สมาคมธนาคารไทย โดย 15 ธนาคารสมาชิก ร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย และองค์กรภาคีต่างๆ ร่วมจัดแสดงผลงานโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ นำร่องในการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่เยาวชนใน จ.นครปฐม ให้มีความรู้ด้านการวางแผนการเงินอย่างบูรณาการ ตามนโยบายกระทรวงการคลัง โดยมีคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธาน สอ.ดย. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการ จ. นครปฐม นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดพิธีเปิด ร่วมด้วยนางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดร. เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ร่วมพิธี จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา นครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้