“ด้วยพลังแห่งรักเธอ ด้วยพลังแห่งรักที่ร่วมสร้างกันมา 

เป็นหนังสือ น้ำมัน ป่าไม้ ไฟฟ้า เป็นได้ทุกอย่างเพื่อเธอ …”

นั่นคือส่วนหนึ่งของเนื้อเพลง “ขอบคุณความรัก” เพลงรักอบอุ่น ซึ้งๆ ที่ “ทอม อิศรา” เป็นผู้ขับร้องด้วยน้ำเสียงนุ่มๆ เรียบเรียงโดยโปรดิวเซอร์เพลงมากประสบการณ์ “หนึ่ง จักรวาล”  

เนื้อหาของเพลงได้ใจคนฟังอย่างมากมาย เพราะสะท้อนภาพที่ชัดเจนในบทบาทและภาระหน้าที่ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่มีต่อคนไทยตลอดระยะเวลา 40 ปี

ปตท. เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นเพราะความรัก

ถ้าลองย้อนเวลาประเทศไทยกลับไปสัก 40 ปีก่อน เกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่ส่งผลกระทบทางลบในด้านพลังงานและเศรษฐกิจมากมาย อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจครั้งแรก ตลาดหุ้นพังทลาย ค่าเงินบาทตกต่ำ ปรากฏการณ์ไฟฟ้าดับทั่วประเทศ ผู้คนขาดแคลนพลังงาน ความไม่สงบของบ้านเมือง คุณภาพชีวิตที่หายไป และสุดท้าย เราจะเห็นคนไทยไม่มีความสุข

                                                         โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ในช่วงเวลานั้น ปตท. จึงถือกำเนิดขึ้นจากการร่วมมือกันขององค์การเชื้อเพลิง และ องค์การก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเป็น การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)

ปณิธานอันแน่วแน่ของ ปตท. คือต้องการที่จะร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการจัดหาน้ำมันสนองความต้องการใช้ในประเทศให้เพียงพอ และพัฒนาขีดความสามารถให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงานให้ได้

จากวันนั้นถึงวันนี้ พลังแห่งความรักยังได้ขับเคลื่อนสิ่งดีๆ เพื่อคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง วันนี้ ปตท. ไม่ได้มีภารกิจเพียงแค่จัดหาน้ำมันให้คนในชาติ แต่ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืน 3 ด้าน  (3P)  อย่างสมดุลได้แก่

                                                          โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)

                                                         สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

1. ด้าน People มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคมอย่างมีส่วนร่วม

จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) คือความมุ่งมั่นที่ ปตท. ต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดด เพื่อสร้างงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีโดยคนไทย เพื่อคนไทย ให้ทัดเทียมกับประเทศชั้นนำต่างๆ ได้

                                            “คาเฟ่ อเมซอนเพื่อโอกาสที่เท่าเทียม”   

นอกจากในเวทีระดับสากลแล้วยังมีการพัฒนาในระดับชุมชนผ่านหลากหลายโครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน อาทิ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ที่ส่งผลให้ ปตท. ได้รับรางวัลด้านการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2558 จากคณะกรรมการพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นในเวลาต่อมา หรือแม้แต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ปตท. ก็ไม่ละเลยที่จะให้ความรักกับคนกลุ่มนี้ผ่านโครงการ Café Amazon for Chance ที่ช่วยพัฒนาความสามารถเพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่บุคคลเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้จริง

                             

                                        ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

                                                ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ถ.สุขาภิบาล 2

                                                   ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์

2. มิติทางด้าน Planet การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึก Green Mindset

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่ปี 2537 มาถึงปัจจุบัน ปตท. ยังได้จัดตั้งสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี เพื่อสร้างความสมดุลของธรรมชาติ ป่าไม้ กุ้ง หอย ปู ปลา และสัตว์ในบริเวณนั้นไม่ให้สูญหาย แหล่งรวมองค์ความรู้สีเขียว อย่าง ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์

รวมทั้งมีส่วนร่วมในโครงการ “OUR Khung BangKachao” พัฒนาคุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน อีกทั้งยังเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์และแสวงหาธุรกิจใหม่  ภายใต้แนวความคิดที่ Clean & Green เสมอ

3. Prosperity การสร้างความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคม ด้วยหลักธรรมาภิบาล ดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม

มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ในการบริหารเศรษฐกิจอย่างชัดเจนและเฉียบคม เพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิต ขยายการลงทุนทางธุรกิจให้กว้างไกลในต่างประเทศ ผ่านสถานีบริการน้ำมัน PTT Station และสถานีบริการ NGV

                                                    สถานีบริการน้ำมัน PTT Station

                                                   สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว

                                                    สถาบันนวัตกรรม ปตท.

รวมทั้งแสวงหาโอกาสและรูปแบบใหม่ๆ เพื่อการเติบโตระยะยาว มีการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรม ปตท. เพื่อคิดค้นและวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านพลังงานมากมาย เช่น น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว พลังงานด้านอื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นไปพร้อมกับสุขภาพที่ดีของคนไทยด้วย

ทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ ปตท. มุ่งมั่นทำมาตลอด 40 ปี และในอนาคตข้างหน้า ปตท. ยังคงสานต่อวิสัยทัศน์ที่เป็นเหมือนดั่งคำสัญญาที่ว่า “Sustainable Growth for All สานพลังสู่ความยั่งยืน” เพื่อคนไทยและประเทศไทยอย่างแท้จริง

“ขอบคุณความรัก ที่สร้างกันมาด้วยกัน จะมั่นคงผูกพัน ฉันสัญญา 40 ปี พลังแห่งรักที่สร้างมา ให้เป็นรักที่ยั่งยืนตลอดไป”

คือท่อนจบของเนื้อเพลงที่ ปตท. ต้องการขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมเป็นแรงสนับสนุน ปตท. ตลอดมา และตอกย้ำความเชื่อของ ปตท. ที่ว่าพลังที่ดีที่สุดที่คอยขับเคลื่อนให้เราทำสิ่งดีๆ เพื่อคนที่เราห่วงใยก็คือ พลังความรัก (Energy of Love) นั่นเองอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer