๆ ถ้าไม่สะดวกโอนเงิน ทางบริษัทจึงจะจ่ายเช็คให้ และลูกค้าบางรายที่มีธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทก็กำลังมีแนวคิดว่าจะจัดเงื่อนไขพิเศษให้ลูกค้ากลุ่มนี้ด้วย 

บริหารธุรกิจเคียงคู่ดูแลสังคม 

ในด้านสังคม หรือ Social (S) ผู้บริหารนำสินกล่าว บริษัทมีความเชื่อเรื่องการให้ “ในเมื่อสังคมให้เรา เราพยายามให้กลับสู่สังคมในส่วนที่เราพอทำได้ เช่น เวลาเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ หรือ ภัยพิบัติใดๆ ก็ตาม ที่ทางเราพอจะช่วยได้ ก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยทุกครั้ง เช่น ล่าสุดน้ำท่วมกรุงเทพฯ เราได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือช่วงปีใหม่ สงกรานต์ เจ้าหน้าที่ต้องมาทำงาน เราก็จะบริจาคสิ่งของไปช่วย เช่น น้ำดื่ม หมวกกันน็อค เสื้อสะท้อนแสง อะไรที่พอช่วยได้ ก็ร่วมด้วยช่วยกันมาตลอด ” 

ส่วนการทำซีเอสอาร์ ในขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ (CSR in Process) นำสินประกันภัย มีการจัดทำโครงการ Loss Prevention หรือการป้องกันความสูญเสีย โดยร่วมทำโครงการนี้กับลูกค้าทั้งที่มุ่งหวังและไม่มุ่งหวัง สนับสนุนการลดอุบัติเหตุ เช่น จัดอบรมผู้ขับขี่ให้รู้วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากพอร์ตของนำสินส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุก รถเพื่อการพาณิชย์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุส่วนมากจะเป็นอุบัติเหตุใหญ่ มีผู้เกี่ยวข้องมีผู้เสียหายหลายราย สิ่งหนึ่งที่ทำได้คือช่วยป้องกันอุบัติเหตุ โดยเข้าไปจัดอบรมพนักงานขับรถ ให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัย โดยจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ การพิจารณาสินไหมทดแทน ทางบริษัทค่อนข้างยืดหยุ่น แต่ก็ต้องคำนึงถึงความถูกต้องมาก่อน และเมื่อพิจารณาแล้วลูกค้าไม่สบายใจ เราก็ยอมรับฟังช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ยินดีอะลุ่มอล่วยให้ 

เน้นหลักธรรมาภิบาล บริหารองค์กรโปร่งใส

ด้านธรรมาภิบาล หรือ Governance ( G ) นำสินประกันภัย ให้ความสำคัญมากที่สุด ล่าสุดได้เข้าร่วมกับกลุ่ม CAC หรือ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption เพื่อยืนยันว่าการทำธุรกิจของ “นำสิน” จะไม่มีการคอร์รัปชั่น สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าและคู่ค้าว่าเราทำทุกอย่างโปร่งใส เพราะเชื่อในคำกล่าวที่ว่า “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” 

กรรมการ ( บอร์ด) บริษัท ต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการบริหารงานแบบมืออาชีพ มีคณะกรรมการอิสระ และคณะอนุกรรมการหลายคณะ มีผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท และ “นำสิน” ยังได้รางวัลจากองค์กรชั้นแนวหน้าของประเทศหลายรางวัล เป็นสิ่งยืนยันการบริหารงาน เช่น รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น ประจำปี 2557 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นอกจากนี้ นำสิน เติบโตมาพร้อมๆ กับลูกค้าตั้งแต่ลูกค้ามีรถ 10 คันจนกระทั่งมีรถ 1,000 คันก็ยังทำประกันอยู่กับบริษัท 

“ESG100 ทำให้นักลงทุนสนใจ บริษัทนำสินประกันภัย มากขึ้น และ บริษัทเองก็เข้าไปลงทุนในบริษัทที่มี ESG100 เช่นเดียวกัน” เพราะต้องการสนับสนุนส่งเสริมกิจการหรือบริษัทที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและมีธรรมาภิบาล เช่นกัน

“ตั้งแต่เรา ได้รับการจัดเรทติ้ง ESG100 ต่อเนื่องมา 3 ปี ราคาหลักทรัพย์เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง และปีที่ผ่านมาบริษัทติดอันดับ 1 ใน 5 หลักทรัพย์ที่จ่ายปันผลสูงถึง 9 บาทกว่า”

“เราอยู่ในประเทศไทยต้องมีการบริหารแบบเข้าใจคนไทย แต่หลักคือการบริหารแบบสากล มีมาตรฐานตามที่รัฐบาลกำหนด” ผู้บริหารนำสินกล่าว และผลประกอบการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 นำสิน ทำกำไรได้ 124 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วถึง 45.7%

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร “นำสิน” ย้ำว่า การดำเนินธุรกิจนำสินให้ความสำคัญ ไม่เฉพาะแต่ผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้น แต่คำนึงไปถึงทุกผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกภาคส่วน แน่นอนลูกค้าย่อมมาก่อน ตามด้วยพนักงาน ผู้ถือหุ้น และรวมไปถึงรัฐบาล สรรพากร ชุมชน สิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญทั้งหมด ทำให้ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันภัยคนไทย ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคง ยั่งยืนต่อเนื่องมายาวนานร่วม 70 ปี นับเป็นองค์กรธุรกิจวิถียั่งยืนที่มีผลงานทั้งทางด้านผลตอบแทนทางธุรกิจ ผลตอบแทนทางสังคม และสิ่งแวดล้อมครบครัน ภายใต้การบริหารที่มีธรรมาภิบาล ตามแบบฉบับสากล 

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer