ด้วยสภาพพื้นที่เขตภาคเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูเขาและพื้นที่สูงชัน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก จึงทำการเพาะปลูกได้เพียงปีละ 1 ครั้ง คือเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น การขาดแคลนแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร ทำให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเพาะปลูกพืชตลอดทั้งปี และเป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงสัตว์ ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เกษตรกรในพื้นที่จึงไม่มีทางเลือกในอาชีพมากนัก และส่วนใหญ่จำเป็นต้องปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพราะเป็นพืชไร่ที่ให้ผลตอบแทนเร็วและมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน จึงเป็นที่มาของการบุกรุกทำลายป่าเพื่อขยายพื้นที่ทำกินเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการเผาป่าจนเกิดเป็นการเผาตามวิถีชีวิต การเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อเตรียมแปลงปลูก เป็นวิธีที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมปฏิบัติ เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดต้นทุนแล้ว ยังสะดวกกว่าการเตรียมแปลงปลูกด้วยวิธีอื่น ซึ่งหลายพื้นที่ไม่สามารถควบคุมไฟจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรได้ อีกทั้งยังมีเกษตรกรบางส่วนตั้งใจเผาเพื่อเก็บของป่า นำมาบริโภคหรือขายเป็นรายได้เสริม จึงเกิดการลุกลามเข้าป่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกด้านอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรในพื้นที่สูงโดยเฉพาะอำเภอแม่แจ่ม ชุมชน แม่ปาน-สันเกี๋ยง ถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบของโครงการนี้โดยเน้นการสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ป่าต้นน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ (บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม: แม่ปาน-สันเกี๋ยง จึงได้จัดงาน จัดงานเปิดตัว  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม: แม่ปาน-สันเกี๋ยง ภายใต้โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม: แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ตัวอย่างชุมชนที่ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน และภายในงานวันนี้ยังมีการช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเก็บน้ำไว้ในการเกษตรตลอดทั้งปีอีกด้วย

ปัจจุบันในพื้นที่นี้ มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม: แม่ปาน-สันเกี๋ยงจุดเริ่มต้นจากน้ำ บ่อพวงสันเขากว่า 40 บ่อ ทำให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การเกษตร ไม่ต้องอาศัยพืชเชิงเดี่ยว อย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เหมือนอย่างในอดีต คนในชุมชน มีอาชีพที่มั่นคง ไม่ต้องบุกรุกป่า มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งหมดนี้เกิดจากความสามัคคี และความเข้มแข็งของคนในชุมชุมอย่างแท้จริง จึงเกิดงานในวันนี้ขึ้น โดยงานในวันนี้จะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ด้านการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง และชุมชนอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ สถานที่จริง วิธีปฏิบัติจริง พร้อมนำไปปรับใช้ และพัฒนาชุมชนของตนเอง หรือที่เราเรียกว่า “PowerPoint มีชีวิตอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน