หลังจากกลุ่มธุรกิจ “TCP ประกาศเดินหน้าลงทุน 10,000 ล้านบาท ขอพาแบรนด์ไทยบุกตลาดโลก” ไปเมื่อปี 2017

ปัจจุบันเเผนธุรกิจระยะยาว 5 ปี ตามที่วางไว้ได้ก้าวเข้าสู่ระยะที่ 2 ซึ่งหัวใจหลักของเฟสนี้คือ การบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ผนึกกำลังทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมพลังเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้ 3 แกนหลัก ประกอบไปด้วย Integrity (พันธมิตรธุรกิจยั่งยืนและองค์กรธรรมาภิบาล) Quality (คุณภาพสินค้าและบริการ และคุณภาพชีวิตบุคลากร) และ Harmony (รักษ์สิ่งแวดล้อม และชุมชนยั่งยืน) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักที่วางไว้ นั่นคือการยกระดับให้กลุ่มธุรกิจ TCP ขึ้นชั้นเป็น “บริษัทไทย ที่ยิ่งใหญ่บนเวทีระดับโลก” 


เฮ้าส์ออฟแบรนด์ อันทรงพลัง

หลังจากกลุ่มธุรกิจ TCP ได้ประกาศเดินหน้าแผนธุรกิจ 5 ปี เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจของคนไทยที่สามารถก้าวสู่การเป็นบริษัทระดับโลกที่เติบโตอย่างเเข็งเเกร่ง ควักเม็ดเงินในการลงทุน 10,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจให้แข็งแกร่ง เป็น “เฮ้าส์ออฟแบรนด์” ที่ทรงพลัง ทั้งในส่วนของเครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มเกลือเเร่ ฟังก์ชั่นนัลดริ๊ง เมล็ดทานตะวันอบกรอบ ซึ่งจะทำให้ยอดขายโตขึ้น 3 เท่า คิดเป็นมูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี

เเละในปี 2561 สราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP ประกาศชัดเจนว่า TCP ยังคงเดินหน้าตามแผนธุรกิจระยะยาว 5 ปีตามที่วางไว้ ซึ่งในระยะที่ 2 เป้าหมายจะอยู่ที่การมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ TCP โดยแบ่งเป็น 3 แกนหลักคือ Integrity, Quality และ Harmony สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติกำหนด

 

3 แกนหลัก สู่ความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

INTEGRITY: คือการกำกับดูแลกิจการอย่างรับผิดชอบ และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ภายใต้ 2 ภารกิจสำคัญที่เรียกว่า พันธมิตรธุรกิจยั่งยืน (Supply Chain Sustainability) รวมทั้งการเป็น องค์กรธรรมาภิบาล (Responsible Business)

ซึ่งการ Integrity จะเกิดขึ้นได้นั้น ตัวองค์กรจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคู่ค้า บอร์ดของบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนที่ต้องทำงานประสานกันเพื่อสร้าง “อีโคซิสเต็ม” (eco system) ขององค์กรขึ้นมา

โดยต้องเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคมจนกระทั่งสินค้าส่งมอบถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม การส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจมีแนวปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ พร้อมดำเนินธุรกิจที่เคารพต่อหลักกฎหมายทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจกลับสู่องค์กรในระยะยาว

QUALITY: คือการมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน และการจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้เอื้อต่อการทำงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย ตามหลักโภชนาการที่ดี ภายใต้ 2 ภารกิจสำคัญที่เรียกว่า คุณภาพสินค้าและบริการ (Quality of Product and Service) และ คุณภาพชีวิตบุคลากร (Quality of Life in Workplace)

“นอกจากการมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพแล้ว ยังจะมุ่งพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรที่ใช่ในหัวใจพนักงาน (Employer of Choice) โดยการดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ สร้างความผูกพันกับองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และความก้าวหน้าในอาชีพ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้คนดี คนเก่ง คนที่มีศักยภาพสูงอยากทำงานกับเรา และอยู่กับเราตลอดไป”

HARMONY: คือการมุ่งเน้นในการจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทำงานขององค์กร คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้ 2 ภารกิจสำคัญคือ การรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) และ การสร้างชุมชนยั่งยืน (Socio-Economic Development)

เพื่อทำให้กระบวนการทำงาน กระบวนการผลิต รวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ และงานบริการขององค์กรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุด องค์กรจึงต้องยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กร ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเพื่อเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังต้องสร้างแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน เเละยังมองไปถึงการสร้างเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น และใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในด้านต่างๆ ในทุกที่ที่มีธุรกิจตั้งอยู่

(จากซ้าย) นายอเล็กซ์ เรนเดล ดารานักแสดง และ TCP Spirit Ambassador 2018 นายวรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มมิตรผล นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการ นางนุชรี อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ TCP และนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ร่วมแบ่งปันมุมมองด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับพนักงานกลุ่มธุรกิจ TCP

“TCP มองเป้าหมายของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนว่าเป็น ‘โอกาส’ ของธุรกิจ เพราะเป้าหมายดังกล่าวจะสนับสนุนให้เราได้พยายามคิดค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม รวมถึงสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจในทุกมิติ ในการสร้างสรรค์กิจกรรม หรือโครงการที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงตลอดไป “


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
WebsiteMarketeeronline.co / Facebookwww.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer